Číslo 4/2002

Vytápění zavěšenými sálavými panely - I. část - nová výpočtová metoda PDF 286 kB

Anotace...

Autoři uvádějí zjednodušenou metody návrhu vytápění sálavými panely. Zjednodušení proti ČSN 06 0215 i proti složitějším teoretickým výpočtům jsou podložena dlouhodobým vývojem, zkušenostmi a experimentálními poznatky. Navržený postup umožňuje zahrnout okrajové podmínky, nižší výšku zavěšení panelů, vliv prašnosti prostředí i různý sklon sálavých panelů jednoduchým způsobem.
Kotrbatý M., Kovářová Z.134 - 138
Teplovzdušné vytápění obytných budov PDF 962 kB

Anotace...

Příspěvek informuje o možnostech a vlastnostech teplovzdušného větrání vzhledem k tepelně-izolačním vlastnostem stavební konstrukce.
Kabele K.139 - 141
Specifikum projektování dlouhých výtlačných řadů při aplikaci potrubních termoplastů PE - HD PDF 148 kB

Anotace...

Článek navazuje na obdobnou problematiku zveřejněnou ve VVI 4/2001, s. 168 "Sumarizace drobné místní ztráty při projektování plastových potrubí". Příspěvek informuje o jedné draze zaplacené zkušenosti a vysvětluje příčiny projektového selhání na modelovém příkladu, který může sloužit jako návod k předcházení podobným situacím.
Hák V.142 - 146
ČSN EN 12 056 (75 6760) Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - II. část PDF 113 kB

Anotace...

-
Ondroušek K.147 - 149
Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze PDF 793 kB

Anotace...

V příspěvku jsou výsledky matematického modelového šíření kouře při požáru v automobilovém tunelu. Je uveden přípustný účinek odsávání kouře stropními štěrbinami nad místem požáru.
Katolický J., Jícha M., Šajtar L., Zápařka J.150 - 151
Umělé osvětlení vnitřního prostředí PDF 712 kB

Anotace...

Článek informuje o základních požadavcích hygieniků na umělé osvětlení v bytové, občanské a průmyslové výstavbě, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy a jednotky, používané ve světelné technice a uvádí soupis právních předpisů.
Přibáňová H., Lajčíková A.152 - 156
Požadavky na větrání a vytápění ve školách podle nových předpisů PDF 64,7 kB

Anotace...

Příspěvek reaguje na výzvu k diskusi zveřejněnou ve VVI č. 1/2002 a klade si za cíl informovat čtenáře o požadavcích na mikroklimatické podmínky ve školách, které by při zvolené koncepci ministerstva zdravotnictví měl stanovit jeden z cca 25 prováděcích předpisů k zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Současně by měl článek přispět k iniciaci věcné a fundované diskuse k dané legislativě na stránkách odborného periodického tisku.
Matějka J.157 - 159
Energie získávaná z obnovitelných zdrojů pro odlehlé neelektrifikované lokality PDF 1,7 MB

Anotace...

Článek seznamuje s výsledky vývoje pracovišť VUT Brno a VÚES Brno v získávání energie z obnovitelných zdrojů, podpořenými grantovými programy COPERNICUS. Zvláštní pozornost je věnována fotovoltaicky poháněným čerpadlům (odstředivým a objemovým) s elektromotory na stejnosměrný i střídavý proud.
Kratochvíl Z., Nevrlý J., Košner J., Orel V., Chlup H., Mach R.165 - 166
Letní teploty v moderních novostavbách PDF 1,4 MB

Anotace...

Příspěvek stručnou formou (na příkladu) informuje o možnostech uplatnění softwaru LeTe pro výpočet letní energetické bilance a teploty vnitřního vzduchu ve větraných objektech.
Dvořák J.167 - 168
Využití dřevních odpadů z pohledu emisí znečišťujících látek PDF 64,8 kB

Anotace...

Autor zpracoval článek se zřetelem na nařízení vlády č.195/2001 Sb., podle kterého se hodnotí využitelnost obnovitelných zdrojů energie. Jde o potenciál dosažitelných úspor energie i o místní snižování environmetrické zátěže venkovního prostředí. Článek je orientován na posouzení emisí znečišťujících látek a energetických přínosů při spalování dřevní hmoty.
Trnobranský K.169 - 171
Sluneční svit jako činitel úspor tepla PDF 1,4 MB

Anotace...

-
Chybík J.172 - 173