Číslo 2/2016

Experimentální vzduchotechnická jednotka pro vývoj a testování virtuálních senzorů a diagnostických metod PDF 1,7 MB

Anotace...

Diagnostika vzduchotechnických jednotek je čím dál více se rozvíjející obor vývoje a výzkumu. Častým problémem je však absence senzorů potřebných k diagnostice zařízení. Tento článek si klade za cíl stručně seznámit čtenáře s virtuálními senzory, které v některých případech mohou efektivně nahradit chybějící reálné senzory. Jako příklad je zde prezentován virtuální senzor hmotnostního průtoku vzduchu. Dále je v článku popsán experimentální systém vzduchotechnické jednotky, který vznikl pro účely testování a provádění simulací různých závad typických pro vzduchotechnické jednotky. Na základě dat získaných ze systému mohou být vyvíjen y a testován y diagnostické metody pro odhalování zá vad.
HANUŠ O., HORYNA V., ADAMOVSKÝ D.66 - 71
Metodický pokyn pro návrh větrání škol PDF 3,7 MB

Anotace...

Článek popisuje metodiku pro návrh větrání škol, která slouží jako pomůcka pro žadatele o dotaci při realizaci energetických úspor u budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí metodického pokynu je i výpočetní pomůcka sloužící pro výpočet průběhu koncentrace CO2 během vyučování. V článku je uveden popis a zdůvodnění navrženého pokynu v podobě návrhu průtoku venkovního vzduchu a volby větracího systému vč. souvisejících aspektů.
ZMRHAL V.72 - 75
Využití přirozeného větrání ve výškových prosklených budovách – jednoduché versus dvojité prosklené fasády PDF 3,3 MB

Anotace...

U výškových kancelářských budov se v současné době často využívá prosklená fasáda. Při použití přidané předsazené prosklené fasády je hlavní výhodou možnost jejího využití pro přirozené větrání. Studie je zaměřena na zjišťování vlastností jednoduché a dvojité prosklené fasády a jejich vlivu na mikroklima kancelářského prostoru při využití přirozeného větrání během různých okrajových podmínek. Na základě článku [1] jsou porovnávány 4 varianty chování tepelně-vlhkostního klimatu uvnitř kanceláře. Venkovní teplota je zde určena jako jedna z nejdůležitějších okrajových podmínek pro využití přirozeného větrání ve dvojitých fasádách. Na CFD simulacích zjednodušeného modelu kanceláře ve 25. a 49. podlaží budovy s celoprosklenou fasádou orientovanou na jih je zřetelně prokázán pozitivní vliv užití p ředsazené fasády.
VALOUŠKOVÁ K.76 - 84
Netradiční soustava zásobování teplem s využitím OZE – Vallda Heberg PDF 5,4 MB

Anotace...

Příspěvek popisuje sousta vu centralizovaného zásobování teplem realizovanou v rámci nové ho rezidenčního komplexu ve Švédsku, který se sestává z komplexu rodinných a bytových domů, domů pro seniory a domova důchodců. S ohledem na nízkoenergetický standard budov bylo zvoleno netradiční řešení dodávky tepla pro přípravu teplé vody a vytápění, kdy teplonosnou látkou v celé soustavě CZT je teplá voda. Teplo do soustavy CZT dodává kotel na dřevěné pelety s výkonem 250 kW doplněný plochou 700 m2 lokálních solárních tepelných soustav. Investiční náklad na obnovitelný zdroj představoval 1 % z celkového rozpočtu projektu, což znamená výrazně méně, než je úroveň běžné nejistoty konečn ých nákladů u tak velkého projektu výsta vby.
BOROVSKÝ D.85 - 87
Ověřování tepelného výkonu solárních kolektorů v laboratoři a v provozu PDF 785 kB

Anotace...

Článek se zabývá problematikou testování solárních kolektorů a aplikací matematických modelů v praxi. Solární kolektory lze testovat nejen v laboratorních podmínkách ve venkovním i vnitřním prostředí pro zjištění základních parametrů potřebných pro návrh solárních soustav, ale také v provozu na konkrétní instalaci solární soustavy. Testování ve spojení s matematickým modelováním pak může sloužit pro ověření správné funkce kolektoru.
POKORNÝ N., MATUŠKA T., ŠOUREK B.88 - 90
Moderní metodiky facility managementu Část 5: Praktické použití FMEA pro TZB PDF 279 kB

Anotace...

Článek navazuje na konkrétní pravidla pro použití metodiky FMEA v oblasti facility managementu, popisovaná v předchozí části, a předkládá čtenářům vyhodnocení konkrétních ukazatelů priority rizika ve dvou rozdílných skupinách kritérií. Jedna z nich využívá faktor ekonomického hodnocení důsledku závad, druhý postup sleduje frekvenci výskytu jednotlivých zá vad.
EMINGR L.91 - 95
Ověření funkce a vlivu regulace teploty vratné vody u kotle na tuhá paliva v zapojení s akumulační nádobou PDF 1,1 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá ověřením funkce Laddomatu 21 (zajišťuje směšování přívodní otopné vody s vratnou vodou), ověřením doby potřebné k ohřevu akumulační nádoby v případě použití různých termostatických patron u Laddomatu (nastaveními požadované teploty) a vlivem použití tohoto systému na emise znečišťujících látek ve spalinách.
HORÁK J., MARTINÍK L., KRPEC K., HOPAN F., KUBESA P., LACIOK V.96 - 99
Agregované tepelné charakteristiky budov Část 1: Motivace a odvození hlavních charakteristik PDF 469 kB

Anotace...

Tento článek je úvodním ze série článků, jejichž společným jmenovatelem je snaha vyjádřit kvalitu budovy jako celku vhodnými agregovanými tepelnými charakteristikami. Jedná se o charakteristiky, které významně ovlivňují celkovou tepelnou bilanci budovy a budou tedy dobrými prediktory potřeby tepla na vytápění, případně na chlazení celých budov. Agregované tepelné charakteristiky budov mají být spočitatelné ze základních informací o budově, které jsou běžně dostupné nebo odhadnutelné. V tomto úvodním příspěvku se odvozuje, které agregované charakteristiky budovy budou v dalších článcích podrobeny teoretickému rozboru. K teoretickému odvození se používá tepelná bilance budovy v ustáleném a neustáleném stavu. Navazující články budou obsahovat matematickou analýzu vybraných agregovaných veličin, rozbor závislostí a příklady použití.
KOPECKÝ P., SOJKOVÁ K.100 - 103