Číslo 3/1999

Zákryty otopných těles a jejich vliv na tepelný výkon PDF 45,2 MB

Anotace...

Autor podává přehled o vlivu niky, parapetů, zákrytů, výšky instalace otopného tělesa a jeho odstupu od obvodové stěny na výkon tělesa. Závěry dokládá grafy výsledků měření.
Bašta J.114 - 118
Dynamika vytápěcích soustav s tepelným čerpadlem PDF 45,2 MB

Anotace...

Autor se zabývá dynamikou vytápěcích soustav s tepelným čerpadlem. Charakterizuje podrobně vliv regulačních zásahů na straně odběru tepla ve vytápěcí soustavě na chod TČ a jeho efektivnost, jejímž měřítkem je topný faktor. Analyzuje vliv akumulace stavby a definuje podmínky, při kterých přirozená akumulace stavby již nestačí k tomu, aby byl dodržen maximální přípustný počet sepnutí TČ čtyřikrát za hodinu. V takových případech je nutno vložit mezi TČ a vytápěcí soustavu přídavný akumulátor.
Klazar L.119 - 127
Diskuse k článk Ing. Miroslava Kotrbatého "Sálavé panely v parních soustavách" (1.část) PDF 45,2 MB

Anotace...

Příspěvek je reakcí na článek publikovaný ve VVl1 a 2/99. Autoři uvádějí nové progresivní způsoby řízení pamích ohřívačů a výměníků tepla používaných při vytápění průmyslových hal.
Täubel J., Neužil M.128 - 132
Použití split systémů při nízkých venkovních teplotách PDF 45,2 MB

Anotace...

Autor se zabývá problematikou indikátorů pro poměrné rozdělování nákladů z hlediska jejích umístění, konstrukce a odečtu indikovaných veličin.
Poledna Vl.132 - 133
Strategie použití nových chladiv a zkušenosti s aplikací chladiva HFC 407c u chladících strojů Carrier PDF 45,2 MB

Anotace...

Příspěvek objasňuje problematiku použití chladiv R 134a a R 407c jako ekologické náhrady za chladivo R 22. Výsledky měření chladicích zařízení dokumentuje vlivy nových chladiv na výkonové parametry kompresoru, poměry při sdílení tepla v kondenzátoru, výkon výparníku i jednotky a chladicí faktor.
Nedoma R.134 - 139
Normalizace ve větrání budov PDF 45,2 MB

Anotace...

-
Adamčík F.141 - 142
Program EMAS v České republice PDF 45,2 MB

Anotace...

V článku jsou shrnuty základní informace postupu a zavádění systému EMAS v podnicích Ceské republiky. Audit pod­le EMAS nebo podle ISO 14000 bude v blízké budoucnosti nutný zejména u těch podniků, které chtějí vyvážet své produkty do zahraničí, nebo bude nutno prokázat, že při výrobě nedochází k nepřiměřenému narušování životního prostředí a tak čelit možným obviněním z ekodumpingu.
Suchardová D.143 - 145
Přirozené větrání bytů PDF 45,2 MB

Anotace...

Příspěvek pojednává o problémech, vyvolaných nedostatečným větráním bytů, v nichž byla vyměněna okna za těs­nější - bez ohledu na potřeby větrání. Poukazuje na rozpor mezi snížením tepelných zrát infiltrací a znehodnocením vnitřního prostředí. Uvedeny jsou vhodné konstrukce oken, které umožňují řízené větrání. Uvedeny jsou výsledky měření intenzit větrání autorkou.
Mathauserová Z.150 - 154
Mikroorganizmy v ovzduší vybraných interiérů PDF 45,2 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny výsledky vyšetřování koncentrací bakterií a plísní v ovzduší. Koncentrace mikroorganismů byla sledována v domácnostech, kancelářich a školách, v bytech s výskytem plísní na zdech, v nemocnicích, v jedné tělocvičně a na jednom pracovišti. Zvýšená koncentrace mikroorganismů byla zjištěna v bytech s plesnivými stěnami, ve starých budovách nemocnic, při cvičení osob, při použití odvlhčovače a při práci se zaplísněným obilím. Je pouká­záno na skutečnost, že instalace technického zařizení bez řádného úklidu nezajistí nízkou úroveň kontaminace vnitřní­ho prostředí bakteriemi a plísněmi.
Klánová K.155 - 158
Filtry na otopná tělesa - opatrně na českém trhu PDF 45,2 MB

Anotace...

V článku je upozorněno na současná úskalí českého trhu, na kterém jsou nabízeny někdy s velkou reklamou - výrob­ky pochybných kvalit. Zákazník nemá zpravidla možnost si deklarované vlastnosti výrobku ověřit. Konkrétní upozorně­ní se týká filtrů nad otopná tělesa.
Lajčíková A.159 - 160
Poznámka ke klimatizačním zařízením se stejnosměrnými motory PDF 45,2 MB

Anotace...

-
Černý V.163 - 164
Vliv cirkulačních čističů vzduchu na kvalitu vnitřního ovzduší v ostravském dětském domově PDF 45,2 MB

Anotace...

V práci je zhodnocena účinnost čističů vzduchu, které byly v rámci projektu "Čistý vzduch pro zaplavenou Moravu" poskytnuty elektrárenskou společností CEl, a.s. a prostřednictvím nadace "Fond pro sociální a terapeutickou pomoc" se sídlem v Praze instalovány do vybraných interiérů dětských domovů. K hodnocení účinnosti zvolených přístrojů na kvalitu vnitřního ovzduší byl vybrán objekt dětského domova v Ostravě-Hrabové. Ze závěrů vyplývá, že čističe vzdu­chu jsou zde účinným opatřením.
Lajčíková A., Mathauserová Z., Klánová K.163 - 149
Parní zvlhčovače vzduchu fy Vapac PDF 45,2 MB

Anotace...

-
Sedláček J.165 - 167
Větrání bezokenních koupelen, kuchyní a WC PDF 45,2 MB

Anotace...

-
Ploch F.167 - 168