Číslo 2/2015

Odstranění virů, bakterií, aerosolů a ostatních mikročástic ze vzduchu PDF 3,4 MB

Anotace...

Vzduchové filtry pro atmosférickou filtraci jsou zařízení, která mají za úkol filtrovat vzduch od pevných částic – prachu, písku, textilních vláken, pylu, mlhy, výtrusů, bakterií, sazí, tabákového kouře a celé řady dalších znečišťujících elementů. Velkou skupinu těchto znečišťujících látek tvoří tzv. mikročástice. Jsou to částice o velikosti menší než 1 ?m (1 mikrometr = 1 tisícina milimetru). Článek prezentuje poznatky z vývoje a výzkumu společnosti, která se problematikou odstranění mikročástic ze vzduchu intenzivně zabývá a snaží se svými produkty této řady přispět k ochraně lidského zdraví a ovzduší.
ČECHOVÁ Y., FIŠER O.50 - 53
Výrobky pro vzduchotechniku a odvody kouře a tepla a deklarace jejich vlastností ovlivňujících požární bezpečnost stavby PDF 6 MB

Anotace...

Výrobky pro vzduchotechniku a odvody kouře a tepla významným způsobem ovlivňují požární bezpečnost staveb. Jedná se o výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, tzv. „oprávněný zájem“. Z tohoto důvodu je jejich uvádění na trh a jejich zabudovávání do staveb regulováno buď na národní úrovni vnitrostátními předpisy, nebo harmonizovanými evropskými předpisy. Příspěvek stručně informuje o úskalí právních předpisů, procesech zkoušení, požární klasifikaci a certifikaci těchto výrobků, na základě kterých deklarují výrobci vlastnosti svých výrobků a jejich odpovědnosti vůči projektantům a koncovým uživatelům.
DUFEK J.54 - 57
Výkon státní správy HZS ČR se zaměřením na požární větrání PDF 446 kB

Anotace...

Příspěvek popisuje postavení Hasičského záchranného sboru ČR při výkonu státního požárního dozoru ve vztahu k řešené problematice, tj. k požárnímu větrání. Obsahem příspěvku je klasifikace požárního větrání v kontextu vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, na které jsou kladeny specifické požadavky z hlediska projektování, montáže a provozování. Pozornost je zaměřena především na navrhování požárního větrání a jeho uvádění do provozu, a to s vazbou na požadavky stávajících právních a technických předpisů, případně požadavky metodik.
POKORNÝ J.58 - 61
Možnosti měření oxidu uhličitého – měřicí přístroje a čidla PDF 2,2 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje vlastnosti oxidu uhličitého a možnosti jeho měření. Poskytuje základní přehled dostupné měřicí techniky, podrobněji jsou popsány měřicí principy a typy čidel s ohledem na jejich využití v různých aplikacích.
VAFEK Z.62 - 65
Zvýšení intenzity větrání – vhodné opatření pro domy s vyšším obsahem přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek popisuje opatření proti radonu a záření gama v budovách, které byly postaveny ze stavebních materiálů s vyšším obsahem přírodních radionuklidů. Za nejúčinnější protiradonové opatření se považuje zvýšení výměny vzduchu. Na příkladu energeticky sanovaného rodinného domu typu Start je ukázáno, že nárůst tepelných ztrát vyvolaný zvýšeným větráním je plně kompenzován zdravotním přínosem v podobě sníženého rizika rakoviny plic.
JIRÁNEK M., KAČMAŘÍKOVÁ V., JÍLEK K.66 - 71
Může jedna vesnice vyprodukovat stejné množství B(a)P jako průměrná koksovna? PDF 476 kB

Anotace...

Koksovny jsou vnímány jako dominantní producent karcinogenního B(a)P. Výsledky spalovacích zkoušek, které byly realizovány na zkušebně Výzkumného energetického centra na VŠB-TU Ostrava ukazují, že také malá spalovací zařízení mohou vyprodukovat významné množství emisí PAU, potažmo B(a)P. Na různých typech spalovacích zařízení, která jsou běžně používána pro vytápění domácností, bylo spalováno jak černé a hnědé uhlí, tak také biomasa v různých podobách. Porovnání množství emisí B(a)P z jedné „průměrné české vesnice“, která je vytápěna spalováním pevných (tuhých) paliv, a „průměrné české koksovny“ umožní odpovědět na úvodní otázku.
HORÁK J., HOPAN F., DRASTICHOVÁ V., KRPEC K., TOMŠEJOVÁ Š, DEJ M., KUBESA P., MARTINÍK L., MODLÍK M., MACHÁLE P.72 - 74
Moderní metodiky facility managementu Část 1: Commissioning – zahájení provozu budovy PDF 277 kB

Anotace...

Článek je úvodním textem ke krátkému seriálu, ve kterém jsou popsány nové metody využívané v rámci facility managementu. Cílem článku je seznámit čtenáře s novým pojmem, který by v oblasti technické správy budov mohl být v budoucnu přijat za standard a který umožňuje optimalizaci provozovaných technických zařízení v budovách.
EMINGR L.75 - 77
Testování nové generace biocidních přípravků PDF 3,1 MB

Anotace...

Nová generace biocidních přípravků je určena k preventivnímu ošetření povrchů napadených mikroorganismy. Článek se zabývá způsobem testování těchto přípravků. Byla zvolena a ověřena metoda, jak vybrat přípravek s dostatečnou účinností a dlouhodobým působením.
KLÁNOVÁ K.78 - 80
Model jednostupňového objemového kompresoru PDF 1,7 MB

Anotace...

Příspěvek se věnuje modelování a parametrizaci objemových kompresorů. V první části je popsán teoretický fyzikální popis parametrizace hmotnostního průtoku chladiva kompresorem a charakteristika příkonu kompresoru. Na základě tabulkových dat od výrobce byl vytvořen model kompresoru Mitsubishi ANB33FBDMT, který byl následně ověřován na naměřených datech ze zkušebny. Relativní odchylka mezi modelem a měřením je ve většině provozních bodů do ±5 %. Pro ověření parametrizace byl stejným postupem vytvořen model kompresoru Danfoss VZH088AG. Matematický model dosáhl opět dobré shody s údaji výrobce.
PETRÁK J., SEDLÁŘ, J., KOLOVRATNÍK M., PETRÁK M.82 - 86