Číslo 3/2013

Hygienické hodnocení škodlivin ve vnitřním ovzduší a návrh větrání PDF 782 kB

Anotace...

Základní úlohou větrání je stanovení průtoku větracího vzduchu pro odvod škodliviny (znečiš ující látky, vlhkosti) z prostoru. Průtok venkovního vzduchu se stanoví tak, aby koncentrace škodliviny unikající do prostoru byla v pracovní oblasti menší nebo rovna než přípustná koncentrace. Článek prezentuje univerzální vztah pro výpočet průměrné koncentrace během definovaného časového intervalu s proměnnými podmínkami produkce škodlivin či větrání.
ZMRHAL V.98 - 100
Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah PDF 890 kB

Anotace...

V ideálním případě požadujeme, aby se tepelné ztráty rovnaly aktuálně dodávanému tepelnému výkonu. Tento proces je však v čase nestálý a prostřednictvím procesů regulace tepelného výkonu se snažíme co nejpřesněji reagovat na dané změny podmínek. Abychom dosáhli co nejefektivnější regulace, je třeba zabývat se dynamickým chováním otopných ploch obecně. Zde rozumíme dynamickým chováním reakci na vyvolaný regulační zásah. Příspěvek se zabývá dynamickým chováním otopného tělesa s místní kvantitativní regulací přes termostatický regulační ventil opatřený hlavicí s kapalinovou náplní (dále jen „TRV“).
BOHÁČ J., BAŠTA J.102 - 104
LEED a udržitelnost životního prostředí PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek podává přehled o certifikačním systému LEED a jeho uplatňování v České Republice. Autor uvádí řadu myšlenek a rozborů spojených s uplatňováním tohoto systému vycházejících z jeho bohatých tuzemských i zahraničních zkušeností. Hodnotí význam certifikace LEED pro udržitelný rozvoj, jeho roli na realitním trhu a skutečné ovlivnění projekčního procesu tímto systémem.
BENSON C.105 - 107
Požární bezpečnost bytových instalačních šachet PDF 2,6 MB

Anotace...

Článek se věnuje konstrukčnímu řešení bytových instalačních šachet z hlediska požární bezpečnosti, a to šachtám průběžným a horizontálně členěným v úrovni požárních stropů. V návaznosti na toto řešení jsou podrobněji popsány základní problémy, požární rizika pro požárně odolné šachtové stěny a požární uzávěry coby revizní přístup do šachty a těsnění instalačních prostupů na hranici požárního úseku. V závěru článku je zmíněna specifická problematika bytových jader v rámci velkoplošné výstavby panelových bytových domů z druhé poloviny minulého století.
POKORNÝ M.108 - 111
Praktické poznatky z provozu velkých solárních soustav a jejich monitoringů PDF 1,7 MB

Anotace...

Článek se zabývá praktickými poznatky a problémy při instalaci a provozu velkých solárních soustav, jejich monitoringů a vyhodnocování naměřených dat. Detailněji rozebírá důležité funkce solárních regulací, vymezení jejich použití a možnost jejich aplikace pro velké solární soustavy.
NĚMEC S.112 - 117
Simulační analýza solární soustavy kombinované s tepelným čerpadlem v běžné výstavbě PDF 2,9 MB

Anotace...

Kombinace tepelných čerpadel a solárních soustav umožňuje v různých zapojeních (paralelní, sérioparalelní, sériové) zvýšit sezónní topný faktor SPF celé soustavy oproti instalaci samotného tepelného čerpadla. Příspěvek se snaží kvantifikovat přínosy jednotlivých zapojení počítačovou simulací provozního chování takových soustav.
ŠOUREK B., MATUŠKA T.118 - 123
Hodnocení energetické náročnosti budov podle platné legislativy PDF 75,5 kB

Anotace...

Článek podává základní přehled energetického hodnocení budov podle nových právních předpisů. Součástí článku je i konkrétní příklad budovy, na kterém je postup výpočtu prezentován.
URBAN M., KABELE K.124 - 127