Číslo 1/2004

Otopné období 2002/03 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 2,5 MB

Anotace...

Článek informuje o průběhu a charakteru otopné sezóny 2002/03 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v celé České republice.
Ptáková, D.2 - 8
Působení ventilu v regulačním obvodu PDF 774 kB

Anotace...

Příspěvek pojednává o problematice dimenzování vodních regulačních ventilů k řízení výkonu vzduchotechnických výměníků tepla. Pozornost je věnována volbě správného typu charakteristiky ventilu a vyjádření vlivu všech důležitých parametrů ventilu i výměníku a sítě vodních rozvodů na velikost ventilu. Pozornost je věnována určení mezního ohřátí vzduchu při zachování stabilního průběhu regulačního pochodu. Postup je dokumentován na vyřešeném příkladu vodního předehřívače vzduchu vzduchotechnického zařízení.
Hemzal, K.9 - 12
K vývoji klimatizace PDF 70,3 kB

Anotace...

Článek je velmi zasvěceným příspěvkem k dlouhodobě probíhající diskusi o obsahu pojmu "Klimatizace", který je velmi frekventovaný hlavně v obchodní praxi. Autor vychází z historických pramenů, které se klimatizační techniky a obecně oboru vzduchotechniky týkají a logickým postupem dochází k vymezení platnosti tohoto označení pro různě konfigurované vzduchotechnické soustavy. Význam stati spočívá zvláště v tom, že přispěje ke sjednocení terminologie, jejíž dosavadní roztříštěnost bývá příčinou různých nedorozumění v projekční, obchodní i provozovatelské praxi.
Drkal, F.13 - 16
Integrace chladícího zařízení do energetického systému PDF 60,8 kB

Anotace...

-
Petrák, J., Petrák, M.17 - 19
Příklady využití tepelných čerpadel PDF 824 kB

Anotace...

V článku jsou shrnuta některá méně obvyklá řešení využití tepelných čerpadel ve vytápění a přípravě teplé užitkové vody, která byla vypracována v Ústavu techniky prostředí v letech 1999 až 2002. U většiny realizovaných případů jsou uvedeny poznatky z provozu.
Brož, K.20 - 24
Tepelná izolace na obvodové konstrukci za otopným tělesem PDF 271 kB

Anotace...

Článek se zabývá uplatněním tepelných izolací a reflexních folií na obvodové stěně za otopným tělesem. Předkládá experimentálně ověřené závěry a doporučení stran použití hliníkové fólie za otopným tělesem.
Bašta, J., Vavřička, R.25 - 26
Ekonomické využití odpadního tepla při větrání, klimatizaci a vytápění PDF 451 kB

Anotace...

Příspěvek pojednává o možném využití odpadního tepla z chladicího zařízení pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu TUV. Na konkrétním případě projektů nového závodu masné výroby dokládá přínos využití odpadního tepla jeho transformací tepelným čerpadlem na teplotní hladinu cca 60 °C a zapojením do zdrojů energie. Nová koncepce projektů je ekonomicky zhodnocena.
Dvořák, J.27 - 29
Výsledky výzkumu ve sféře 5. Rámcového programu EU - síť EnerBuild PDF 1,2 MB

Anotace...

Článek podává základní přehled o některých projektech podporovaných 5. Rámcovým programem EU v oblasti větrání, vytápění a chlazení budov. Vznikl v rámci práce našeho pracoviště v mezinárodní síti NAS Enerbuild. Základním zdrojem informací byly právě materiály publikované touto sítí a to především Newsletter 4.
Lain, M.30 - 31
Zachycování odpadního tepla výměníkem vzduch-voda PDF 1,2 MB

Anotace...

-
Cuhra, J32 - 32
Koncentrace atmosférických iontů v ovzduší klimatizovaných pracovišť PDF 114 kB

Anotace...

V šesti klimatizovaných budovách na jednadvaceti pracovištích v různých podlažích byla změřena koncentrace lehkých iontů v ovzduší. Důvodem k měření byly zdravotní potíže, typické pro syndrom nemocných budov (SBS - Sick Building Syndrome). Zjištěné hodnoty byly porovnány s hodnotami získanými v budově s přirozeným větráním a ve venkovním prostředí poblíž měřených objektů. Rozdíl těchto hodnot byl statisticky významný. Naskýtá se otázka, zda tato skutečnost není za syndrom nemocných budov alespoň zčásti odpovědná.
Lajčíková, A.34 - 36
Čisté prostory v průmyslu a zdravotnictví PDF 112 kB

Anotace...

Článek uvádí stav normalizace čistých prostorů se zaměřením na jejich validaci. Dále popisuje jednotlivé testy, které jsou nutné před a při uvádění čistých prostor do provozu. Na základě zkušeností s validací čistých prostor zmiňuje nedostatky při řešení čistých prostor jak v projektové, tak v realizační části a jejich vliv na kvalitu čistého prostoru.
Förster, V., Vayhel, V.37 - 40
Měření malých kotlů - nové povinnosti PDF 865 kB

Anotace...

Autor podává závažnou informaci o aktuální problematice v oblasti ochrany ovzduší vztahující se k malým stacionárním zdrojům znečišťování. Přehledně popisuje nové legislativní povinnosti provozovatelů malých kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 200 kW. Seznamuje se způsoby měření spalin těchto kotlů, kontrolou jejich technického stavu, měření účinnosti spalování, kontrolou stavu spalinových cest a dalšími náležitostmi. Uvádí praktické zkušenosti z vlastního měření a další problémy, které nové povinnosti přinášejí.
Jiřík, F.44 - 47