Číslo 3/1993

Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu ( I.část ) PDF 24,5 MB

Anotace...

The paper deals with function evaluation of some equipments of abroad and Czech production determinated for indoor air cleaness and IAQ improvement. There are air fi/tration equipments, air humidifies and artificial ionization equipments mentioned in the paper there. Dust collection efficiencies of the equipments have been evaluated in the same and reciprocal experimental conditions there. Microclimatic conditions as air flows of single equipment, relative air humidity, noise level and artificial ions and ozone concentrations of equipments for artificial air ionization were investigated too.
ŠIMEČEK,J.,LAJČÍKOVÁ,A.,MATHAUSEROVÁ,Z.,JANDÁK,Z.2 - 7
Hodnocení filtrace plynných příměsí ve větrání PDF 24,5 MB

Anotace...

Příspěvek přináší rozbor časového průběhu odlučování příměsí ze vzduchu v místnosti cirkulační čističkou vzduchu a podklad pro výpočet dosažitelného snížení koncentrací plynných škodlivin. Je uvedena metodika stanovení potřebné výkonnosti čističky v pfípa­dě, že zdrojem škodlivin je větrací vzduch, přiváděný do místnosti nuceným větráním nebo infiltrací. Pro porovnání s účinky cirkulačních čističek je uvedeno působení filtrace venkovního vzduchu zafízením stejné výkonnosti.
HEMZAL K.9 - 12
Oběhové čističe vzduchu - podle hygienika PDF 24,5 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny nejprve některé požadavky na větrání, vyplývající z jeho účelu. Z pohledu těchto požadavků je posuzováno použití oběhových čističu vzduchu a shrnuty zásady, kterými se řídí hygienik při rozhodování o užití těchto zařízení v posuzovaných akcích.
PULKRÁBEK M.13 - 14
Vznik NOx a možnosti jeho ovlivnění PDF 24,5 MB

Anotace...

-
MUSIL,L.14 - 16
Současná filtrace a absorpce škodlivin PDF 24,5 MB

Anotace...

Článek pojednává o možnostech současného čištění plynů od jemného prachu a plynných škodlívin za použití filtrů z uhlíkových vláken.
SPURNÝ R.17 - 19
Poplatky za znečišťování ovzduší kotelnami malých výkonů PDF 24,5 MB

Anotace...

Úkolem příspěvku je vysvětlit postup při stanovení poplatků za znečišťování ovzduší malými kotelnami podle stávajících předpisu, shrnout podklady pro výpočet poplatků, ilustrovat na příkladu konkrétní postup výpočtu. Je určen provozovatelům kotelen malých výkonů i projektantům zařízenf. Záměrem je sjednotit metodiku výpočtu pro emise kategorie REZZO III a zpřesnit údaje pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v městských oblastech.
SMOLÍK J.21 - 23
Snižování hluku ( VI.část ) PDF 24,5 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.24 - 26
Hygienické problémy s provozem vodních praček vzduchu v klimatizaci PDF 24,5 MB

Anotace...

Článek se dotýká velmi ožehavého problému provozu klimatizačních zafízení, který spočívá v potenciálním nebezpečí zhoršení úrovně uměle vytvářeného mikroklimatu místo očeká­vaného zkvalitňování. Jedním z rizikových elementu zařízeníjsou právě vodní zvlhčovače, které mohou v důsledku špatného uspořádání či provozování zatížit mikroklima biologickou kontaminací. Autor článku zde využívá svých mnohaletých zkušeností s provozem velmi rozsáhlého klimatizačního zařízení v nemocnici Motol v Praze 5 a pfedkládá odborné veřejnosti popis současného stavu a instrukce k zamezení negativních vedlejších účinků provozu vodních zvlhčovačů vzduchu.
CIHELKA V.30 - 32
Provozní pravidla větrání a vytápění stájových objektů PDF 24,5 MB

Anotace...

V čísle 2/92 VVI jsme seznámili čtenáře se zásadami revize ON 73 45-2 "Zemědělské stavby. Projektování větracích a vytápěcích zařízení ve stájových objektech". Současně jsme podali informaci o přpravě vydání metodiky "Provozní pravidla větrání a vytápění stájových objektů" spolu s příslibem podrobněji informovat o ní v některém z příštích čísel našeho časopisu. Příslib je splněn zveřejněním této stati.
MAŤEJKA,J.33 - 34
Fázová regulace motorů - úsporný způsob regulace pohonů v energetice PDF 24,5 MB

Anotace...

-
SLOUPENSKÝ P.38 - 39
Možnosti uplatnění rozdělovačů topných nákladů (indikátorů) v obytných domech PDF 24,5 MB

Anotace...

-
BEROUNSKÝ,V.40 - 41
Nesvítíte zbytečně draho? ( II.část ) PDF 24,5 MB

Anotace...

-
PAVLÍČEK,I.42 - 42