Číslo 2/1998

Ekvitermní regulace ohřívačů vzduchu PDF 50,8 MB

Anotace...

Autor uvádí zjednodušený způsob výpočtu konečných teplot topné vody a ohřívaného vzduchu u žebrových ohříva­čů vzduchu. Při tom se předpokládá, že teplosměnná plocha výměníku je dána a že je větší než by odpovídalo jmenovitým podmínkám provozu výměmku. Součinitel předimenzování p je ve vztahu (17) definován jako poměrný přebytek tepelného výkonu. Ve dvou přílohách je na příkladech znázorněn průběh požadovaných vstupních a do­sažených výstupních teplot vody a vzduchu v závislosti na součiniteli předimenzování
Hošák, J.58 - 61
Ekonomické aspekty akumulace do ledu PDF 50,8 MB

Anotace...

Tento příspěvek je reakcí na článek Ing. Pavla Chyského "Postup výpočtu zásobmků CALMAC" (časopis VVI Č. 3, ročínk 1997). V článku jsem postrádal energetické a následné ekonomické zhodnocení systému s akumulací chladu do ledu v porovnání s provozem klimatizačního zařízení bez akumulace.
Petrák J.62 - 63
Problémy a řešení nadstandardního zásobování teplem komfortního rodinného domu PDF 50,8 MB

Anotace...

Autor se zabývá hlavními problémy řešení zásobování teplem komfortního rodinného domu, poukazuje na ně a nabízí jejich řešení.
Fiala P.64 - 65
Nový pohled na návrh otopných těles PDF 50,8 MB

Anotace...

Příspěvek naznačuje novou cestu návrhu otopných těles vycházejícího ze zajištění tepelné pohody ve vytápěném prostoru.
Bašta J.67 - 68
Krby dnes PDF 50,8 MB

Anotace...

Autor poukazuje na nezbytnost správného dimenzování komínů ke krbům a větracích otvorů k přívodu spalovacího vzduchu.
Lerl Z.69 - 70
Provoz otopných soustav s hliníkovými otopnými tělesy PDF 50,8 MB

Anotace...

Autor příspěvku uvádí a vysvětluje pokyny pro provozování otopných soustav s instalovanými otopnými tělesy ze slitin hliníku.
Pelikán, J.71 - 76
Odsávání a odlučování systému sklářských pecí PDF 50,8 MB

Anotace...

Autoři seznamují s koncepcí odsávání a odlučování emisí ze sklářských pecí v hutní hale ve Sklárnách Ceský křišťál v Chlumu u Třeboně. Odsávací systém byl navržen podle potřeb a požadavků proměnného provozu technologických zařízení a úspěšně realizován. Ve druhé části článku (VVI 3/98) seznamují s problematikou měření koncentrací škodlivin od sklářských pecí při pro¬vozních podmínkách a s přepočty na zákonné emisní limity. Dále je uveden princip kontinuálního systému měření a hodnocení funkce odlučovacího zařízení.
Drkal F., Hemerka J., Nový R.74 - 76
Zkušenosti s odvody spalin od kogeneračních jednotek PDF 50,8 MB

Anotace...

Článek obsahuje poznatky důležité pro navrhování odvodu spalin od kogeneračních jednotek.
Jirout, V.77 - 77
Zkušenosti s provozem klimatizačních zařízení operačních sálů PDF 50,8 MB

Anotace...

Cílem článku je upozornit na důležité aspekty provozu zařízení ve Fakultní nemocnici Motol, projektovaného před 25 lety a provozovaného 20 roků a to zejména z hygienického pohledu. Příspěvek je rozšířeným textem, přednese­ným autorem na konferencí Klimatizace a větrání '97 v Praze.
Cihelka, V.78 - 79
Klasifikace podmínek prostředí podle ČSN EN 60721/ČSN IEC 721 PDF 50,8 MB

Anotace...

Příspěvek informuje o mezinárodních normách klasifikace vlivu prostředí na provozní elektrotechnická zařízení a poukazuje na obecnou použitelnost těchto předpisů i pro strojní zařízení a výrobky.
Dušek P.80 - 82
Výpočet roční potřeby paliv a energie pro vytápění PDF 50,8 MB

Anotace...

-
Ptáková D.příloha