Číslo 2/2006

Výzkum v oblasti Techniky prostředí PDF 151 kB

Anotace...

-
Nový, R.62 - 65
Ceny paliv a energie PDF 116 kB

Anotace...

Článek podává přehled o cenách fosilních paliv a elektřiny v ČR a v evropském kontextu.
Brož, K.66 - 68
Šířka a teplota sálavých panelů mají podstatný vliv na hospodárnost vytápění PDF 245 kB

Anotace...

V článku se specifikuje vliv rozměrů a konstrukce sálavých pasů na jejich sálavou účinnost.
Kotrbatý, M.69 - 72
Řešení kondenzační strany chladicích zařízení (Část 3: Kondenzátor odpařovací nebo vzduchem chlazený) PDF 133 kB

Anotace...

V článku jsou zobecněny základní vlastnosti průmyslových chladicích zařízení a je navržen matematický model pro hodnocení jejich funkce v závislosti na požadované vypařovací teplotě a klimatických podmínkách. Pro Prahu, jako referenční místo, je porovnán odpařovací a vzduchem chlazený kondenzátor. U obou variant pro dané provozní podmínky byla stanovena potřeba elektrické energie, chladicí vody (jen u kondenzátoru odpařovacího) a provozní i investiční náklady. Výpočet prokazuje úspory u kondenzátoru chlazeného vzduchem.
Petrák, M.73 - 75
Dlouhodobá měření vnitřního prostředí v budovách - I. část PDF 1,9 MB

Anotace...

Článek popisuje několik způsobů dlouhodobého měření vnitřního prostředí v budovách, které byly autory v minulosti použity. Jmenovitě se jedná o měření autonomními záznamníky Testo řady 175 a 177, distribuované měřicí systémy na bázi modulů ADAM řady 4000 a měřicí hnízda ADAM řady 5000. Jsou uvedeny zkušenosti autorů s provozem měřicích systémů a příklady naměřených dat.
Jaroš, N., Štětina, J., Charvát, P.76 - 79
Přehled předpisů o autorizaci inženýrů a techniků PDF 51,5 kB

Anotace...

Autor v odpovědích na dotazy čtenářů upozorňuje na předpisy platné v současné době, týkající se autorizace inženýrů a techniků a její uplatnění ve stavební činnosti. Jde o legislativní vymezení pravomocí a povinností autorizovaných inženýrů a techniků.
Frýba, J.80 - 83
Počítačové simulácie globálnej osvetlenosti a jasu a ich praktické aplikácie PDF 1,8 MB

Anotace...

V posledných rokoch vývoj v oblasti metód simulácie globálnej osvetlenosti ako aj v oblasti výkonných osobných počítačov priniesol nové druhy projektových nástrojov schopných predpovedať transfer svetla v komplexných trojrozmerných priestoroch s vysokým stupňom presnosti. V tomto príspevku je prezentovaný stručný opis niektorých metód simulácie globálnej a lokálnej osvetlenosti. Schopnosť týchto metód je demonštrovaná na príkladoch z praxe. Tieto príklady obsahujú aplikácie z oblasti denného a umelého osvetlenia.
Janák, M.84 - 86
Technické parametry rozvodného systému teplé vody ve vztahu k rozvoji legionel - III. Čáast - praktické realizace PDF 50,6 kB

Anotace...

Posláním této části je ukázat, zda, kde a s jakými výsledky byly úspěšně realizovány zásady prevence rozvoje legionel, nebo zda a v jaké míře došlo k redukci onemocnění legionelou při uplatňování principů, uvedených v I. a II. díle této, či předchozích mých pracích. Než předložím některé příklady, bude vhodné problematiku prevence legionel stručně osvětlit a ukázat, co je možno považovat dnes za úspěch v boji s legionelou.
Šašek, J.87 - 88
Prašnost a její hodnocení PDF 64,9 kB

Anotace...

Cílem článku je stručně popsat vlastnosti prachu a jeho zdravotních účinků včetně rozdílů pojetí a hodnocení prašnosti v pracovním, venkovním a vnitřním prostředí. Jsou zde shrnuty základní definice a pojmy užívané v posuzování prašnosti.
Hollerová, J.90 - 92
Vzduchové solární systémy PDF 2,3 MB

Anotace...

Článek uvádí přehled vzduchových solárních kolektorů a příklady jejich konstrukce a využití.
Harcuba, J.94 - 98
Součinitel tření při proudění tekutin - komparace vztahů - II. PDF 819 kB

Anotace...

Při dimenzování potrubních sítí je nejčastěji potřebné stanovit součinitel třecích ztrát a to pro každý úsek třeba i vícekrát. V rozvodech vody a vzduchu zařízení techniky prostředí je proudění v oblasti přechodné, kde tento součinitel závisí na Reynoldsově čísle a poměrné drsnosti. Za nejpřesnější je považován implicitní vztah Colebrookův -Whiteův, který vyžaduje iterační postup. Pro technickou praxi byla proto navržena řada přibližných vztahů, které však udávají výsledky často značně rozdílné. Příspěvek přináší porovnání součinitele , založené na stanovení odchylek.
Berková, D.99 - 100
Simulace a řízení větrání tunelů pražského vnitřního okruhu PDF 549 kB

Anotace...

Řízené větrání automobilového tunelu podle konkrétních provozních podmínek má držet koncentrace zplodin pod hygienickými limity. Navržený způsob řízení toho dosahuje při minimální spotřebě elektřiny k pohonu proudových ventilátorů v tunelu s podélným větráním. Navržený algoritmus řízení je ověřen simulací vybraného úseku tunelu.
Ferkl, L., Sládek, O.101 - 103