Číslo 6/2019

Modelování dynamického chování deskového otopného tělesa PDF 1,9 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá analýzou a modelováním tepelné dynamiky deskových otopných těles. Úvodní experimentální analýza je založena na sledování teplotních polí na přední teplosměnné ploše otopného tělesa termovizní kamerou. Jsou zde popsány dva rozdílné simulační modely v softwaru Matlab. Oba jsou vytvořeny pro deskové otopné těleso „klasik“ s jednou deskou (typ 10) o rozměrech 500 × 1000 mm (výška × délka) a s připojením k otopné soustavě jednostranně shora dolů. Dynamika je v současnosti spolehlivě zjišťována téměř výhradně nákladným (termovizním) měřením, a proto je základním cílem vytvoření takového modelu, který by byl jednoduše schopen generovat údaje o tepelné dynamice otopných těles co nejvěrněji a s dosazením minimálního počtu vstupních dat.
BOHÁČ J., BAŠTA J.314 - 319
Důležitost distančního kroužku u deskových otopných těles PDF 1,2 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá shrnutím a porovnáním výsledků povrchových teplot z matematických simulací pro různá natočení a změnu geometrie distančních kroužků na základě numerických hodnot teplotního pole na přední desce otopného tělesa. Jsou také porovnány změny v proudění jednotlivými kanálky s ohledem na změnu distančních kroužků a je komentován vliv rychlostního pole na pole teplotní. Dále jsou uvedeny výsledky teplotního a r ychlostního pole pro oboustranné na pojení otopného tělesa pro uvedené případy.
LEGNER T., BAŠTA J.320 - 322
Energetická bilance kompaktní větrací jednotky s tepelným čerpadlem v rodinném domě PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek představuje technologii kompaktních tepelných čerpadel využívajících odpadní vzduch a stručnou klasifikaci produktů dostupn ých na trhu. Předmětem zkoumání je konkrétní typ kompaktní větrací jednotky s tepelným čerpadlem zajišťující podtlakové větrání v rodinném domě. Kvůli malému množství dostupných dat z nezávislých testovacích protokolů nebo poskytovaných výrobci jednotek bylo provedeno laboratorní zkoušení. Získané parametry byly použity pro celoroční energetickou bilanci jednotky. Pro uvažovaný rodinný dům s celkovou tepelnou ztrátou 5 kW byl vyhodnocen sezónního topný faktor SPF celého systému na úrovni 2,5.
ČERVÍN R., MATUŠKA T.323 - 327
Tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaikou pro rodinný dům PDF 742 kB

Anotace...

Pro rodinný dům byl vytvořen simulační model energetického systému sestávajího z tepelného čerpadla země-voda kombinovaného s fotovoltaikou a akumulačními zásobníky tepla. Fotovoltaický systém je spojen s tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody a vytápění. Energetický sytém umožňuje maximalizovat využití výkonu fotovoltaiky přehříváním objemu akumulačních zásobníků tepelným čerpadlem prostřednictvím adaptivní regulace. Byla provedena parametrická analýza pro instalovaný výkon FV systému. Roční celková spotřeba elektrické energie ze sítě pro tepelné čerpadl o může být snížena až o 40 %.
KACHALOUSKI Y., MATUŠKA T.328 - 330
Testování pilotních budov metodou SRI PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek se zabývá tzv. Indikátorem připravenosti budov na chytrá řešení (Smart Readiness Indicator, SRI ), který popisuje úroveň inteligence budov a jejich systémů. V úvodní části článku jsou popsány principy SRI a procesy, jak budovy hodnotit. Druhou částí článku je případová studie 4 budov v České republice s různými technickými systémy, pro které je proveden výpočet indikátoru.
HORÁK O., KABELE K.331 - 334
Spotřeba energie, provozování a commissioning budov PDF 254 kB

Anotace...

Problematika spotřeby energie se stává v posledních letech ústředním tématem v mnoha oblastech. Budovám, které ve vyspělých státech spotřebovávají přes 40 % veškeré primární energie spolu s významným podílem na emisích CO 2 [1], tak momentálně náleží značná pozornost. Příspěvek se zabývá problematikou energetické spotřeby technických systémů budov při jejich reálném provozu a commissioningem, a to jak v obecné rovině, tak jako prostředkem pro jejich správný a energeticky efektivní provoz. Zvláštní pozornost je věnována situaci v České republice.
ŠIMEK J., LAIN M.335 - 338