Číslo 2/1999

Problematika termohydraulického rozdělovače PDF 38,3 MB

Anotace...

Autoři se zabývají problematikou zapojení zdroje či zdrojů tepla přes termohydraulický rozdělovač. Vhodným způsobem nastiňují celou problematiku a nabízejí jak obecné, tak i konkrétní řešení v podobě příkladu.
Laboutka K. , Mareš J.66 - 72
Kriteria k projektci zaplavovacích větrání a administrativních budovách (2.část) PDF 38,3 MB

Anotace...

-
Nickel J.73 - 77
Negativní faktory působící na muzejní a galerijní exponáty PDF 38,3 MB

Anotace...

Autor se zabývá hodnocením negativních vlivů prostředí na různé druhy muzejních exponátů. V příspěvku jsou rovněž doporučeny optimální hodnoty prostředí pro vystavené předměty
Dvořák M.77 - 79
Zdroj tepla pro obec Deštná - první výtopna v ČR na fytomasu PDF 38,3 MB

Anotace...

V příspěvku je autorem popsán zdroj pro centralizované zásobování teplem jedné obce, spalující slámu případně dřevní štěpky. Je poukázáno na ekologické přednosti, které má náhrada uhlí biomasou - obnovitelným zdrojem ener­gie. Technické řešení je doplněno ekonomickou rozvahou provozních nákladů a jsou uvedeny i sociální výhody pro obyvatele. Tepelný zdroj je v provozu druhé otopné období, jeho dodavateli byli čeští výrobci a je pilotním zařízením, které může být příkladem pro obdobné projekty.
Brož K.81 - 83
Dimenzování směšovacích armatur a hydraulické propojení zdroje tepla s otopnou soustavou PDF 38,3 MB

Anotace...

Článek pojednává o správném dimenzování směšovacích armatur ve vytápění a o výhodách či nevýhodách některých způsobů zapojení zdroje tepla. Pro snadné pochopení způsobů dimenzování směšovacích armatur (klapek a ventilů) jsou uvedeny i konkrétní početní příklady. Clánek vzníkl volným překladem, úpravou a doplněním materiálů firmy Víessmann s jejím laskavým svolením.
Bašta J.84 - 88
Parní zavěšené panely v průmyslových halách - (II.) PDF 38,3 MB

Anotace...

Článek uvádí typická zapojení a pravidla pro projektování zavěšených sálavých panelů ve výrobních halách, kde nositelem energie v primární síti je pára. Uvádějí se i praktické příklady zapojování a rozmisťování otopné plochy.
Kotrbatý M.89 - 93
Transparentní izolace PDF 38,3 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá transparentními materiály, a to jejich fyzikálními, tepelně-izolačními a světelnými vlastnostmi, vzájemným srovnáním těchto vlastností a vhodnými aplikacemi. Pojednává o průsvitných materiálech využitých jako transparentní izolace.
Vaverka J.94 - 98