Číslo 4/1994

Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu ( IV.část )

Anotace...

Práce hodnotí funkci 18 filtračních přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek se hodnotily proti prašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Sledovány byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku, koncentrace ozónu a koncentrace lehkých negativních iontů v ovzduší.
ŠIMEČEK,J.,LAJČÍKOVÁ,A.,MATHAUSEROVÁ,Z.,JANDÁK,Y.2 - 5
Snižování hluku ( XI.část )

Anotace...

-
NOVÝ,R.6 - 7
Úspory energie při vytápění budov

Anotace...

-
DLESEK,V.8 - 12
Laminární výusť ke snížení koncentrace zárodků v operačních sálech

Anotace...

-
SODEC F.13 - 19
Plynové zářiče jsou naší nadějí

Anotace...

-
HALEŠ J.20 - 27
Nízkotlaká pára v otopných soustavách ( I.část )

Anotace...

-
STŘIHAVKA V.30 - 33
Vnitřní kanalizace ( II.část )

Anotace...

Autor v této části srovnává dimenzování připojovacího, odpadního a svodného kanalizačního potrubí podle NF P 41-201 a ČSN 73 6760. Vnitřní průměr připojovacího a odpadního potrubí je závislý na počtu odvodňovaných zařizovacích předmětů, u svodného potrubí jej lze ověřit výpočtem.
ONDROUŠEK K.35 - 38
Dodatkové výměníky pro zvýšení účinnosti plynových kotlů

Anotace...

-
KAUTSKÝ,V.40 - 40
Geopathogení zóny - mýtus nebo skutečnost

Anotace...

Geoanomální pole (GAF) jsou součástí geomagnetického mikroklimatu, což je konstituenta prostředí, vytvářená magnetickým polem Země, tj. geomagnetickým polem, jež závisí na změnách složení Země. Výrazné změny geologického složení (asi do hloubky 150 m) se souborně nazývají geologickými anomáliemi (též tzv. dračí díry) a v interakci s působením Slunce a velkých planet vytvářejí na povrchu prostorová geoanomální pole (v horizontální rovině pruhy nejčastěji o šířkách 40 až 80 cm). GAF mají rytmicitu denní a měsíční a projevují se nejen změnami intenzity magnetického pole, ale též např. zvýšenou elektrickou vodivostí vzduchu a jeho pozitivní ionizací; klasické keramické stavební materiály je neovlivňují. Prokázáno bylo působení GAF na některé citlivé jedince (tzv. sensibily), jichž je možno využít k vyšetřování prŮběhU GAF tzv. virgulí. Negativním účinkům na lidský organismus lze čelit jednak volbou vhodného stavebního místa, jednak speciálními clonami (Rabicovo pletivo, Rajonex, viz obr. 1). Prokázán byl vliv GAF jednak na vznik pracovních úrazů, jednak na dopravní nehodovost.
JOKL M.41 - 44
Předávání klimatizačních a větracích zařízení do provozu ( I.část )

Anotace...

-
TOMAN S.45 - 48
Elektrostatické vzduchové filtry

Anotace...

Příspěvek se uvádí jako představení firmy TRION Inc, Sanford N. Carolina USA a její mezinárodní skupiny (Kanada, Anglie, SRN) na českém trhu. Jedná se o firmu se 4S-tiletou tradicí v oblasti filtrace vzduchu. Příspěvek byl sestaven z větší části z odborných a prospektových písemných materiálů vydaných přímo firmou TRION, jejich výhradním zástupcem pro ČR firmou ECENA s.r.o. se sídlem v Liberci.
JANEČEK,O.51 - 52
Binární led (FLO-ICE) technologie pro výrobu čerpatelných ledových suspensí

Anotace...

-
DUDEK P.53 - 54
Nové směry ve vývoji měřičů tepla

Anotace...

-
BURA A.56 - 56
Využívání odpadního tepla z malých pekáren

Anotace...

-
HORÁK M.60 - 61