Číslo 5/2003

Větrání podzemních garáží PDF 90,7 kB

Anotace...

Příspěvek upozorňuje na problematiku větrání hromadných podzemních garáží, kdy údaje pro dimenzování větrání v ČSN 73 6058 neodpovídají současnému technickému stavu vozidel. Rovněž metodika výpočtu větrání v citované ČSN je značně zjednodušená a její uplatnění vede k nehospodárnému předimenzování větrání. V příspěvku je poukázáno na možnost zpřesněného výpočtu průtoku vzduchu pro větrání garáže a je uveden obecný výpočetní postup.
Drkal, F.194 - 198
Osobní větrání PDF 515 kB

Anotace...

Osobní větrání přivádí čistý vzduch na každé pracoviště. Jeho hlavním cílem je výrazně zlepšit kvalitu nadechovaného vzduchu a zároveň zajistit tepelnou pohodu každé osobě. Každý pracovník má možnost aktivně vytvářet a měnit mikroklima ve svém okolí podle svého přání. Tento příspěvek shrnuje a diskutuje použité principy a nejnovější poznatky o chování osobního větrání.
Čermák, R., Melikov, A. K.199 - 202
Vytápění nízkoenergetických domů PDF 312 kB

Anotace...

Článek poskytuje základní přehled zdrojů tepla pro nízkoenergetické domy a naznačuje další cestu vývoje jejich zásobování tepelnou energií.
Kabele, K.203 - 205
Nízkoenergetické chlazení budov PDF 48 kB

Anotace...

-
Lain, M.206 - 207
Ovlivňování klimatu nepřímým adiabatickým chlazením PDF 1,2 MB

Anotace...

Tento článek popisuje vývoj nepřímého adiabatického chlazení v Holandsku. Takzvané „pouštní chlazení“ (přímé adiabatické chlazení) je známo již dlouhou dobu, ale je používáno především pro suché klima. Zařízení využívající adiabatického chlazení v mírných klimatech, byla v minulosti velmi komplikovaná a drahá. Nejnovější vývoj těchto zařízení otevírá cestu pro široké uplatnění „chlazeného větrání“ v mírných klimatech. Prezentované zařízení pracuje pouze s čerstvým vzduchem. Vzduch je chlazen průchodem přes křížový výměník tepla, jedna třetina vzduchu je následně sprchována (vlhčena) a používá se jako chladicí vzduch ve výměníku, dvě třetiny vzduchu jsou přiváděny do místnosti.
Lajčíková, Z.208 - 210
Tepelná čerpadla v České republice PDF 2,5 MB

Anotace...

Podle přehledu zpracovaného odborem Kompresorů, chladicích zařízení a hydraulických strojů Strojní fakulty ČVUT v Praze bylo do roku 2002 v ČR instalováno nejméně 1483 ks tepelných čerpadel s celkovým instalovaným výkonem 18 563 kW.
Petrák, J.213 - 213
Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR PDF 334 kB

Anotace...

Ve dvou tabulkách jsou uvedeny extrémní teplotní charakteristiky venkovního vzduchu v jednotlivých letech 1990 až 2002 v Praze. Další tři tabulky věnují pozornost i jiným městům v ČR a přinášejí dlouhodobé průměry extrémních teplotních parametrů za období 1961 - 1990. Průvodní text, předcházející tabulkám, vysvětluje používanou terminologii.
Ptáková, D.214 - 218
Koupelnová otopná tělesa a změna výkonu PDF 1,9 MB

Anotace...

Článek pojednává o vlivu zakrytí trubkových koupelnových těles suchou a vlhkou textilií na jejich tepelný výkon. Předkládá experimentálně zjištěné hodnoty změn tepelného výkonu a poskytuje tak projektantům vodítko při návrhu těchto otopných ploch.
Bašta, J., Bečvář, J.219 - 220
Protipožární ochrana potrubních systémů PDF 1,9 MB

Anotace...

Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance. Při nedodržení ustanovení požárních norem a předpisů hrozí nebezpečí, že investor dokončenou stavbu nepřevezme, a to se všemi, hlavně finančními postihy dodavatelů.
Toman, S.221 - 224
Čisté prostory ve zdravotnictví PDF 170 kB

Anotace...

Autoři shrnuli požadavky na čisté prostory ve zdravotnictví. Podali informaci o platné legislativě, o ověřování požadovaných mikroklimatických parametrů v praxi a zmínili nejčastější nedostatky, se kterými se setkávají při měření.
Kužel, J., Mathauserová, Z.225 - 227
Využití adsorpční dvojice zeolit - voda v akumulaci tepelné energie PDF 396 kB

Anotace...

V článku jsou diskutovány možnosti využití vratné termochemické reakce pro akumulaci tepelné energie. Adsorpční procesy se ukázaly principielně velmi vhodné pro akumulaci tepla. Vlastnosti některých adsorpčních materiálů umožňují akumulaci s vysokou hustotou a současně uchování tepelné energie po dlouhou dobu bez výraznějších tepelných ztrát. Je popsán princip základních adsorpčních pochodů, vlastnosti užívaných sorpčních materiálů spolu s jejich základními charakteristikami. Cílem experimentu je ukázat možnosti regulace zařízení, která je těsně spojena s otázkami dynamiky sorpčních procesů a vedle toho zjistit poměr mezi teplem uvolněným při zpětné reakci a teplem nutným k regeneraci náplně a následně tak kvantifikovat jak energetické, tak ekonomické požadavky systému.
Hvězda, R.228 - 230
Průsvitná tepelná izolace na vodárenském objektu PDF 1,1 MB

Anotace...

-
Chybík, J.231 - 232