Číslo 5/2017

Význam větrání pro stanovení odvrácených dávek z inhalace venkovního vzduchu kontaminovaného radioaktivními látkami v bytech a budovách PDF 996 kB

Anotace...

V příspěvku je nejprve představen teoretický vliv intenzity větrání, jehož znalost umožňuje lépe kvantifikovat odvrácené dávky z inhalace vzduchu, pro osoby ukryté v budovách, po vzniku mimořádné události s následkem kontaminace venkovního vzduchu plynnou i aerosolovou formou radionuklidů. Na základě dosažených výsledků týdenních screeningových měření průměrné intenzity větrání v celkem 70 měřených objektech (rodinné domy a byty ve výškových domech) a přirozené infiltrace do 20 budov byly pro vybrané kategorie budov, lišících se těsností obálky, a otopnou a neotopnou sezónu vypočítány střední hodnoty intenzity větrání. Pro takto nalezené realistické hodnoty intenzit větrání byl pak ilustrován jejich vliv na velikost odvrácené dávky z inhalace pro obecný radioaktivní kontaminant v plynné i aerosolové formě a pro časově různou fázi doby ukrytí osob po naměřené vnější kontaminaci vzduchu v budovách.
JÍLEK K., THOMAS J., BULÁNEK B.258 - 262
Agregované tepelné charakteristiky budov Část 3: Tepelná charakteristika budovy prostupem tepla PDF 1,6 MB

Anotace...

Článek se zabývá tepelnou charakteristikou budovy prostupem tepla. Jedná se o agregovanou tepelnou charakteristiku celé budovy, která vztahuje tepelnou ztrátu prostupem tepla obálkou budovy na jeden metr krychlový objemu budovy a jednotkový teplotní rozdíl. Hodnota tepelné charakteristiky je ovlivněna jak tepelněizolační úrovní obálky budovy (průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy), tak kompaktností tvaru budovy (objemový faktor tvaru budovy). Je to tedy komplexnější vyjádření tepelněizolační kvality celé budovy, než je samotný průměrný součinitel prostupu tepla obálky. V příspěvku se odvozuje parametrické vyjádření tepelné charakteristiky prostupem tepla pro budovy běžných geometrických tvarů. Na příkladech je ilustrována citlivost tepelné charakteristiky na změnu geometrických parametrů, historický vývoj a dnes dosažitelné hodnoty tepelné charakteristiky. V navazující diskuzní části je logicky zdůvodněno, proč lze dnes zavedené hodnocení tepelněizolační kvality obálky budovy pouze podle součinitelů prostupu tepla jednotlivých stavebních prvků a průměrného součinitele prostupu obálky budovy považova t za zcela vyhovující svému účelu.
KOPECKÝ P., SOJKOVÁ K.264 - 269
Uplatnění simulační analýzy při ověření efektivity vytápění metodou „conservation heating“ v historické budově PDF 2,4 MB

Anotace...

Důležitým posláním paměťových institucí je zajistit odpovídající péči předmětům kulturního dědictví během jejich dlouhodobého uchovávání. Mnohé z těchto institucí jsou však umístěny v historických budovách, v nichž nebývá snadné udržovat vhodné vnitřní prostředí a požadované mikroklimatické podmínky, dané zejména relativní vlhkostí a teplotou. Příspěvek prezentuje výsledky experimentu vytápění metodou „conservation heating“ pro dvě vybrané místnosti v Dolním zámku Kunštát. V tomto objektu probíhal uvedený experiment kontinuálně od poloviny roku 2013 do května 2017. Předložená případová studie byla zpracována v roce 2015 a zaměřuje se na rok 2014. Experimentální měření bylo doplněno numerickými simulacemi s cílem zhodnotit efektivitu výše uvedené metody vytápění při extrémních venkovních klimatických podmínkách a predikovat spotřebu elektrické energie. V České republice není doposud známo, že by byl tento systém odzkoušen.
MAUREROVÁ L., SELUCKÁ A., JAKUBEC P., HIRŠ J.270 - 277
Vliv hluku, vznikajícího při hašení ve výpočetních centrech, na spolehlivost funkce výpočetní techniky PDF 3,4 MB

Anotace...

Při činnosti stabilních hasicích zařízení pracujících na principu přívodu inertního plynu se generuje hluk, který má nepříznivý vliv (poruchy funkce disků až jejich havárie) na funkci výpočetní techniky. Této problematice je nutné věnovat pozornost a snižováním hlukové zátěže a zvyšováním odolnosti disků dopady minimalizovat. V článku jsou uvedeny výsledky hlukových měření prováděn ých při zkouškách hasicího zařízení.
MAREŠ L., KUČERA M.278 - 282
Analýza kmitania a hluku inštalovaných kogeneračných jednotiek v kotolniach na sídliskách PDF 6,9 MB

Anotace...

Cieľ článku je pre inštalovanú KGJ identifikovať a analyzovať príčiny jej nadmerného dynamického zaťaženia, nežiaduci prenos generovaného nízkofrekvenčného vlnenia do okolitých konštrukcií a následného vyžarovania do blízkych obytných priestorov, kde rezidenti sa sťažujú, a to počas duševnej práce, relaxu a v nočných hodinách. Vnem má charakter dunivého hluku, ktorý výrazne znižuje najmä kvalitu nočného odpočinku. Vykonala sa frekvenčná analýza agregátu KGJ v mieste jeho uloženia a v jej rekuperačnej časti. Meral a analyzoval sa prenos kmitania cez silentbloky a cez vibroizoláciu základu ako aj akustická účinnosť krytu KGJ. Identifikovali sa príčiny a na základe teoretickej a experimentálnej analýzy sa na vrhli účinné opatrenia.
ŽIARAN S., CHLEBO O., MUSIL M.284 - 290
Zkušenosti s řízením výkonu tepelného čerpadla podle dynamické ceny energie PDF 1,3 MB

Anotace...

V příspěvku jsou shrnuty poznatky spojené s implementací algoritmů prediktivního řízení hybridního GEOTABS systému s časově proměnnou cenou silové energie. Na reálném případě je ukázáno, že metoda přímého řízení výkonu tepelného čerpadla podle dynamické ceny dokáže přinést finanční úsporu, nicméně pro plné využití potenciálu je nutné zajistit dostatečnou akumulaci u všech typů odběrů energie – u TABS systému z podstaty nalezneme velkou kumulační schopnost, problém s akumulací ale vyvstá vá u systémů VZT a TV.
CIGLER J.292 - 294
Nejčastější chyby při návrhu rozvaděčů a experimentálních zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility a jejich prevence PDF 3,2 MB

Anotace...

Problematika elektromagnetické kompatibility je velice důležitá nejen při návrhu experimentálních zařízení. Cílem tohoto článku je ukázat na nejčastější chyby při návrhu rozvaděčů a dalších technologií z hlediska vzájemného rušení, a zejména ukázat na možnosti prevence problémů, které rušení může způsobovat při nevhodném ná vrhu rozvaděče a dalších částí.
NOVÁK M.296 - 300