Číslo 1/2009

Nová energetická pravidla z EU PDF 80,9 kB

Anotace...

Paní Pirjo-Lissa Koskimäki je jednou z nejvlivnějších úřednic komise EU v oblasti energetické účinnosti ve stavebnictví. Na počátku roku 2008 byla pověřena vedením odboru (unit) energetické účinnosti DG TREN (generálního ředitelství pro energie a dopravu), odpovědného za rozvoj politiky a legislativy v otázkách energie a přenosu rozhodnutí v EU. Pani Koskimäki zodpovídá za nejdůležitější direktivy vztahující se k energetické účinnosti ve výstavbě: Direktiva o energetickém chování budov (EPBD), Direktiva o energetických službách (ESD) a Direktiva o kombinované výrobě elektřiny a tepla (CHPPD).
Seppänen, O.2 - 3
Místní energetická ztráta spoje polypropylénového a polypropylénového potrubí, zhotoveného svařováním na tupo PDF 1,2 MB

Anotace...

Článek pojednává o experimentálním stanovení místní energetické ztráty ve spoji zhotoveném svařováním polypropylénových a polyetylénových trub metodou na tupo. Obsahově navazuje na úvodní experimentální práce, jejichž výsledky byly publikovány v časopisu Vytápění, větrání instalace, 15, č. 1, 2006, s. 15–18. Jsou uvedeny zjištěné hodnoty součinitelů místní ztráty ve spoji konkrétních plastových trub řady vybraných rozměrů a velikosti součinitelů třecích ztrát v přímém plastovém potrubí kruhového průřezu při turbulentním proudění čisté vody, které jsou významné pro projektanty potrubních systémů z uvedených termoplastů.
Melichar, J., Veselský J.4 - 8
Náhrada crittalu jednotrubkou PDF 51,5 kB

Anotace...

Článek se zabývá praktickou aplikací jednotrubkové horizontální otopné soustavy, jako náhrady za původní crittalovým systém vytápění. Autor popisuje konkrétní řešení včetně prokazatelných úspor tepla
Fischer, P.9 - 9
Multisolární komín PDF 2,6 MB

Anotace...

Článek je zaměřen na problematiku multisolárních komínů, u kterých je dutina rozdělena do několika částí. Popisuje funkci solárního komína a vysvětluje jeho přínos k úsporám provozní energie budovy. Podstatná část příspěvku je věnována experimentálnímu měření na modelu vícekanálového solárního komína, které bylo realizováno v období 28.8.2007–30.9.2007 na Aalborg University v Dánsku. Je popsána konstrukce komína, experimentální zařízení i způsob měření hlavních hodnotících veličin; experimenty jsou dokumentovány fotografiemi. Měřeny byly teploty, rychlosti proudění vzduchu i sluneční ozáření. Přínosem příspěvku jsou poznatky z experimentálního měření vícekanálového solárního komína, kdy teplota vzduchu ve větraném prostoru byla nižší než teplota venkovního vzduchu. Modelmultisolárního komína použitý při experimentu byl rovněž simulován v CFD programu Flovent 7.1. V článku jsou presentována některá vyhodnocení CFD výsledků.
Galko, R., Papež, K.10 - 13
Větrání v dálničních tunelech PDF 1,7 MB

Anotace...

Článek se věnuje problematice větrání dálničních tunelů při požáru a volně navazuje na článek ve VVI 5/2007 „Odvod kouře ze silničního tunelu při požáru“, který se zabýval normami a doporučeními pro větrání silničních tunelů v ČR a zahraničí. V první části se článek soustředí na hlavní parametry ovlivňující šíření kouře v tunelu. Ve třech kapitolách je na pozadí vlivu jednotlivých parametrů (sklon, délka, protivítr) ilustrována důležitost rychlosti reakce vzduchotechniky. Scénáře byly počítány numerickým modelování proudění, na modelech s geometrií a výkonem odpovídajícím dálničním tunelům v České republice: Lochkov, Valík a Klimkovice. Druhá část je věnována významu požárních zkoušek v souvislosti s intenzitou požáru a s vlivem strategie řízení větrání, na způsob šíření kouře a tepla v tunelu.
Zápařka, J., Pořízek, J.14 - 16
Pasivní chlazení PDF 1,1 MB

Anotace...

Článek se zabývá velmi naléhavou problematikou – jak moderně stavět budovy s ohledem na jejich vnitřní mikroklima při využití principů „chlazení bez chlazení“, tedy při zachování zásady maximální energetické hospodárnosti provozu staveb. Obsahuje rovněž vysvětlující partie, které uvádějí čtenáře do zmíněného oboru. Autor popisuje řadu praktických možností, které naznačená metodika přináší, s příklady jejich uplatnění při výstavbě budov a naznačuje projektantům i stavebníkům správné a moderní směry koncepce tvorby projektové dokumentace všech typů staveb.
Lain, M.17 - 20
Nový stavební zákon v praxi PDF 58,2 kB

Anotace...

