Číslo 3/2006

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831 PDF 216 kB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou výpočtu tepelných ztrát podle dvou platných norem: podle původní české normy ČSN 06 0210 a přejaté evropské normy ČSN EN 12831. Jsou uvedeny výsledky výpočtu tepelných ztrát pro typový rodinný dům, určených na základě obou norem.
Sládek, M.114 - 118
Dlouhodobá měření vnitřního prostředí v budovách - II. část PDF 3,9 MB

Anotace...

-
Jaroš, M., Štětina, J., Charvát, P.119 - 123
Vytápění a větrání škol - Souvislé sledování kvality vnitřního vzduchu PDF 1,3 MB

Anotace...

Tradiční způsob monitorování kvality vzduchu vyžaduje jak značné finanční náklady, tak i opakovaný přístup do budovy. Většinou se jedná o krátkodobé měření, které bylo uskutečněno jen v omezeném počtu případů. Tento článek popisuje výsledky souvislého vzdáleného monitorování kvality vzduchu ve dvaceti sekundových intervalech v 85 místnostech v osmi školách v Minnesotě ve školním roce 2003 - 2004.
Doležílková, H.124 - 126
Podmínky pro vznik plísní na silikátových stěnách PDF 244 kB

Anotace...

Autor v článku uvádí podmínky pro kondenzaci vodní páry ze vzduchu na povrchu stavebních konstrukcí. Dle zahraničních měření a podkladů upřesňuje relativní vlhkosti vnitřního vzduchu, při kterých již dochází ke kondenzaci v pórech silikátových stěn a tím i k tvorbě plísní. Z uvedeného rozboru vyplývá, že naší stavební normou požadovaný konstantní odstup povrchové teploty 3 K od teploty rosného bodu nemusí být vždy dostatečný.
Hemzal, K.127 - 130
Pohlcování a uvolňování vodní páry vybranými stavebními materiály PDF 70,3 kB

Anotace...

Výsledky experimentů prokázaly velké rozdíly v pohlcování a uvolňování vodní páry stavebními materiály. Nejvíce vodní páry pohlcovaly dřevo a pálená cihla, nejméně minerální vata rockwool. K úplnému uvolnění vodních par u dřeva došlo po 12 dnech, u pálené cihly po 29 hodinách. Materiály se schopností pohlcovat a uvolňovat vodní páru z ovzduší se mohou dynamicky účastnit na regulaci relativní vlhkosti vnitřního ovzduší. Nezbytnou podmínkou zdravého vnitřního prostředí je včasné odvětrání zadržené vlhkosti.
Klánová K.129 - 130
Operativní teplota PDF 169 kB

Anotace...

V článku je vysvětleno, co je operativní teplota a jak ji lze vypočítat. V mírném tepelném prostředí, kde rychlost proudění vzduchu nepřekračuje 0,2 m.s-1, se vypočtená operativní teplota od výsledné teploty kulového teploměru odlišuje minimálně. Vezmeme-li v úvahu možnou chybu měření, je možné v takových podmínkách od výpočtu ustoupit a k hodnocení tepelného stavu prostředí použít výslednou teplotou kulového teploměru.
Mathauserová, Z.131 - 132
Nebezpečí pasivního kouření a Rámcová úmluva o kontrole tabáku PDF 46,1 kB

Anotace...

Autorky upozorňují na závažné riziko, kterému jsou vystaveni nekuřáci při vdechování produktů spalování tabáku, při pasivním kouření. I pasivní kouření může člověka ohrozit na životě. Článek zmiňuje nemoci, které pasivního kuřáka ohrožují. Přináší informaci o mezinárodní legislativní aktivitě, rámcové úmluvě o kontrole tabáku.
Lajčíková, A., Králíková, E.133 - 134
Tlakové ztráty v okruzích s nemrznoucí směsí PDF 974 kB

Anotace...

Fyzikální veličiny nemrznoucích kapalin (směsí vody a vhodné příměsi, které mají nižší teplotu tuhnutí než 0 °C) zvětšují tlakové ztráty ve vodních okruzích a zhoršují přestup tepla v trubkách výměníků. Významné je zvýšení odporu proudění vzhledem k vodě zejména při nízkých teplotách a při vysokých koncentracích příměsi. V příspěvku jsou uvedena analytická vyjádření hustoty a viskozity na koncentraci příměsi (propylen glykolu) a na teplotě směsi. Údaje jsou použitelné k výpočtům tlakových ztrát třením, pro něž je uveden algoritmus. Příklad výpočtu a rozbor citlivosti výsledků na odchylky vstupních veličin jsou uvedeny v závěru.
Hemzal, K., Lerl, Z.139 - 142
Vliv návrhu trubkového registru absorbéru na účinnost solárního kolektoru PDF 110 kB

Anotace...

Článek analyzuje vliv průměru trubek absorbéru na přestup tepla do teplonosné látky. Rozbor je aplikován na ploché kolektory s měděnými absorbéry i trubkami, řazenými paralelně. Je použit zjednodušující předpoklad konstantní hustoty tepelného toku po délce trubky. Pro vodu s nemrznoucí směsí je dokázáno, že volba průměru trubky má jen malý vliv na změnu celkové účinnosti kolektoru.
Matuška, T.143 - 145
Měření tepelného prostředí se sálavým chladicím stropem PDF 1,3 MB

Anotace...

Sálavý přenos tepla mezi člověkem a okolím v porovnání s konvekčním přenosem se jeví výhodným jak z hlediska vytvoření tepelné pohody tak z hlediska spotřeby energie. Na tepelnou pohodu má totiž výrazný vliv povrchová teplota okolních ploch. V prostoru s chladicím stropem lze udržovat poněkud vyšší teplotu vzduchu, než je tomu u klimatizačních systémů s konvekčním přenosem tepla, při zachování stejné úrovně tepelného komfortu. Zmíněný fakt má za následek úsporu energie pro chlazení venkovního vzduchu. Sálavý způsob chlazení je výhodný i z dalších hygienických hledisek, neboť ho neprovázejí nežádoucí účinky, jakými jsou hluk, nebo případný průvan.
Zmrhal, V.146 - 151