Číslo 1/2001

Zkušenosti z plynofikace kotelny PDF 45,4 MB

Anotace...

Budova sokolovny v Praze-Dejvicích, Na Hanspaulce, byla vytápěna místně kotelnou na koks. V převážně obytné zástavbě oblasti Hanspaulky, byla v zimním období kotelna posledním větším zdrojem znečišťování ovzduší. Po restituci objektu shromáždila sokolská jednota prostředky na výměnu teplovodního koksového kotle za kotle plynové. V příspěvku jsou uvedeny některé poznatky z první otopné sezóny 1999/2000, získané vyhodnocením zkušebního provozu. Porovnány jsou ekonomika provozu a úroveň emisí kotelny plynové s původní koksovou.
Hemzal K., Mareš J.2 - 5
Četnost sepnutí hořáku kotle a velikost spínací diference PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek se zabývá vlivem jednotlivých parametrů otopné soustavy, kotle a regulátoru na snížení četnosti sepnutí hořáku kotle, které příznivě snižuje produkci škodlivin při spalovacím procesu. Teoreticky odvozené závislosti jsou v souladu s výsledky experimentu.
Bašta J.6 - 12
Otopné období 1999/2000 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 1999/2000 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny vedle hodnot veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění i klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Ptáková D.13 - 19
Požárně bezpečnostní řešení stavby PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek přináší cenné informace o požadavcích na zpracování požárně bezpečnostního řešení v projektové dokumentaci staveb a jeho projednání s dotčeným orgánem státní správy.
Tauferová M.19 - 21
Energetický audit - know-how k úsporám energie PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek informuje o cílech, účelu a postupu jedné z možných metod zpracování energetických auditů budov. ENCON - proces (Energy conservation) je souborem opatření k dosažení energetických úspor, které jsou středem zájmu investorů, vlastníků a provozovatelů staveb. V současné době se používá několik odlišných technických přístupů k problematice a řešení energetických auditů. Existují instituce, které vydávají oprávnění či autorizace odborníkům, kteří energetické audity zpracovávají. Poskytujeme pravidelné informace o vývoji v této oblasti.
Petráš D.22 - 26
Využití solárně absorpčního chladícího systému ke klimatizaci budov PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek je upraveným překladem z časopisu Koude & Luchtbehandeling č. 4 - 2000.
Hagendilk A.E., Machielsen C.H.M.27 - 29
Azbest v životním prostředí PDF 45,4 MB

Anotace...

Článek přináší informace o riziku azbestu v životním prostředí. Autorka shrnula vše, co je o problematice známo a uzavírá, že riziko (na rozdíl od pracovních expozic) je v životním prostředí velmi malé.
Hollerová J.30 - 31
Eliminace legionel z distribuční sítě pitné vody - technické aspekty PDF 45,4 MB

Anotace...

V článku je podána informace o faktorech, které napomáhají růstu legionel v rozvodech teplé užitkové vody a o technických opatřeních k jejich snížení. Autor informuje o nejdůležitější zahraniční i domácí legislativě.
Šašek J.32 - 35
Akumulační vytápění. Nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva PDF 45,4 MB

Anotace...

-
Cankař P.38 - 38
Ozón v ovzduší a limitní hodnoty PDF 45,4 MB

Anotace...

Je podána informace o přípravě mezinárodního dokumentu k hodnocení ozónu u čističů vzduchu a o přípravě jednotné limitní hodnoty. V článku je popsán význam a toxicita ozónu v ovzduší, jeho vliv na zdraví. Je dán přehled limitních koncentrací, platných v ČR i stanovených různými zahraničními institucemi
Lajčíková A.46 - 47