Článek připomíná po dvou letech účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. hlavní změny, které vnesl do praxe přípravy, provádění a užívání staveb. Zdůrazňuje některé zjednodušující procesy, týkající se územního řízení, řízení stavebního a schvalovacího. Hlavním důvodem pro zveřejnění článku je přetrvávající malá informovanost o zmíněných změnách mezi odbornou veřejností, která v mnoha případech ještě používá na příklad pojem „kolaudace“, v novém zákoně již neuváděný. Článek je i inspirací pro probíhající širokou diskusi o změnách, které by měla přinést novela zmíněného zákona, očekávaná v horizontu několika příštích let.
Hodina, J.21 - 24
Použití metody analýzy nejistoty a citlivostní analýzy na různé typy softwarů stanovujících roční potřebu energie PDF 1,3 MB

Anotace...

Pro stanovování energetické náročnosti budov, existují jak jednodušší, tak složitější simulační nástroje. Nejjednodušší softwarové nástroje jsou určeny převážně k základnímu určení energetické náročnosti budov. Naproti celé řadě zjednodušujících nástrojů, určených pouze pro stanovení energetické náročnosti budov, stojí komplexní sofistikované softwary, zohledňující dynamické chování stavebních konstrukcí a systémů TZB v průběhu roku. Zajímavé je také stanovení rozsahu nejistot výsledků na základě nepřesných veličin vstupujících do výpočtu, a především pořadí citlivosti sledovaných výsledků na jednotlivé vstupní veličiny. Otázkou je, jak rozdílné výstupy u obou skupin simulačních nástrojů mohou být? V příspěvku jsou porovnány výstupy potřeby tepla na vytápění případové studie rodinného domu ze čtyř softwarů: NKN, Energie 2008, IES a ESP-r. Výsledky jsou rovněž porovnány s reálnými naměřenými ročními hodnotami spotřeby tepla na vytápění. Pro kompletní analýzu nejistoty a citlivostní analýzu je použita metoda Monte Carlo.
Hojer, O., Jordán, F., Kotek, P., Vogel, P.25 - 28
Měření kvality vnitřního prostředí v základních školách PDF 1,2 MB

Anotace...

Sdělení presentuje výsledky studie realizované v rámci Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva zaměřené na kvalitu ovzduší v učebnách základních škol. Ve vybraných 14 školách byly v celkem141 učebně změřeny hmotnostní koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, 2,5 a 1,0 a charakteristiky základních mikroklimatických parametrů (teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu). Výsledky doplňujícího měření CO2 byly použity jako kritérium úrovně výměny vzduchu.
Mikešová, M., Kotlík, B., Kazmarová, H.29 - 33
Testování výrobků s nanočásticemi stříbra PDF 58,3 kB

Anotace...

Na předmětech denního užívání a v místech shromažďování většího počtu lidí byly zjišťovány koncentrace bakterií na površích. V laboratoři byl sledován vliv antibakteriálních účinků nanočástic stříbra vnesených do povrchů tří skupin výrobků (dětské pastelky, kuchyňské desky, záchodová sedátka) na přežívání bakterií. Oproti kontrolním výrobkům došlo k úbytku počtu bakterií na površích výrobků s nanočásticemi stříbra o 41 až 100 %. Význam výrobků s nanočásticemi stříbra pro denní užívání v životním prostředí člověka je diskutován.
Klánová, K.34 - 35
Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro stanovení operativní teploty a radiční teplotní asymetrie PDF 569 kB

Anotace...

Autoři článku nás informují o úspěšném použití stereoteploměru, přístroje pro měření výsledné teploty a radiační teplotní asymetrie
Jokl, V., Maly, S., Jirák, Z., Tomášková, H., Šebesta, D.36 - 38
Problémy měření dodávky teplé vody PDF 612 kB

Anotace...

Autor se zabývá legislativou o přípustných možnostech měření dodávky teplé vody, v případě, že je zdroj ohřevu teplé vody umístěn mimo objekt její spotřeby. Autor vyjadřuje svůj názor na výhody a nevýhody dvou vybraných a předpisem povolených postupů.
Lerl, Z.41 - 44
Role Facility managementu v dnešní firmě - 2. část PDF 705 kB

Anotace...

Provozní spolehlivost technických zařízení budov zásadně ovlivňuje všechny ekonomické ukazatele celého životního cyklu staveb. Snahou všech účastníků výstavby i užívání budov tedy musí být eliminace rizik, která sebou přinášejí všechny typy nežádoucích provozních událostí.
Krupanský, D., Frýba, J.45 - 48