Číslo 5/2005

Hodnocení tlumičů hluku PDF 575 kB

Anotace...

Článek hodnotí absorpční tlumiče hluku. Uvádí základní teoretické vztahy útlumu hluku ve vazbě na geometrické řešení tlumiče a pohltivost použitého materiálu. Je uveden příklad návrhu tlumiče hluku typického vzduchotechnického zařízení. Hlavní část je zaměřena na optimalizaci tlumiče vzduchu z hlediska vlastního útlumu a hydraulického odporu. Autor zavádí činitel kvality tlumiče, který by měl být rozhodující při návrhu tlumiče hluku projektantem. V tabulkách jsou hodnoty činitele kvality tlumiče pro různé typy kulisových tlumičů.
Nový, R.206 - 210
Rozmisťování a zapojování sálavých panelů PDF 233 kB

Anotace...

Článek uvádí vhodná pravidla pro dimenzování zavěšených sálavých panelů k vytápění hal (včetně jejich umístění). Pravidla jsou dokumentována na konkrétních příkladech.
Kotrbatý, M.211 - 216
Řešení kondenzační strany chladících zařízení - 1. část - Teplota vzduchu PDF 5,2 MB

Anotace...

Článek je prvním ze série příspěvků zaměřených na problematiku kondenzační strany chladicích zařízení, jež budou postupně uveřejněny v tomto časopisu. Protože funkce chladicího zařízení je ovlivněna klimatickými podmínkami v místě instalace, první dva články se jimi podrobněji zabývají a mají tedy obecnější charakter. Tento článek je zaměřen na výběr lokality a roku, který byl pro provoz chladicího zařízení nejnáročnějším. Je v něm zdůvodněno, proč jako referenční místo byla vybrána Praha, referenčním rokem pak 2003.
Petrák, J., Petrák, M.217 - 219
Provozní přepoklady kondenzačních kotlů PDF 2,6 MB

Anotace...

Článek popisuje podmínky potřebné pro využití kondenzačního tepla vodních par ve spalinách plynových kotlů. Je porovnán provoz nízkoteplotních kotlů a kondenzačních kotlů.
Bašta, J.220 - 222
Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka PDF 163 kB

Anotace...

Je navržen nový způsob hodnocení nerovnoměrnosti tepelné zátěže člověka v interiéru budov, založený na měření stereoteploty. Dosavadní způsob doporučený ČSN EN ISO 7730 a vládním nařízením č. 178/2001 Sb. v plném znění nevyhovuje. Opírá se o tzv. asymetrii radiační teploty, která zachycuje pouze vliv rozdílu osálání člověka na osálané a protilehlé straně. Její optimální teploty lze dosáhnout např. zvyšováním sálání na protilehlé straně (asymetrie tím klesá až případně na nulu i když ve skutečnosti tím organismus trpí), avšak nikoliv aplikací např. klimatizační jednotky, foukající chladný vzduch na osálaný povrch – asymetrie se tím nemění. Stereoteplota, na rozdíl od asymetrie, respektuje fyziologickou odezvu lidského organismu, nebo a) zachycuje sálání pouze z jedné, exponované strany, b) zachycuje nejen vliv tepelné radiace, ale i konvekce. Navíc průměr stereoteplot je roven globeteplotě a rozdílem stereoteplot lze určit v případě potřeby i asymetrii radiační teploty.
Jokl, M., Jirák, Z., Šebesta, D.223 - 224
Kvalita vzduchu a tepelná pohoda při podlahovém větrání, vytěsňování a směšování PDF 1,4 MB

Anotace...

V zařízené místnosti jsme proměřovali obrazy proudění (koncentrace znečišťujících látek, teploty a rychlosti vzduchu) při přívodu vzduchu podlahovými výustěmi a porovnali je s obrazy proudění při větrání směšováním a vytěsňováním. Výsledky ukazují na přímou závislost mezi dosahem proudu z podlahových výustí a distribucí znečištění vydechovaného osobami v místnosti (tabákový kouř nebo infekce dýchacích cest). Dosah proudu neměl vliv na znečištění uvolněné z podlahové krytiny. Podlahové větrání s krátkým dosahem proudu zajistilo kvalitu vzduchu srovnatelnou s vytěsňováním při nižším riziku tepelné nepohody.
Čermák, R., Melikov, A.225 - 227
Rozvoj legionel v distribučním systému teplé vody v závislosti na teplotě ohřevu, regulaci systému a dalších tech. param. 1. č.

Anotace...

První část příspěvku prezentuje komplex opatření, kterými lze v distribučním systému teplé vody zamezit rozvoji legionel. Jsou uvedeny nové pohledy ve světle posledních požadavků EWGLI (European Working Group for Legionella Infection - Januar 2005), či celoevropské konference o problematice a prevenci legionel ze září r. 2004.
Šašek, J.229 - 230
Legislativa v oblasti hodnocení energetické náročnosti budov

Anotace...

Příspěvek seznamuje čtenáře se situací v legislativě týkající se národních a evropských předpisů, které se zabývají energetickými audity a posuzováním objektů z energetického hlediska. Vlivem systému přebírání evropských materiálů do souborů národních předpisů dochází v některých případech k dvojím výkladům téhož pojmu. Cílem předloženého článku je vyjasnit vzájemné vztahy a rozdíly mezi jednotlivými předpisy a jejich výkladem.
Šafránek, J.234 - 236
Kapilární rohože - chlazení a vytápění inspirované přírodou

Anotace...

Článek seznamuje s velkoplošným systémem chlazení a vytápění kapilárními rohožemi. Po základních informacích o vlastních rohožích a způsobech navrhování systému uvádí výpočtové vztahy a příklad výpočtu potrubní sítě systému.
Brychta, D., Šubrt, P.237 - 240
Statistika tepelných čerpadel

Anotace...

-
Bufka, A.241 - 242
Akumulační zásobník a kotel propojené systémem s řízeným nabíjením

Anotace...

-
Halada, M.243 - 244