Číslo 4/1993

Elektrické sálavé panely PDF 25,1 MB

Anotace...

-
HLAVAČKA,V.2 - 2
Snižování hluku ( VII.část ) PDF 25,1 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.3 - 4
Vliv teplotní a tlakové závislosti termodynamických veličin vody na přesnost měření spotřeby tepla PDF 25,1 MB

Anotace...

Článek se zabývá rozborem závislosti hustoty, měrné entalpie a měrné tepelné kapacity vody na tlaku a teplotě v rozsahu parametrů, které se vyskytují v sekundárním okruhu soustavy teplovodního vytápění. Hodnoty termodynamických veličin jsou počítány na základě mezinárodně přijaté formulace pro průmyslové výpočty, označované jako IFC-1967 [1-3]. Jeden z autorů využívá zde svých zkušeností z členství v Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry.
MAREŚ,R.,BRADA,V.4 - 5
Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu ( II.část ) PDF 25,1 MB

Anotace...

Práce hodnotí funkci 12 zahraničních a našich filtračních přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek se hodnotily protiprašné účinnosti těchto přístrojů. Sledovány byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (výkony) a hladiny hluku.
ŠIMEČEK,J.,LAJČÍKOVÁ,A.,MATHAUSEROVÁ,Z.,JANDÁK,Z.,6 - 9
Společné komíny PDF 25,1 MB

Anotace...

-
TVRDÝ,Č.9 - 14
Ochrana budov proti průniku radonu z podloží PDF 25,1 MB

Anotace...

Práce přináší informaci o zdrojích radonu v obytných domech a soubor účinných opatření ke snížení nepříznivých účinků radonu a dceřiných produktů jeho rozpadu. Kromě stavebních úprav jsou uvedeny možnosti využití nuceného větrám.
PTÁKOVÁ,D.15 - 22
Plastové potrubí a jeho dilatace PDF 25,1 MB

Anotace...

Článek poukazuje na možnost dilatace u plastového potrubí pro rozvod teplé vody a na základní vztahy pro výpočet kompenzátorů.
KRPATA J.23 - 27
Nesvítíte zbytečně draho? ( I.část ) PDF 25,1 MB

Anotace...

-
PAVLÍČEK I.30 - 33
Chladicí technika v klimatizaci PDF 25,1 MB

Anotace...

-
PETRÁK J.33 - 37
Klimatizační systémy s proměnnou teplotou PDF 25,1 MB

Anotace...

V současné době, kdy člověk tráví většinu času ve vnitřním prostředí, hraje důležitou roli volba optimálního a ekonomického způsobu větrání prostoru pobytu lid': Systém VVT je jednou z cest jak dané optimum zajistit.
ZELINGER V.38 - 41
Specifika radiačních kotlů PDF 25,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o problémech při projekci, montáži a provozu radiačních kotlů. Upozorňuje na odlišnosti vyplývající ze specifické konstrukce a druhu spalování. Vysvětluje, jak vznikl problém vychlazování radiačních kotlů a jak jej řešit. Z provozního hlediska je pojednáno o kvalitě otopné vody.
KAŠÍK Z.43 - 44
Zařízení na čištění a sušení vzduchu-dokončení PDF 25,1 MB

Anotace...

-
VIKTORÍN,Z.44 - 46