Číslo 5/2009

Evropský parlament schválil směrnici o využívání obnovitelných zdrojů energie PDF 41,7 kB

Anotace...

-
Seppänen, O.202 - 203
Využití spalování biomasy v centralizovaných zdrojích tepla PDF 1,2 MB

Anotace...

Příspěvek obecně pojednává o biomase jako palivu výhodně využitelném v centralizovaných zdrojích tepla. Nejprve jsou uvedeny druhy biomasy nejlépe dostupné pro využití v CZT, jejich přibližná roční produkce v ČR a obecný ekologický přínos využití biomasy zejména s ohledem na produkci CO2. Dále jsou uvedeny kvalitativní vlastnosti biopaliv a diskutovány podmínky a přednosti využití biomasy v CZT. V závěru příspěvku jsou zmíněna některá spalovací zařízení na biomasu a jejich volba s ohledem na vlhkost spalovaného paliva.
Šerks, P.204 - 206
Využití geotermální energie pro výrobu elektrické energie PDF 1,9 MB

Anotace...

V poslední době, charakterizované rostoucím úsilím o využívání obnovitelných zdrojů energie, je věnována stále větší pozornost využití geotermální energie nejen k vytápění, ale též k výrobě elektrické energie.
Přibyl, E.207 - 209
Radiační geometrie světlých zářičů PDF 566 kB

Anotace...

Autor v příspěvku shrnuje aplikační závěry dizertační práce, která byla obhájena na Ústavu techniky prostředí, fakultě strojní, ČVUT v Praze na konci roku 2008, a která se zabývala optimalizací radiační geometrie světlých zářičů. Podrobně byla rozebrána část práce, případová studie, která ukazuje aplikační využití vytvořeného matematického modelu k formulování konkrétních závěrů pro praxi. Ukazuje se, že standardní metodika návrhu přeceňuje vliv reflexních zákrytů. Ve skutečnosti je možné zářiče s úhlem nastavení reflexních zákrytů větším než 45° navrhovat mnohem dále od sebe a naopak zářiče s úhlem nastavení reflexních zákrytů rovným nebo menším než 45° navrhovat blíže k sobě. Zářič je možné považovat přibližně za bodový zdroj.
Hojer, O.210 - 212
Posouzení vnitřního prostředí a aktivace betonu v Národní technické knihovně PDF 1,5 MB

Anotace...

Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.
Lain, M.213 - 216
Inteligentní budovy - stav v roce 2009 PDF 434 kB

Anotace...

Autor ve svém článku pojednává o možnostech kvalitního řízení s prvky inteligence. Velmi přesnou, věcnou a zajímavou formou předává čtenáři své praktické zkušenosti z oblasti řídicích systémů a upozorňuje na časté omyly, které se vyskytují v průběhu projekční a realizační fáze.
Vidim, J.217 - 219
Azbest v ovzduší a ochrana zdraví při práci PDF 1,3 MB

Anotace...

-
Lajčíková, A.220 - 223
Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v České republice PDF 503 kB

Anotace...

Odpad ze zdravotnických a sociálních zařízení zahrnuje komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, které vyžadují speciální nakládání a zneškodnění vzhledem k rizikům pro zdraví lidí i životní prostředí. Článek přináší informaci o zacházení s tímto odpadem v ČR
Zimová, M.226 - 228
Škrcení přehřáté páry v praxi PDF 3,3 MB

Anotace...

Autor popisuje problematiku škrcení přehřáté vodní páry. Soustřeďuje se na fenomén prudké expanze a odpovídajícího zvýšení rychlosti páry až na 2,3 násobek Machova čísla, které vede k značnému zvýšení kinetické energie na úkor energie tepelné. To vede k rychlému podchlazení páry pod hodnoty odpovídající rovnovážnému stavu na mezi sytosti a v relativně úzce omezené oblasti ke vzniku mokré páry. Autor přináší důležitý závěr, že celý děj vede k většímu hmotnostnímu průtoku kritickou oblastí, tzn. i celým ventilem.
Marek, V.229 - 230
Snížení tepelné zátěže interiéru budov s využitím akumulace latentního tepla PDF 638 kB

Anotace...

Autor v příspěvku pojednává o možnostech zvýšení tepelně akumulační kapacity obalových konstrukcí. Problematika tepelného mikroklimatu je vysoce aktuální zvláště v místnostech, u kterých jsou obalové konstrukce zhotoveny z lehkých stavebních hmot. Tepelně akumulační schopnost lehkých stavebních konstrukcí je možné zvýšit využitím akumulace skupenského tepla. Pro akumulaci skupenského tepla lze využít tzv. materiály s fázovou změnou, které mohou být zabudovány v různých formách přímo ve stavebních konstrukcích. Zvláště v posledních letech je řada výzkumných prací zaměřena právě na jejich přímou aplikaci v obalových konstrukcích. Na Ústavu pozemního stavitelství Stavební fakulty VUT v Brně byly vybudovány testovací místnosti pro ověření funkčnosti materiálů s fázovou změnou. Jsou zde prezentovány výsledky z prvních praktických měření.
Ostrý, M.231 - 235
Národní technická knihovna - první zkušenosti s provozem PDF 2,2 MB

Anotace...

Autor uvádí zasvěcené informace o prvních provozních zkušenostech s provozem zařízení techniky prostředí v nové budově národní technické knihovny, kde jsou mimo jiné uplatněny vlivy aktivace betonového jádra, nočního temperování a předchlazování a využití přirozeného větrání okny v kombinaci s klimatizací. Zdůrazněna je potřeba podrobného seřizování funkce soustav po dobu všech klimatických období roku.
Bambous, J., Šmídek, A.236 - 238