Číslo 4/2000

Projektová dokumentace vzduchotechniky PDF 47,1 MB

Anotace...

Autor hodnotí současný stav pracovních předpisů v oblasti projektování vzduchotechniky a zároveň odvozuje nutný rozsah a náplň projektové dokumentace. V příloze jsou uvedena doporučení obsahu projektové dokumentace pro stavební řízení a stavbu.
Toman S.138 - 142
Návrhové klimatické podmínky pro Českou republiku dle ASHRAE PDF 47,1 MB

Anotace...

Článek informuje o jednom z produktů posledního výzkumného projektu ASHRAE 1997, uvádí výběr z tabulek návrhových klimatických hodnot z Příručky ASHRAE 1997 - Fundamentals pro Českou republiku, charakterizuje jednotlivé údaje a jejich použitelnost. Údaje o intenzitách sluneční radiace nejsou uvedeny.
Ptáková D.143 - 145
Hodnocení stavebně technického stavu panelových obytných domů z hlediska požární bezpečnosti PDF 47,1 MB

Anotace...

Mezi jednotlivými konstrukčními systémy obytných panelových domů nejsou z hlediska požární bezpečnosti zásadní rozdíly. Problém požární bezpečnosti panelových domů a kvalita jejich protipožárního zabezpečení není problém špatného či dobrého konstrukčního typu, ale doby, kdy byl řešen a zda byl řešen v souladu s požárními předpisy respektive normami platnými v době jejich výstavby.
Jindřichová E.146 - 148
Problematika vytápění objektů s pronajímatelnými plochami PDF 47,1 MB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou nových administrativních budov z hlediska tepelné bilance a nároků na chladicí zařízení. Na příkladu autor uvádí výsledky tepelné bilance konkrétního objektu, které je možno aplikovat obecně na obdobné druhy budov. Jsou doplněny i ekonomické výpočty variant různých způsobů zásobování teplem.
Schwarz K.149 - 152
Problematika průvzdušnosti a vzduchotěsnosti oken PDF 47,1 MB

Anotace...

Tepelné ztráty, spojené s přirozeným větráním budov, jsou u novodobých oken a dveří snižovány zdokonalováním těsnosti spár. Větrání infiltrací je potlačeno pod mez hygienicky potřebnou k odvodu vodní páry, formaldehydu, radonu a jiných škodlivin. V příspěvku jsou uvedeny hodnoty součinitelů spárové průvzdušnosti a prostupu tepla soudobých oken a dveří, zjištěných v laboratoři i na stavbách. Příkladu výpočtu potřebné průvzdušnosti oken k zajištění hygienické nezávadnosti pro obyvatele.
Mrlík F.154 - 158
Chladiva pro klimatizaci PDF 47,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o současných chladivech vhodných pro chladicí zařízení určené pro klimatizaci. Chladivo posuzuje nejen jako samostatnou pracovní látku, ale v kontextu s chladicím oběhem. Upozorňuje čtenáře na nutnost využívat ve větší míře odpadní teplo a této skutečnosti podřídit i volbu chladiva a oběhu. Na závěr je uveden stav prací na novém zákonu o ochraně ozónové vrstvy Země v ČR.
Petrák J., Petrák M.159 - 161
Pitný režim jako základ zdraví PDF 47,1 MB

Anotace...

Informace o pitném režimu, který je nutným předpokladem zdravého života. Upozornění na zdravotní potíže, vznikající při nadměrných ztrátách tekutin pocením. Pitný režim je zvláště významný při práci v horkém prostředí. Jsou doporučeny vhodné nápoje.
Lajčíková A.162 - 163
Požární bezpečnost při rekonstrukci panelového domu PDF 47,1 MB

Anotace...

Základní informace o požadavcích na požární bezpečnost rekonstruovaných panelových bytových domů v souladu s rozsáhle revidovanou a výrazně pozměněnou ČSN 73 0834.
Karlovská I.167 - 170
Současnost a budoucnost páry jako teplonosné látky (4.část) PDF 47,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o základních zásadách správného projektování paro-kondenzátních soustav. V článku jsou též uvedeny časté chyby, které se v praxi běžně vyskytují. Výsledkem jsou značné provozním problémy, které vedou až k havarijním stavům. Důraz je kladen na nezastupitelnou roli projektanta v celém procesu od zahájení projektových prací až po předání vyprojektovaného zařízení uživateli včetně vyškolení obsluhy zařízení.
Täubel J.171 - 175
Letní tepelný komfort v místnosti při použití obkladových sádrokartonových desek obsahujících materiál s fázovou změnou PDF 47,1 MB

Anotace...

V létě dosahují vnitřní teploty vyšších hodnot a narušují komfort pro danou aktivitu osob. Tepelná zátěž od elektrických zařízení může situaci ještě zhoršovat a problém se obvykle řeší chladicím zařízením. Problém však mohou vyřešit speciálně upravené stěnové desky, které mohou akumulovat desetkrát více tepla než konvenční stěny. Chladicí zařízení může mít menší výkon a uspořit třetinu elektrické energie. Příspěvek obsahuje výsledky simulace letních klimatických podmínek počítačovým programem Ansys v místnosti s běžnými a upravenými stěnami.
Kalousek M.173 - 180
Názvoslovný výkladový slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů - 3.část PDF 47,1 MB

Anotace...

-
Bašta J. , Červenka O.příloha