Číslo 5/2016

Vzduchotechnika v jaderných elektrárnách (4. část) PDF 2,6 MB

Anotace...

Článek je pokračováním částí 1, 2 a 3, uveřejněných v předchozích číslech tohoto časopisu. Ve čtvrté části je pojednáno o typických vzduchotechnických zařízeních a prvcích používaných v jaderných elektrárnách, včetně několika ukázek jejich uplatnění v jaderné elektrárně.
KAHLE R.242 - 247
Teplovzdušné systémy vytápění a větrání historických budov a jejich vliv na stavbu PDF 6,2 MB

Anotace...

Příspěvek nabízí základní přehled a popis soustav teplovzdušných systémů vytápění. Projektanty, pracovníky památkové péče a správce historických objektů pak seznamuje s riziky, které přináší provoz anebo naopak odstavení z provozu u dožilých systémů a zároveň předkládá možnost jejich oživení nebo alespoň částečného využití. Teplovzdušné systémy přitom nelze chápat jen jako zdroje vytápění, ale také větrání, či obecněji řízení vnitřního prostředí budovy.
ČERVENÁK J., HOLÁSEK V.248 - 254
Návrh, simulace a vyhodnocení regulace podélného proudění vzduchu během požárního větrání v tunelovém komplexu Blanka PDF 4,7 MB

Anotace...

Článek popisuje návrh a implementaci proporcionálně-integračně-derivačních (PID) regulátorů podélného proudění vzduchu při požáru v tunelovém komplexu Blanka. Pro šíření kouřové vlečky při požáru je zásadní rychlé dosažení a spolehlivé udržování potřebného směru a rychlosti podélného proudění vzduchu v tunelu. Tato požadovaná rychlost podélného proudění vzduchu se liší v různých úsecích tunelu vlivem podélného sklonu, změn příčného průřezu, přítomnosti vjezdových a výjezdových ramp a v neposlední řadě ve způsobu odvodu kouře. Požadovaná rychlost proudění vzduchu se mění také v čase. Nejprve jsou zohledněny potřeby evakuace osob a následně potřeby zasahujících jednotek integrovaného záchranného systému (IZS). Vzhledem k uvedeným skutečnostem by bylo časově velmi náročné naladit PID regulátor během komplexních zkoušek před otevřením tunelu, proto byl k naladění regulátoru použit simulační model, který výrazně ušetřil čas s laděním regulátoru. Na simulačním modelu bylo rovněž možné otestovat nestandardní situace během provozu tunelu, jako např. výpadky zařízení nezbytných pro řízení požárního větrání.
ŠULC J., FERKL L., CIGLER J., ZÁPAŘKA J.256 - 263
Přepočet parametrů kotlů na tuhá paliva dle požadavků nařízení Komise EU 2015/1189 PDF 155 kB

Anotace...

S příchodem nařízení Komise EU 2015/1189 o ekodesignu kotlů na tuhá paliva se začínají množit dotazy a nejasnosti ohledně přepočtu hodnot emisí a účinností, uváděných v protokolech ze zkušeben. Nařízení Komise EU zavádí nové hodnocení vlastností kotlů, a to sezónní účinnost a sezónní emise. Při výpočtu sezónní účinnosti je brána v potaz i spotřeba elektrické energie a případná výroba elektrické energie v kogeneračním kotli. V článku jsou uvedeny vzorce umožňující přepočet parametrů kotlů dle požadavků uvedeného nařízení a zároveň je uveden i vzorový příklad.
KRPEC K., HORÁK J., HOPAN F., KUBESA P.264 - 266
Aerodynamický hluk lopatkové VZT mříže vs. kruhového válce

Anotace...

Příspěvek prezentuje výsledky měření aerodynamického hluku vznikajícího při nízkých rychlostech proudění vzduchu přes koncovou lopatkovou mříž. Srovnána je hlučnost lopatkové mříže a kruhových válců. Vzájemně porovnány a komentovány jsou výsledky ve formě relativních kmitočtových spekter a celkových hladin akustických výkonů.
KRÁLÍČEK J., KUČERA M.268 - 273
Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v bytovém domě PDF 2 MB

Anotace...

Článek se zabývá simulační analýzou použití tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody v bytových domech. V současnosti používaná tepelná čerpadla dosahují v těchto aplikacích topného faktoru 2,5. Byly provedeny matematické simulace s vícevýměníkovými tepelnými čerpadly. Pro simulace byl použit ověřený matematický model tepelného čerpadla s chladičem par a dochlazovačem. Tepelné čerpadlo s dochlazovačem dosahuje o 20 % vyššího sezónního topného faktoru SPF.
SEDLÁŘ J., KRAINER R.274 - 279
Porovnání zabudované energie konkrétních solárních soustav PDF 3 MB

Anotace...

Článek se zabývá množstvím zabudované energie v soustavách solárních termických kolektorů. Hodnocení konkrétních soustav v českých klimatických podmínkách je ukázáno na příkladu soustavy instalované na rodinném domě a na netypické soustavě s dlouhodobou akumulací tepla. Ekonomické aspekty studovány nejsou, veškerá hodnocení se týkají energie. V článku byly zohledněny tři zdroje dat zabudovaných energií.
TVRDÁ P., FROLÍK S.280 - 286
Zásady instalace pojistného ventilu PDF 5,6 MB

Anotace...

Článek přibližuje problematiku instalace pojistných ventilů u ohřívačů vody. Zanedbání podmínek instalace způsobuje často škody na instalovaném zařízení, nebo (jak je ukázáno v příspěvku) škodu na vodném a stočném v případě pojistného ventilu instalovaného v pojistné skupi ně ohřívače vody.
VAVŘIČKA R.288 - 292