Číslo 5/2011

Akustické vlastnosti kruhových klapek (část 3) PDF 748 kB

Anotace...

Tento článek je pokračováním tematického okruhu zaměřeného na hlučnost a regulační vlastnosti jednolistých klapek v systémech vzduchotechniky. V tomto článku jsou ve vzájemné souvislosti prezentovány akustické a hydraulické vlastnosti jednolisté kruhové klapky a soustav dvou sériově řazených klapek s různým provedením regulačního listu za předem definovaných podmínek. Článek předkládá doporučení pro volbu vhodného typu klapky z hlediska nízké hlučnosti a dobrých regulačních schopností.
Kučera, M., Nový, R.202 - 206
Porovnání provozních nákladů regulovatelných ejektorů a směšovacích čerpadel PDF 2 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá praktickým porovnáním pořizovacích a provozních nákladů směšovacích uzlů s regulovatelnými ejektory a se směšovacími čerpadly. Čerpadla jsou volena jednak s konstantními a s proměnnými otáčkami, aby výsledek odpovídal současným technickým možnostem. Porovnání je nejprve ukázáno pro zdroj s dostatečným tlakem v primární síti a v další části je předvedeno stejné porovnání v případě, že se navrhuje a uvažuje do studie i kotlové čerpadlo. Zde je použita konkrétní případová studie zásobování teplem průmyslového areálu.
Hojer, O.208 - 211
Simulace provozních režimů otopných systémů s velkou akumulací PDF 2 MB

Anotace...

Autor, na základě matematických simulací v software CalA, hodnotí dynamické chování stěnové a podlahové otopné plochy. U stěnové otopné plochy byl zvolen model mokrého způsobu pokládky a u podlahové otopné plochy suchý způsob pokládky. V obou případech byl pro pokládku otopného hadu volen meandr.
Šikula. O.212 - 214
Zkušenosti z projektu Ekoparku Odolena Voda PDF 1,9 MB

Anotace...

Příspěvek poskytuje informaci o projektu vědecko - technického parku, v němž budou instalovány moderní ekologické technologie pro výrobu tepla a elektrické energie. Projekt má přiblížit možnosti ekologicky odpovědného bydlení a zprostředkovat osvětu a podporu výzkumu jak pro odborné firmy, tak i pro širokou veřejnost.
Kramoliš, P.216 - 219
Význam a vhodnost energetických plodin pro vytápění budov PDF 356 kB

Anotace...

Příspěvek se zabývá rozsahem možných zdrojů fytomasy vyprodukované v zemědělství a využitelné pro spalování, a energetickou výtěžností vybraných plodin. Dále je hodnocena vhodnost sklizené fytomasy pro spalování, skladování a následné zpracování (briketizaci, peletizaci). Je sledován vliv termínu sklizně na výnosy, obsah vody, prvků a energetický obsah ve fytomase včetně kvality produkce určené pro spalování. Je pojednáváno o zpracování fytomasy energetických plodin po sklizni a její vhodnost pro spalování v kotlích o různých výkonech.
Strašil, Z.220 - 223
Projekt inovácie vzduchotechniky vo zváračskej škole PDF 2,5 MB

Anotace...

Príspevok sa zaoberá možnosťou modernizácie existujúcich zváračských pracovísk vo zváračskej škole, a taktiež realizáciou úprav, ktoré je možné realizovť aj na iných uzatvorených zváračských pracoviskách v interiéroch budov. Je prezentované jednoduché, ekonomické a účinné riešenie úpravy už existujúceho, doposial neautomatizovaného spôsobu odsávania škodlivých chemických látok a aerosólov z pracoviska zvárania. Inováciou je možné ušetriť finančné prostriedky vynakladané na odsávací systém bez regulácie, pri nezníženej účinnosti odsávacieho zariadenia, ktorého parametre musia spĺňať parametre popísané príslušnými technickými normami.
Senderská, K., Viňáš, J., Zajac, J.224 - 227
Vyhodnocení úspor dosažených prediktivním řízením stropního vytápění Crittall PDF 2,3 MB

Anotace...

Příspěvek uvádí metodu prediktivního řízení stropního vytápění. Zhodnocením příznivých výsledků poukazuje na přednosti prediktivního řízení zejména z hlediska dosažitelných úspor spotřeby tepla.
Široký, J., Kubeček, J., Kudera, P.228 - 213
Má nová evropská norma facility managementu tendenci zvýšit jeho kvalitu? PDF 491 kB

Anotace...

Článek je dalším příspěvkem k diskusi o vývoji metodiky facility managementu v České republice se zdůrazněním mechanizmu měření kvality. V tomto ohledu je prakticky využitelný jak pro poskytovatele služeb facility managementu, tak i pro jejich klienty. Facility management jako obor za celou dobu své existence stojí mimo nějakou významnější legislativní regulaci. Dosud neexistoval ucelený návod jak ho používat, měřit a vyhodnotit. Ani terminologie nebyla ustálená a tak docházelo k celé řadě nejasností a omylů. Změnit tento stav si před čtyřmi roky dala za úkol první část normy ČSN EN 15221 [1]. I když norma není stále dokončená (schválených je šest dílů ze sedmi), dává jasně najevo, kam se bude facility management (FM) ubírat. Dosud vydané a známé části dávají srozumitelný návod, jak pracovat zejména v oblasti určování kvality a ceny FM služeb. Ruku v ruce s vhodnou softwarovou podporou tak vzniká příležitost pro prokazatelné hodnocení kvality služeb se silnou vazbou na jejich cenu.
Choutka, A.232 - 234
Měření spotřeby energie při provozu elektrických zařízení PDF 805 kB

Anotace...

Pro optimalizaci provozu zařízení, která spotřebovávají elektrickou energii, což se týká prakticky všech provozních souborů technických zařízení budov, se často vyskytuje potřeba měřit spotřebu elektřiny - tedy energii dodávanou elektrickou sítí. Autor článku popisuje měření spotřeby elektrické energie jak mechanickými, tak elektronickými systémy. Text příspěvku je velmi věcný, přehledný a přímo použitelný jak pro pracovníky, kteří jsou odpovědni za provoz technických zařízení budov, tak i pro konstruktéry a projektanty mimo elektrotechnické obory, tedy i pro odborníky stavebních profesí a architekty, kteří často potřebují odhadnout rozsah nasazených zařízení s ohledem na příklad možnosti kapacity příkonu elektrické energie.
Šťastný, J.236 - 214