Číslo 4/2003

Optimální napojení dlouhých otopných těles PDF 2,7 MB

Anotace...

Článek se soustředí na popis teplotního a rychlostního pole u deskových otopných těles na straně vody, napojených jednostranně shora dolů a oboustranně shora dolů u těles tzv. krátkých a dlouhých (L ? 4H). Vzhledem ke získaným výsledkům z matematické simulace dává jednoznačné doporučení stran napojení dlouhých otopných těles.
Bašta, J., Schwarzer, J., Vavřička, R.142 - 144
Sníží proudění vlhkost vzduchu v historickém interiéru PDF 186 kB

Anotace...

Příspěvek představuje principy jednoduchého modelu ovlivnění vlhkosti předmětů v památkově cenných interiérech masivních historických staveb prouděním vzduchu. Analýza využívá kvalitativních sorpčních vlastností povrchu modelového vlhkostně aktivního materiálu a vlastností samovolné tíhové konvekce vzduchu u jeho povrchu v okolí rovnovážného stavu k rozhodnutí, kdy je nutno konvekci v interiéru ovládat umělými prostředky.
Němeček, M., Badnář, P.145 - 149
Snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech místním přívodem vzduchu PDF 969 kB

Anotace...

Článek je věnován návrhu vzduchové sprchy pro snížení tepelné zátěže pracovníků v horkých provozech. Návrh vzduchové sprchy vychází z provozních měření tepelného stavu prostředí na pracovním místě. Tepelná zátěž pracovníků je hodnocena ukazatelem WBGT. Z naměřené závislosti ukazatele WBGT na rychlosti proudění vzduchu jsou stanoveny rychlosti vzduchu potřebné pro dosažení homogenního prostředí s referenční hodnotou WBGT. Takto stanovené průběhy rychlosti po výšce pracoviště slouží k návrhu optimální vzduchové sprchy. Pro ověření vlivu vzduchové sprchy na technologii výroby je použita vizualizace proudění mlhou.
Janotková, E., Pavelek, M.150 - 153
ČSN EN 806-1 (73 6660) - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě - část 1: Všeobecně PDF 212 kB

Anotace...

-
Ondroušek, K.154 - 156
Odlučovače lehkých kapalin a lapáky tuků - praxe v Evropě a v ČR PDF 59,7 kB

Anotace...

Česká republika postupně přejímá systém schvalování, povolování a projektování vodohospodářských výrobků obvyklý v EU. Tento systém je založen na skutečnosti, že výrobky jako odlučovače ropných látek nebo lapáky tuků, jsou stavebními výrobky a je s nimi pak i tomu odpovídajícím způsobem nakládáno. Tj. jsou uplatňovány postupy podle příslušných výrobkových a projekčních Evropských norem, zákonů a směrnic o výrobcích.
Plotěný, K.157 - 159
Plynová mikroturbína v praxi PDF 10,3 MB

Anotace...

Cílem příspěvku je vyhodnotit hranice ekonomického využívání kogeneračního zařízení, které tvoří plynová mikroturbína s generátorem k výrobě elektrické energie a spalinovým kotlem k výrobě tepla. Jde o ověření výpočtových postupů používaných pro získání podkladů k posouzením výhodnosti vložené investice do technicky dokonalého, ale investičně nákladného zařízení.
Lerl, Z.160 - 165
Tříletá studie bytového domu - zkušenosti z použití finské klasifikace materiálů PDF 40,7 kB

Anotace...

-
Tuomainen, M., Tuomainen, A., Liesivuori, J., Pasanen, A. L.166 - 166
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstanců při práci novelizováno PDF 54,5 kB

Anotace...

-
Lajčíková, A.167 - 168
Rizikové faktory vzniku legioneliózy a možnosti jejich prevence PDF 643 kB

Anotace...

Článek rozebírá faktory, vedoucí ke vzniku infekce legionelou a navrhuje možnosti prevence a minimalizace vzniku legionelóz. Je určen především pro odbornou technickou veřejnost k osvětlení problematiky, získání inspirací pro technická řešení a opatření, jež by vedla k odstranění tohoto rizika v rozvodech pitné vody a tím i všech zařízení, na ní napojených.
Šašek, J.169 - 170
Aktivní solární tepelné systémy - 3. část Počítačové modelování PDF 562 kB

Anotace...

V článku se uvádějí vztahy, umožňující vytvořit matematický model solárního kapalinového kolektoru. Postup je popsán ze dvou hledisek; vnější energetická bilance absorbéru a vnitřní přenos energie tepelnou látkou.
Matuška, T.173 - 176