Číslo 4/1999

Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (8.část) PDF 45,6 MB

Anotace...

Práce hodnotí funkci dalších 10 přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v míst­nostech. Za stejných a vzájemně porovnatelných experimentálních podmínek byly stanoveny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejích objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku a v některých případech koncentrace ozónu a lehkých negativních iontů v ovzduší.
Šimeček J., Lajčíková A., Mathauserová Z., Jandák Z.172 - 174
Diskuse k článku Ing. Miroslava Kotrbatého "Sálavé panely v parních soustavách" (2.část) PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Täubel J., Neužil M.175 - 177
Sálavé panely v parních soustavách - odpověď na diskusní příspěvek ing.J.Täubla a ing.M.Neužila, MSc. PDF 45,6 MB

Anotace...

Autor reaguje na diskusi vyvolanou jeho původním článkem. Zabývá se rovněž optimální koncepcí zásobováni teplem tam, kde primární teplonosnou látkou je pára.
Kotrbatý M.178 - 180
Správný návrh termostatických ventilů a úspory tepla PDF 45,6 MB

Anotace...

Článek vysvětluje funkci termostatických ventilů (TRV), definuje základní technické pojmy a určuje pravidla pro správný návrh termostatických ventilů s ohledem na co největší pásmo proporcionality jejich funkce. Technicky správný návrh TRV ve spojení s regulačním šroubením (RŠ) je dokumentován na energetických úsporách, dosažených v konkrétním bytovém domě.
Bašta J.181 - 184
Dálkové odečty kalorimetrických měřidel PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Duchoň Z.183 - 184
Nejčastější prohřešky proti názvolsoví v oboru vytápění PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Bašta J.185 - 185
Také vám nabídli ozonizátor vnitřního vzduší PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Lajčíková A.187 - 188
Běžné elektrické spotřebiče a produkce oxidů dusíku PDF 45,6 MB

Anotace...

Článek konstatuje, že vedle spalovacích procesů, jakožto hlavního zdroje oxidů dusíku v ovzduší a dalších výrobních činností [1] jsou generátory těchto nežádoucích plynů také zcela běžné elektrické spotřebiče, ve kterých se vyskytují některé typy elektrických výbojů. S takovými spotřebiči se lze dnes setkat na většině pracovišť. Jsou popsány mechanismy tvorby oxidů dusíku a uvedeny výsledky konkrétních měření na sérii typických elektrických spotřebičů pracujících s elektrickými výboji.
Staněk Z., Aubrecht L., Koller J., Večeřa Z.189 - 193
Skla s nízkým součinitelem prostupu tepla PDF 45,6 MB

Anotace...

Příspěvek předkládá čtenářům přehled nejnovějších typů jednoduchého i násobného zasklení včetně jejich světelně a tepelně technických vlastností se zaměřením na součinitele prostupu tepla k. Srovnání jednotlivých vlastností, a to tepelných, akustických, světelných a mechanických nám definuje rozsah aplikovatelnosti v konstrukčních prvcích obyt­ných a občanských staveb.
Vaverka J.195 - 198
Ochrana ovzduší v České republice a v Evropě PDF 45,6 MB

Anotace...

V článku jsou porovnány emisní limity hlavních znečišťujících látek u spalování paliva termické likvidace odpadů podle zákonných předpisů platných v ČR, SRN a Velké Británií a doporučeni podle předpisů EU pro tyto zdroje znečišťování. Dále jsou uvedeny emisní limity všeobecně platné pro charakteristické skupiny látek podle německého předpisu TAL a je zde konstatována jejich přibližná shoda s obdobnými emisními limity platnými v ČR.
Hejma J.203 - 206
Bytoví větrání PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Ševčíková D.207 - 208
Propojení klimatizačního zařízení Mr.Slim a City Multi se vzduchotechnickými rekuperačními jednotkami Lossnay PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Hvížďala J.211 - 216
Jednotka teplovzdušného vytápění Hoval DHV - nový výrobek PDF 45,6 MB

Anotace...

-
Bohuslav P.214 - 214