Číslo 5/2012

Metody návrhu zásobníku teplé vody – (3. část) PDF 444 kB

Anotace...

Příspěvek se zabývá komplexní, problematikou, která úzce souvisí s energetickou náročností budovy a nebylo možné jej vtěsnat do náplně jednoho článku. Proto byl rozdělen do tří částí: „Metody návrhu zásobníku teplé vody – (1. až 3. část)“. První část příspěvku byla otištěna ve 3. čísle časopisu VVI - 2011. Byly v ní popsány návrhy zásobníku TV podle ČSN 06 0320 resp. DIN 4708. Druhá část příspěvku byla otištěna ve 2. Čísle časopisu VVI - 2012 a věnovala se podrobně návrhu zásobníku TV podle ČSN EN 15316-3. V této třetí části autor jednotlivé metody výpočtu vyhodnocuje a porovnává vhodnost jejich použití pro čtyři různé objekty (rodinný dům, bytový dům 23 bytů, bytový dům 105 bytů a sportovní centrum).
Vavřička, R.194 - 197
Obnovitelné zdroje energie v domácnostech – statistika roku 2011 PDF 776 kB

Anotace...

Článek pojednává o vývoji trhu s palivy a technologiemi obnovitelných zdrojů energie určených pro využití v domácnostech. Na základě posledních statistických dat komentuje aktuální vývoj do roku 2011. Zaměřuje se na palivové dřevo, brikety a pelety z biomasy, kotle a kamna na biomasu, tepelná čerpadla a solárni kolektory.
Bufka, A.198 - 201
Certifikát BREEAM In Use pro budovu Filadelfie PDF 1 MB

Anotace...

Článek podává souhrnný přehled hodnocení budov systémem BREEAM In Use a mapuje situaci hodnocení budov BIU v ČR. Tento certifikační systém je prezentován na konkrétním příkladu budovy Filadelfie v areálu BB Centra na Praze 4. Budova získala certifikát BREEAM In Use na úrovni „Good“ a prokázala, že je postavena i provozována s ohledem na ekologické i ekonomické aspekty. Certifikaci pro ni zajišťovala společnost EC HARRIS s.r.o. Článek je zaměřen na celkový koncepční přístup a neobsahuje detailní hodnoty.
Turčániová, S., Matějíčková, L.202 - 205
Hodnotenie pravdepodobnosti korózie vo vodovodnom potrubí podľa EN 12502 PDF 2,1 MB

Anotace...

V súčasnosti platí v ČR a SR európska norma EN 12 502, ktorá pojednáva o pravdepodobnosti korózie kovových potrubí ovplyvnenej kvalitou dopravovanej vody. Korózia kovov je samovoľny proces rozrušovania kovovych materiálov následkom redoxnej reakcie kovu s okolitým agresivným prostredím. Vo vodovodných potrubiach prebieha elektrochemická korózia spôsobená elektrolytickým prostredím a termodynamickou nestabilitou kovu. So zvyšujúcou sa teplotou stúpa pravdepodobnosť korózie, preto su najviac postihnuté rozvody teplej vody a cirkulácie teplej vody, kde je riziko nízkej rýchlosti prúdenia vody. Koróziu kovov nie je možne úplne potlačiť, môžeme len ovplyvnit jej rýchlosť na taku mieru, aby si potrubie zachovalo garantované vlastnosti počas požadovanej životnosti. Požadovaná životnosť vodovodneho potrubia podľa ČSN EN 806–2 je 50 rokov.
Jeleníková, I., Peráčková, J.206 - 211
Požární větrání chráněných únikových cest v České republice PDF 601 kB

Anotace...

Příspěvek je věnován celkovému přehledu požárního větrání chráněných únikových cest, které je uplatňováno ve stavebních objektech v České republice.
Toman, S.212 - 216
Organizace provozu vzduchotechnických a dalších technických zařízení velké budovy formou insourcingu PDF 44,4 kB

Anotace...

Autor článku, který je mnohaletým provozním manažerem rozsáhlého provozního souboru technických zařízení budov včetně složité soustavy klimatizačních a jiných vzduchotechnických systémů zdůrazňuje v rámci svých zkušeností skutečnost, že pokud mají technická zařízení budov plnit svůj účel, ke kterému byla vyprojektována a namontována, musí byt kvalitně provozována. S tím souvisí nutnost jejich technické dokonalosti a vhodnosti a také i přiměřeně výše provozních finančních nákladů. Dále připomíná, že nutnou podmínkou je rovněž vysoká kvalita týmu obsluhovatelů a provozovatelů zařízení. Příspěvek se proto věnuje, mimo jiné, úvahám o změně postojů provozního personálu ke svým povinnostem v údobí od počátku 90. let minulého století až do současnosti.
Nosek, V.218 - 219
Provoz vzduchotechnických a dalších technických zařízení moderní administrativní budovy s atributy umělé inteligence a sofistikovanou soustavou hospodaření s chladem PDF 289 kB

Anotace...

