Číslo 1/1993

Zdrojové systémy a jejich aplikace v rekonstruovaných objektech (dokončení z VVI 4/92) PDF 26,9 MB

Anotace...

-
KVARDA Z.2 - 3
Technika pro čisté prostory ve farmaceutickém průmyslu PDF 26,9 MB

Anotace...

Farmaceutický podnik EBEWE v Horním Rakousku je jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších podniků, který se specializoval na výrobu hodnotných a vysoce kvalitních léčiv. Svým výrobním zařízením na vysoké technické úrovni, která odpovídá nejnovějšímu stavu farmaceutické technologie, náleží EBEWE k vedoucím výrobcům léčiv v Rakousku. Vyrábí se zejména léčiva na nemoci srdce a krevního oběhu, poruchy centrálního neNového systému a na rakovinu.
OBERHUMER,O.4 - 7
Horizontální systém pro halu nástrojárny PDF 26,9 MB

Anotace...

Příspěvek ukazuje, jak lze úspěšně větrat nástrojárnu v automobilovém průmyslu systémem radiální distribuce vzduchu.
STRODER,R.8 - 13
Demonstrační projekt ke snížení spotřeby paliva ve škole PDF 26,9 MB

Anotace...

Demonstrační projekty'názorně informují o ověřených technikách a technologiích umožňujících zlepšení energetické účinnosti budovy a poskytují zájemcum dukaz o technické i ekonomické reálnosti. Projekt byl financovaný v r. 1991 ministerstvem školství ČR, je jedním z prvních a otevírá rozsáhlý program, řízený a dotovaný MHPR ČR. Uvedená část projektu prokazuje, že i při omezených finančních prostředcích lze užitím odpovídajících opatření významně snížit spotře¬bu tepla a zlepšit pohodu prostředí. Předpokládá se pokračování v projektu další¬mi úpravami otopné soustavy, dodatečným tepelným izolováním, opatřeními pro umělé osvětlení a úspory vody.
FANTYŠ J.15 - 18
Zajištění bezpečnosti v kotelnách na plynná paliva PDF 26,9 MB

Anotace...

Článek pojednává o výchozích podmínkách pro zajištění bezpečnosti provozu kotelen na plynná paliva. Autor zdůvodňuje nároky kladené na větrání a uvádí rizika vznikající při provozu kotelen.
PŘIBYLA,Z.19 - 21
Snižování hluku ( IV.část ) PDF 26,9 MB

Anotace...

-
NOVÝ,R.22 - 23
Akumulace chladu u klimatizačních zařízení PDF 26,9 MB

Anotace...

V příspěvku je hodnocena SVÚSS, Praha problematika akumulace chladu námrazou po technické a ekonomické stránce. Příslušné aplikace se dosud v Československu neuplatnl7y, i když mohou přinést značné provozní úspory.
HLAVAČKA V.24 - 28
Stínící účinek vnějších žaluzií PDF 26,9 MB

Anotace...

-
CIHELKA J.29 - 29
Větrání velkoprostorových objektů při vytápění infračervenými zářiči PDF 26,9 MB

Anotace...

Autor seznamuje čtenáře s postupem a potřebnými údaji pro návrh větrání objektu vytápěného infračevenými plynovými záříČi. Usnadňuje tím rozhodování o použití tohoto progresivního způsobu vytápění u nás dříve používaného, nyní pozapomenutého.
KOTRBATÝ M.30 - 32
Novelizace zákona o státním zkušebnictví PDF 26,9 MB

Anotace...

-
HLINKA S.32 - 33
Podíl tepelné ztráty infiltrací a jeho vliv na regulaci vytápění PDF 26,9 MB

Anotace...

Článek je věnován významnému teoretickému problému pro praxi, vlivu infiltrace na regulační schopnost otopné soustavy, jejíž kriteriální hodnotu definuje ČSN -6 -21-. Stanovuje limitní poměry tepelné ztráty infiltrací a celkové tepelné ztráty pro praktické užití v budovách s nižší spotřebou energie.
CIHELKA,J.34 - 35
Zákonná úprava metrologie v oblasti měření tepla PDF 26,9 MB

Anotace...

-
PECHAČ,M.37 - 40
Program TDP-naděje a spása pro naše teplárny? PDF 26,9 MB

Anotace...

Článek seznamuje čtenáře s průběhem zadání a vyhodnocování programu FEA - FMH americké pomoci (Trade Development Program). V rámci tohoto programu je zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce tří tepláren. Teplárny přitom byly vybírány tak, aby bylo možné opakování na podobných okruzích tepláren v České a Slovenské republice.
TINTĚRA,L.43 - 44