Číslo 3/2012

Úsporné větrání tělocvičny

Anotace...

V souladu s ústředním tématem konference „Kvalitní prostředí s minimálními energetickými nároky“ nabízím účastníkům informaci o realizovaném větrání tělocvičny Sokola Hanspaulka. Budova z roku 1941 byla po navrácení majetku sokolům v roce 1998 postupně revitalizována. O změně koksové kotelny na plynovou a dosažených úsporách byly informace publikovány v [1]. Výměna rozpadajících se oken v roce 2006 za moderní těsná vyloučila možnost přirozeného větrání infiltrací venkovního vzduchu okenními spárami. Otevírání oken v zimě není vhodné kvůli nebezpečí prochladnutí cvičenců, a proto bylo nainstalováno nucené větrání jednotkou se zpětným využitím tepla v odváděném vzduchu k ohřevu přiváděného čerstvého vzduchu.
Hemzal, K.98 - 100
Riziko toxické koncentrace CO při provozu plynového spotřebiče s přerušovačem tahu

Anotace...

Příspěvek předkládá výpočtovou analýzu provozu plynového spotřebiče s přerušovačem tahu v prostoru se sníženou infiltrací venkovního vzduchu spárami oken. Řešení prokazuje, že důsledkem takového provozu může být pronikání spalin z přerušovače tahu spotřebiče do místnosti, kde ze spalin se hromadí oxid uhelnatý.
Drkal, F., Mareš, L.102 - 105
Šíření zvuku přes překážku

Anotace...

Článek se zabývá ochranou proti hluku aplikací bariér v blízkosti zařízení techniky prostředí, která jsou instalována ve venkovním prostoru. Seznamuje s prakticky použitelnými výpočtovými postupy pro stanovení útlumu zvuku šířícího se přes překážku. Porovnává jednotlivé postupy na konkrétní aplikaci. Dále uvádí vliv šířky bariéry na celkový útlum bariérou.
Kučera, M.106 - 111
Využití počítačové simulace CFD pro stanovení součinitelů místních ztrát

Anotace...

Pro přesný výpočet tlakových ztrát vzduchotechnické potrubní sítě je nutné znát hodnoty součinitele místních odporů použitých tvarovek. V praxi se tlaková ztráta vzduchotechnického potrubí často odhaduje, což může vést k nesprávnému návrhu ventilátoru. Existuje celá řada podkladů, kde je možné nalézt informace o součiniteli místních ztrát tvarových částí vzduchovodů, avšak publikované hodnoty se mezi sebou často liší. Součinitel místní ztráty je možné určit experimentálně měřením, nebo s využitím počítačové simulace. Článek prezentuje možnost využití simulace na bázi CFD pro stanovení součinitele místní tlakové ztráty a výsledky simulačních výpočtů konkrétních tvarovek porovnává s publikovanými hodnotami.
Zmrhal, V., Schwarzer, J.112 - 116
Ventilátorové konvektory - pád nebo renesance při jejich použití v moderních a nízkoenergetických budovách

Anotace...

Autor svým článkem otevírá další diskusi o vhodnosti používání ventilátorových konvektorů (fancoil) nebo podstropních indukčních jednotek (chladicích trámců) pro klimatizaci kancelářských prostor administrativních budov. Podrobně rozebírá přednosti i nedostatky obou systémů. Popisuje renesanci indukčních jednotek, jejich vývoj, rozšíření a úspěch při používání v posledních letech a možnosti, zda mohou ventilátorové konvektory odstranit problémy indukčních jednotek. Využívá přitom svých vlastních zkušeností s návrhem a provozem těchto systémů. Popisuje jejich přednosti z hlediska funkce, možnosti umístění v podhledu, náročnosti navazujících profesí i dopadů do interiérových řešení. Závěrem pokládá otázku, zda ventilátorové konvektory jsou již za zenitem svého používání nebo zda znovu najdou uplatnění na trhu i v budoucích letech.
Petlach, J.118 - 124
Výrobkové normy pro technické izolace - (část 2) Součinitel tepelné vodivosti

Anotace...

Autor se zabývá rozhodujícími vlivy na základní vlastnost tepelných izolací, kterou je tepelná vodivost. Rozebírá vliv teploty, vlhkosti, objemové hmotnosti a zabývá se novými pojmy jako je tepelná vodivost měřená, deklarovaná a návrhová.
Koverdynský, V.126 - 129
Expertní kancelář v roce 2011

Anotace...

Autor, ředitel Expertní kanceláře Společnosti pro techniku prostředí, v článku uvádí některé typické příklady činnosti Expertní kanceláře STP v roce 2011. Zaměřuje se na velice aktuální problematiku bytového větrání obecně, ale i na atypický případ obytného loftu. V případě řešení stížnosti na nedostatečnou funkci zařízení pro ochlazování hotelu poukazuje na pochybení projektanta chladicího systému a podává doporučení, jehož realizace by do značné míry stížnost vyřešilo.
Poledna, V.132 - 133