Autor příspěvku, který je manažerem provozu rozsáhlého sofistikovaného souboru technických zařízení moderní administrativní budovy, poukazuje na skutečnost, že zmiňovaný typ objektu, ve kterém je instalována soustava BMS se značným podílem funkcí inteligentní budovy, klade mimořádně vysoké nároky jak na projektanty soustav, tak i na jejich zhotovitele a v neposlední řadě i na jejich obsluhovatele. Pokud je v budově uplatněn i ekonomizující princip akumulace chladu do ledu, vyrobeného za výhodnějších energetických sazeb, složitost obslužných procesů dále narůstá. Jak se ukazuje, související problémy se posléze týkají všech účastníků jak stavby, tak i jejího užívání.
Vít, M.220 - 221
Zkušenosti s přípravou stavby, výstavbou a její předání z hlediska zařízení vzduchotechniky PDF 44,4 kB

Anotace...

Příspěvek shrnuje mnohaleté zkušenosti autora z přípravy a realizace staveb administrativních budov a obchodních domů. V této souvislosti se dotýká mj. i specifikace zadání úkolu pro projektanta, požadavků hygieniků a poukazuje též na některé další doprovodné jevy, jako jsou redukce rozsahu zařízení vzduchotechniky z důvodů ceny staveb, obvyklé problémy při realizaci a postupy při předáni staveb a realizaci komplexních zkoušek zařízení.
Bambous, J.222 - 223
Zaručí rovnoměrný výstup vzduchu z perforovaného potrubí bezprůvanové větrání? PDF 1,8 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá charakterem výstupního proudu z perforovaných vzduchovodů. Autoři předkládají možná řešení k zajištění pokud možno kolmého výstupu proudu ze vzduchovodu a na základě experimentů navrhují pro tkaninové vzduchovody úpravu výstupních otvorů, která umožňuje nastavit směr proudu vzduchu kolmo k podélné ose vzduchovodu.
Příhoda, Z., Bureš, M.224 - 226
Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí PDF 2,3 MB

Anotace...

Konvekční proudy, které se vyvíjejí na zdrojích tepla, jakými jsou např. lidé, uvnitř větraných a klimatizovaných místností, mohou výrazně ovlivnit proudění, jejich hybnost je srovnatelná s hybností proudů vzduchu přiváděného VZT systémy do pásma pobytu osob. Účinný odvod tepelných zisků od těchto zdrojů tepla může přispět k úspoře energie potřebné na chlazení a pohon ventilátorů. Při navrhování a optimalizaci distribuce vzduchu v místnostech lze využít simulace metodou počítačové mechaniky tekutin (CFD). Předpokladem ovšem je dostatečná spolehlivost výpočtů (tzn. realistické výsledky), zároveň však dostatečná rychlost zpracování, která umožní porovnat variantní řešení. Proto je důležité zabývat se zjednodušenou reprezentací vnitřních zdrojů tepla. Příspěvek je věnován modelovaní účinků konvekčního proudu nad sedící osobou na obraz proudění v uzavřeném prostoru metodou CFD. Cílem je navrhnout a otestovat nový způsob zjednodušení numerického modelu zdroje tepla tak, aby byla podstatně snížena výpočetní a časová náročnost CFD simulace, a to bez výrazného ovlivnění přesnosti výsledků. Řešení je založeno na náhradě zdroje tepla (termální figuríny) jednoduchou okrajovou podmínkou. Toto zjednodušení je provedeno ve třech variantách a výsledky simulací se všemi použitými modely jsou navzájem porovnány.
Zelenský, P., Barták, M., Hensen, J.228 - 232
Vnitřní prostředí a zdraví PDF 69,1 kB

Anotace...

Kvalita vnitřního prostředí, v němž člověk tráví většinu života, je ovlivněna použitými stavebními materiály, provedením stavby vč. technických zařízení, zařizovacími předměty a materiály (nábytek, tapety, nátěry, koberce aj). Na kvalitě prostředí se významně podílí člověk svou přítomností a různými aktivitami. Vnitřní prostředí ovlivňuje i kvalita venkovního ovzduší. Jsou zmíněny hlavní škodliviny vnitřního prostředí, uvedeny jejich vlivy na zdraví a limitní hodnoty. Je zdůrazněna nezbytnost větrání.
Lajčíková, A.234 - 237