Číslo 2/2011

Řízení kotlů v kaskádě PDF 257 kB

Anotace...

Článek pojednává o různých přístupech k řízení kotlů v kaskádě. Jsou uvedeny jednotlivé způsoby regulace, jejich výhody a nevýhody. Způsoby řízení kotlů v kaskádě jsou doplněny hydraulickými zapojeními a na příkladech je popsáno jejich regulační chování.
Bašta, J.50 - 55
Regulační klapky s lineární charakteristikou (část 2) PDF 1,2 MB

Anotace...

Tento článek navazuje na předcházející publikaci ve VVI na téma hluk regulačních klapek. V tomto článku se řeší zlepšení regulační schopnosti dvojice klapek s různými listy klapek a s různým jejich natočením. Regulační schopnost dvojice klapek je v závěru článku vyjadřována závislostí tzv. kk hodnoty na natočení jednotlivých listů klapek. Je experimentálně prokázáno, že lze vhodnou konstrukcí dvojice klapek dosáhnout lineární regulační charakteristiky. Článek ukazuje i na významné snížení hlučnosti takto řešeného regulačního orgánu, což bude podrobněji probráno v další navazující publikaci.
Kučera, M., Nový, R.56 - 59
Teplotní pole v neizotermním proudu podél svislé stěny (část 2) PDF 475 kB

Anotace...

Experimentální studie shrnuje teplotní profily v neizotermním plochém proudu chladného vzduchu podél svislé stěny. Porovnány jsou výsledky zjištěné pro dvě přívodní štěrbiny o různé šířce, při dvou rychlostech a při různých teplotách přiváděného vzduchu. Rozsah podmínek vyjadřují hodnoty Re = 1333 a Ar = 0,02 až 0,87 s šířkou štěrbiny jako charakteristický rozměr. Úplné zobecnění výsledků by vyžadovalo analýzu vlivu Ar kritéria.
Schwarzer, J.60 - 64
Vzduchotechnika v Aquaparku PDF 3,3 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny konkrétní výsledky získané měřením vnitřních parametrů mikroklimatu v již provozovaných aquaparcích a současně jsou analyzovány příčiny problémů zjištěných při provozu vzduchotechnického zařízení.
Šimánek, V.66 - 69
Nástroje podpory využití obnovitelných zdrojů ve výrobě tepelné energie PDF 62 kB

Anotace...

V oblasti politiky na podporu využití obnovitelných zdrojů se dosud v Evropě nejvíce pozornosti dostávalo podpoře výroby elektrické energie, čím dál častěji se však diskutuje a uplatňuje také podpora výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Text přehledně shrnuje nástrojů zvolené v zemích EU a do detailu popisuje několik vybraných příkladů. Pro Českou republiku jsou vyhodnoceny některé potenciálně vhodné nástroje z ekonomického hlediska. Ukazuje se, že nástroje, které úspěšně vedly ke zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, nemohou být uplatněny v rámci distribuovaného trhu s teplem bez výraznější modifikace.
Szomolányiová, J.70 - 73
Požární větrání chráněných únikových cest, navrhování a některé problémy PDF 1,3 MB

Anotace...

Zajistit možnost bezpečné evakuace hořícího domu a zásahu požárních jednotek je úkolem úzké spolupráce požárního technika a vzduchotechnika. Autor ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se současným stavem legislativy týkající se tohoto problému. Poukazuje na zásadní problém spočívající v rozdílech požadovaných hodnot v platných ČSN 73 0802"Požární bezpečnost staveb" pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní objekty. Současně upozorňuje na nesoulad v některých bodech mezi platnou a v Evropě dodržovanou normou ČSN EN 12101-6 a výše uvedenými českými normami. Tento stav vede v mnohých případech k značným problémům při návrhu a realizaci těchto zařízení. Autor v příspěvku uvádí i doporučené postupy u dvou případů a zásady postupu při návrhu.
Toman, S.74 - 81
Jednotrubková soustava v budově Autoklubu ČR, Praha PDF 1,4 MB

Anotace...

Autor ve svém příspěvku popisuje ojedinělou otopnou soustavu v budově Autoklubu v Praze, která je i po čtyřiceti letech provozu funkční. Dále přibližuje okolnosti doby, za kterých probíhalo měření vlastností hranatých rozvodů s cílem ověřit jejich využití v praxi.
Fisher, P.82 - 83