Číslo 4/2012

Tlakové ztráty kapilárních rohoží - Experimentální měření (část 1) PDF 2,8 MB

Anotace...

V prvním příspěvku autor předkládá experimentálně získané závislosti hydraulického chování kapilárních rohoží. Zabývá se závislostí tlakové ztráty kapilárních rohoží na průtoku ve vztahu k jejich geometrickému uspořádání a souproudému hydraulickému zapojení. Modelování tlakových ztrát kapilárních rohoží bude naznačeno v některém z dalších článků autora.
Zmrhal, V.146 - 151
Aerodynamický hluk při extrémně nízkých rychlostech proudění vzduchu PDF 2,7 MB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou aerodynamických zdrojů hluku ve vzduchotechnických potrubních rozvodech a to vzhledem k dimenzování klimatizačních zařízení pro akusticky náročné prostory. Jsou zde prezentovány nejčastější zdroje hluku a jejich spektrum hladin akustického tlaku ve vztahu k limitům vyplývajícím z ČSN 73 0526 „Akustika–Projektování v oboru prostorové akustiky“. Uváděné hlukové limity ukazují na nutnost vnímání hlukových parametrů jako nejdůležitějších faktorů při dimenzování vzduchotechnických zařízení rozhlasových a televizních studií.
Nový, R.152 - 157
Výrobkové normy pro technické izolace - (část 3) Požární ochrana PDF 585 kB

Anotace...

Článek se zabývá aktuálními změnami v oblasti požární bezpečnosti a úlohou tepelných izolací. Autor plně objasňuje pojmy jako je Reakce na oheň a Požární odolnost.
Koverdynský, V.158 - 160
Vzduchotechnika v občanských budovách - realizace, úsporný provoz - HVAC PDF 54,4 kB

Anotace...

V první části příspěvku uvádí autor, dlouholetý manažer provozu klimatizačních a ostatních zařízení techniky prostředí, svou osobní vzpomínku na přípravu a na průběh výstavby centra Československé televize v Praze na Kavčích horách v letech 1966 až 1984 s poukazem na její specifika. Současně uvádí základní koncepce vzduchotechniky a tehdejší organizace a řízení provozu ve zmíněné budově. V další části článku je srovnáván průběh stavby televizního centra a staveb nových a je zde také hodnocena kvalita montážních a přípravných prací včetně zkoušek před uvedením vzduchotechnických zařízení do trvalého provozu. Autor dále připomíná potřebu zvýšit efektivitu provozu zařízení vzduchotechniky se záměrem snížení současné vysoké energetické náročnosti těchto soustav při dodržení vhodného vnitřního prostředí a při respektování jejich možností.
Poledna, V.162 - 164
Vliv a dopady změn technických a dalších okrajových podmínek na provozní problematiku v oblasti vzduchotechnického zařízení PDF 43 kB

Anotace...

Téma příspěvku vychází z poznání, že technický vývoj ve využívání fyzikálních principů a zdokonalování možností a funkcí vzduchotechnických zařízení, které jsme zaznamenali v uplynulých dvaceti letech, spolu se změnou ekonomických požadavků na využívání těchto systémů, uvedl provozovatele zmíněných soustav do zcela jiné situace, než byla ta, ve které se orientovali před rokem 1990. Uplatňování fenoménu facility managementu, hromadné nasazování výpočetní techniky při řízení a sledování provozu a také změny na trhu práce velmi závažným způsobem ovlivnily filozofii přístupu všech účastníků výstavby budov, vybavených zařízením vzduchotechniky, a to až po poskytování podpůrných služeb hlavním činnostem vlastníků a nájemců objektů včetně provozování technických zařízení budov. Pokus o formulaci shrnutí přínosů ale také záporů zmíněných změn je tedy obsahem tohoto příspěvku.
Frýba, J.166 - 167
Plán údržby, revizí a prohlídek v právních předpisech České republiky PDF 625 kB

Anotace...

Článek podstatnou měrou vyplňuje stále trvající informační mezeru, týkající se souhrnného přehledu povinných úkonů, které jsou povinni zajišťovat správci budov, ve kterých se nalézají a provozují vyhrazená technická zařízení. Tato problematika, která je na příklad na Slovensku souhrnně řešena vyhláškou ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny číslo 718/2002 Zb., je u nás častým námětem diskusí a dotazů, pokládaných provozními manažery technických správ objektů a dalšími odborníky ve sféře profesní komunity facility managementu. Autoři podávají v článku přehlednou informaci o povinných úkonech roztříděných podle druhů vyhrazených technických zařízení budov s odkazy na platné technické normy a právní dokumenty s příslušnými povinnými lhůtami pro jejich vykonání.
Kuda, F., Beránková, E., Proske, Z.168 - 172
Evropská směrnice o energetické náročnosti budov a metody hodnocení budov PDF 63,6 kB

Anotace...

Autor souhrnným způsobem podává informaci o náplni novely směrnice o energetické náročnosti budov z roku 2010, která má být zavedena do právního systému ČR. V příspěvku se zaměřuje i na technická opatření, která mohou vést k budovám s téměř nulovou spotřebou energie a uvádí současné domácí i zahraniční metody hodnocení budov.
Kabele, K.173 - 176
Radonový program v roce 2012 pokračuje PDF 428 kB

Anotace...

Radonový program byl zahájen v 80. letech minulého století. Nyní probíhá jeho třetí dekáda. Autorka zastupuje v tomto programu ministerstvo zdravotnictví s hlavním úkolem šířit informace o riziku radonu a o možnostech ochrany zdraví. V článku je podána informace o aktuálních aktivitách v radonovém programu.
Lajčíková, A.178 - 179
REHVA – Federace evropských společností pro techniku prostředí

Anotace...

-
Hojer, O.180 - 181