Číslo 3/2017

Vady projektové dokumentace staveb a odpovědnost zhotovitele

Anotace...

Občanský zákoník přinesl řadu změn v úpravě vztahů, jejichž předmětem je zhotovení stavby nebo činnosti s tím související, jako je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Nově upravuje smlouvu o dílo, která je nejčastějším smluvním typem využívaným v rámci vztahů vznikajících při výstavbě. Podkladem pro tuto novou úpravu bylo řešení smlouvy o dílo obsažené v obchodním zákoníku, který byl k 1. 1. 2014 občanským zákoníkem zrušen. Nově také řeší i právní důsledky nastupující v případě, kdy plnění poskytnuté na základě smlouvy o dílo neodpovídá očeká vání stran, kdy je vadné.
BÁNYAIOVÁ A.122 - 127
Využití prediktivního regulátoru pro řízení vytápění s dodržením rezervovaných kapacit výkonu

Anotace...

V článku je představena jedna z vlastností prediktivního regulátoru pro řízení vytápění budovy Fakulty elektrotechnické (FEL) a Fakulty strojní (FS) Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Budova je charakterizována tím, že je pro vytápění využit stropní systém typu Crittall s velmi pomalou tepelnou setrvačností. Teplo je zde dodáváno dálkově z centrální výtopny. Na reálném příkladu je tak ukázáno, jak lze využít výhody prediktivního regulátoru pro plánování odběru tepla, aby byla dodržena nasmlouvaná rezervovaná kapacita dodávaného výkonu, aniž by došlo k porušení tepelného komfortu v budově. Prediktivní regulátor tak přináší úspory nejen množství dodaného tepla, ale lze jej využít i ke snížení rezervovaných kapacit výkonu, neboť se sám postará o rozprostření výkonu v čase, tj. v obdobích zvýšené potřeby energie a zajištění nepřekročení stanoveného limitu.
CIGLER J., ŠIROKÝ J., ODSTRČILOVÁ M.128 - 132
Povinné označování teplovodních kotlů na pevná paliva energetickými štítky

Anotace...

Od 1. dubna 2017 platí nově i pro malé teplovodní kotle na pevná paliva povinnost označovat je energetickými štítky. Tato povinnost se vztahuje také na soustavy sestávající z teplovodního kotle, ze záložního zdroje (jiný kotel či kamna na pevné palivo, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel), regulátorů teploty či solárního zařízení. Poměrně velké diskuze a rozpaky panují okolo stanovení třídy energetické účinnosti vícepalivových kotlů, které jsou certifikovány pro spalování biomasy i fosilních paliv. Vzhledem k obsáhlosti problematiky se článek zabývá pouze štítkováním samosta tných kotlů, a nikoliv soustav.
LYČKA Z.134 - 136
Hodnocení energetického chování kondenzačních plynových kotlů

Anotace...

Článek pojednává o základních způsobech hodnocení energetického chování plynových kondenzačních kotlů. Seznamuje s metodami a způsoby, které vycházejí z příslušných norem a předpisů. Tyto metody se provádí v laboratorních podmínkách akreditovaných zkušeben, dosahují různé přesnosti a jsou použitelné pro vývojem danou technickou úroveň plynových kotlů. V článku je popsána nová metodika určení sezónní energetické účinnosti vytápění, která vychází z EN 15 502-1:2012+A1:2015 (tato norma byla v současnosti přeložena a přejata jako ČSN EN15502-1+A1:2017) a je základem pro hodnocení dle směrnic ERP a tzv. štítkování plynových kondenzačních kotlů. Článek prezentuje univerzální hodnoticí metodiku, díky které je možné informativně vyhodnotit rozdíly energetického chování kondenzačního kotle v příslušné otopné soustavě, které předchozí metodiky nedokázaly rozlišit. Lze tak vyhodnocovat různé vlivy, porovnávat případné návrhy a optimalizovat vhodnou volbu již ve fázi projektu. Tato metodika pak může být vhodn ým doplněním k ostatním způsobům hodnocení.
KVASNIČKA P., KABRHEL M.138 - 142
Teplota vzduchuv otopném období z pohledu legislativy

Anotace...

Článek se zabývá teplotou vzduchu v České republice v otopném období a hledá odpověď na otázku, zda skutečně patříme do oblasti s chladnějšími klimatickými podmínkami, do níž nás zařadila legislativa EU zavádějící štítkování zdrojů tepla.
PETRÁK J., KOLOVRATNÍK M., PETRÁK M.144 - 148
Může způsob montáže vodoměrů ovlivnit naměřené hodnoty?

Anotace...

Článek tematicky navazuje na článek uveřejněný v předchozím čísle časopisu VVI – Návrh vodoměru s ohledem na dosahovanou přesnost. Autor v dalším pokračování poukazuje na vliv provedení montáže vodoměru na dosahovanou přesnost měření s ohledem na použitý typ těsnění nebo šroubení.
ŠÍPAL J.150 - 154
Odběrové profily teplé vody

Anotace...

V úvodní části článek popisuje nařízení Komise EU č. 811 až 814/2013 vztahující se k ohřívačům teplé vody (TV) a zdrojům tepla pro vytápění ve vazbě na uváděné profily odběru tepla v TV. V druhé části je uvedeno měřeníodběru TV v několika bytových domech a jeho vyhodnocení směrem ke stanovení křivek odběru TV. Následně vyhodnocení porovnává legislativní a reálné výsledky z pohledu využití pro jednotlivé typy budov.
VAVŘIČKA R., MAZUR M.156 - 164
Přesnost zdrojů předpovědi osvitu pro fotovoltaické systémy

Anotace...

Článek se věnuje problematice předpovědi osvitu. Popisuje současný stav předpovědních služeb a jejich využití v souvislosti s fotovoltaickými systémy. Uvádí základní metody vyhodnocení přesnosti předpovědi osvitu. Prezentuje též výsledky těchto metod pro pět zdrojů předpovědních dat v průběhu celého roku 2016.
WOLF P., VČELÁK J., BÄUMELT T., NOVÁK E., KOHOUT J.165 - 169
Koncept větrání

Anotace...

Koncept větrání je dokument, který slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům státní správy (stavebních úřadů apod.). Slouží zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze ho však využít ve všech fázích procesu návrhu i realizace. Uplatní se při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní. Cílem článku je seznámit čtenáře s obsahem tohoto nového dokumentu.
ZMRHAL V., DRKAL F., ŠIMÁNEK V.170 - 172