Číslo 2/2010

Hospodárnost cirkulace vzduchu při klimatizaci PDF 269 kB

Anotace...

Centrální klimatizační zařízení, která odvádějí tepelné zisky jen vzduchem, se často navrhují s částečnou cirkulací zpětného vzduchu. Příspěvek vyvrací představu, že se tím dosahuje zpětného získávání tepla a na příkladu dokládá, že cirkulace je energeticky náročnější než úprava jen větracího vzduchu. Připomíná, že o velikosti cirkulace za letního extrému rozhoduje maximálně přípustné podchlazení distribuovaného vzduchu, limitované dimenzováním vyústek. V druhé části příspěvku jsou porovnány účinnosti způsobů zavedení zpětného vzduchu u rotačních regeneračních výměníků před a za výměník.
Hemzal, K.66 - 70
Modelování klimatických dat PDF 2,4 MB

Anotace...

V řadě případů se při modelování technologických procesů nelze spokojit s průměrnými denními teplotami venkovního vzduchu, ale jsou nutné teploty hodinové. Nejsou-li k dispozici, nabízí článek dvě metody jejich odvození z publikovaných údajů.
Petrák, M.71 - 74
Protipožární izolace vzduchovodů - část 2 PDF 3,4 MB

Anotace...

Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží
Koverdynský, V.75 - 79
Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů PDF 988 kB

Anotace...

Autor porovnává dva vodní klimatizační systémy s chladicími stropy a s ventilátorovými konvektory (fan-coil) z hlediska spotřeby energie. Na základě jednoduchého simulačního modelu byla stanovena spotřeba energie pro oba systémy. Z výsledků analýz vyplývá vhodnost použití chladicích stropů, které jsou energeticky výhodnější.
Zmrhal, V.80 - 83
Technika prostředí v administrativní budově Hagibor (RFE-FL) PDF 42,2 kB

Anotace...

-
Poledna, V.84 - 86
Technické normy (ČSN EN) a jejich aplikace v právním předpisu a ve správních rozhodnutích - 2. část PDF 219 kB

Anotace...

Ve druhé části seriálu o technických normách a právním vztahu těchto norem k české legislativě uvádí autor požadavky na konstrukce a výrobky, zákony a další právní předpisy, kterými jsou určovány. Jde především o zákony č. 22/1997 Sb. a 102/2001 Sb. V článku vysvětluje osobní odpovědnost projektanta za správnost navrhovaného řešení v procesu předprojektové a projektové přípravy stavby. Jakýkoliv navrhovaný a na stavbě užitý materiál a navržená a na stavbě užitá konstrukce a technologie musí splňovat základní požadavky stanovené právními předpisy. Zatímco projekt tyto požadavky předepisuje, stavební firma, která je pověřena zhotovením stavby, musí doložit splnění podmínek uvedených projektem příslušnými certifikáty o shodě, které budou přiloženy ke kolaudaci. V další části článku vysvětluje význam norem pro navrhování stavebních konstrukcí a objektů, kdy normy musí především sloužit, nikoli panovat. Tomuto přístupu vyhovuje uplatňování právně nezávazných požadavků prostřednictvím technických norem. Vztah mezi právními předpisy a technickými normami je vymezen právním předpokladem, že je-li splněn požadavek technické specifikace obsažený v technické normě, lze důvodně předpokládat, že je splněn i základní bezpečnostní nebo hygienický požadavek příslušného právního předpisu.
Plos, J.89 - 92
Pasivní kouření PDF 38,6 kB

Anotace...

Pasivní kouření prokazatelně způsobuje nemoci a předčasná úmrtí. Nekuřácké veřejné prostory by proto měly být samozřejmostí. Taková legislativa je prospěšná jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro pohostinský průmysl. Prodělají na ní jen výrobci cigaret.
Králíková, E.93 - 94
Vyjádření Státního zdravotního ústavu Praha k dravotním aspektům svícení úspornými zářivkami v bytech PDF 95,7 kB

Anotace...

Autoři článku na základě měření odmítají obavy z používání úsporných zářivek v bytech. Z hlediska UV záření, elektromagnetického pole i výskytu rtuti v úsporných žárovkách nejsou úsporné zářivky používané v bytech zdravotním rizikem.
Waldman, M., Lajčíková, A., Pekárek, L., Vrbík, P.95 - 97
Radonový program - co to je a proč nás stále zajímá PDF 1019 kB

Anotace...

Je podána informace o Radonovém programu, jehož třetí dekáda letošním rokem začíná. Informační kampaň si klade za cíl podnítit zájem vlastníků soukromých budov v oblastech zvýšeného rizika o ozdravná opatření.
Lajčíková, A.98 - 99
Genetické algoritmy a jejich možné použití k optimalizaci budov PDF 267 kB

Anotace...

Výpočtové modely jsou velmi důležité při navrhování budov. Podporují naše rozhodnutí a umožňují optimalizaci řešení. Optimalizační algoritmy na druhou stranu nejsou běžnou součástí softwarových nástrojů. Příspěvek se zabývá využitím genetických algoritmů (GA) pro optimalizaci energetického chování budov. Na třech příkladech je ukázáno využití vyvinutého GA k optimalizaci jednoduché budovy.
Kopecký, P.100 - 104