Číslo 3/2011

Pružné ukládání strojů PDF 1024 kB

Anotace...

Na základě teoretických rozborů a zkušeností z praxe se autor zabývá návrhem pružného uložení a vysvětlením rezonančních jevů v pružném členu jednohmotového a dvojhmotového uložení strojů. Poukazuje na problémy s použitím rotačních strojů, které byly pružně uloženy pro vysoké budící kmitočty a mají být použity pro podstatně nižší budicí frekvence. Upozorňuje na nutnost spolupráce projektanta pružného uložení se stavařem statikem v případech lehkých stavebních konstrukcí podlah a stropů.
Nový, R.98 - 103
Bilance vlhkosti v obytném prostředí PDF 721 kB

Anotace...

Článek zkoumá závislost relativní vlhkosti vzduchu ve vnitřním prostředí obytných budov na počtu přítomných osob, na velikosti bytu a na různé intenzitě větrání.
Zmrhal, V., Šťávová, P.104 - 107
Metody návrhu zásobníku teplé vody - 1. část PDF 750 kB

Anotace...

Autor popisuje způsoby výpočtu velikosti zásobníku při ústředním (centrálním) ohřevu teplé vody třemi rozdílnými metodami a přístupy k problematice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, úzce souvisící s energetickou náročností budovy, která přesahuje rozsah jednoho článku, počítá autor s tím, že problematiku shrne do tří samostatných částí.Druhá část bude věnována dalším způsobům návrhu, zejména pak návrhu podle ČSN EN 15316-3. Ve třetí části autor vyhodnotí výsledky výpočtu uvedenými metodami a porovná vhodnost jejich užití při aplikaci na rodinný a bytový dům.
Vavřička, R.108 - 112
Statistika OZE - pohled do historie PDF 390 kB

Anotace...

Článek pojednává o historických souvislostech vývoje využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich podílu na primárních energetických zdrojích státu. Zaměřuje se na jejich nejvýznamnější část - pevnou biomasu a na nejperspektivnější oblast jejich využívání - domácnosti. Nastíněny jsou možné problémy s nedostatkem paliva v budoucnosti.
Bufka, A.114 - 116
Tepelná čerpadla na VŠB - TU Ostrava PDF 1 MB

Anotace...

Článek se zabývá popisem, historií realizace a zhodnocením dosavadního provozu systému tepelných čerpadel o instalovaném topném výkonu 700 kW, který vytápí budovu nové Auly na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Deset kusů tepelných čerpadel země-voda využívá nízkopotenciální teplo čerpané ze 110 vrtů průměrné hloubky 140 m.
Vrtek, M.118 - 120
Využití pyrolýzního oleje nejen v teplárenství PDF 877 kB

Anotace...

Příspěvek popisuje metodu ojedinělého zpracování biomasy - rychlou pyrolýzu. Hlavní produkt tohoto zpracování, pyrolýzní olej, nabízí zajímavé možnosti využití v různých odvětvích, které jsou v současnosti předmětem výzkumu.
Kolská, M.122 - 123
Realizace, zkoušky a měření zařízení techniky prostředí

Anotace...

Autor se v článku vyjadřuje k současnému stavu úrovně řízení kvality dodávek a instalací a to především, pokud se týká zařízení techniky prostředí a jejího sledování jak v průběhu výstavby, tak i v jejím závěru při uvádění zařízení do provozu. Poukazuje na často nedostatečný stav kvality v této oblasti s uvedením nejčastějších vad díla a zároveň konstatuje použitelnost konkrétních normových či jiných vztažných dokumentů k popisovanému tématu. Na praktickém příkladu uvádí možný obsah kontrolního listu, týkajícího se vzduchotechnického zařízení.
Poledna, V.126 - 127
Facility management se v České republice již konsolidoval PDF 599 kB

Anotace...

Článek se dotýká oblasti provozování technických zařízení budov, která je technickým facility managerům tradičně poněkud vzdálená. Při své náročné převážně technicko - organizační činnosti jsou totiž stále větší měrou nuceni podílet se na ekonomickém řízení služeb facility managementu - a po této stránce nejsou obvykle dostatečně odborně vybaveni. Autor - profesí vysokoškolský učitel - ekonom, je v příspěvku seznamuje se základními souvislostmi ekonomického charakteru, které ekonomické výnosy poskytování služeb facility managementu zásadním způsobem ovlivňují. Poznámka recenzenta: Redakční rada s politováním sděluje čtenářům, že uveřejněný článek se nebude moci stát úvodem k další zasvěcené diskusi na zpracované téma, jak bylo původně zamýšleno. Autor článku, doc. Ing. Vlastimil Karel Vyskočil, CSc. zemřel náhle dne 9. února 2011 ve věku 63 let. Česká profesní komunita facility managementu v něm ztratila významného tvůrce teorie oboru.
Vyskočil, V., K.129 - 131