Číslo 2/2012

Celkové chladicí faktory klimatizačních systémů a jejich zlepšování PDF 846 kB

Anotace...

V příspěvku je uveden rozbor celkového chladicího faktoru klimatizačního systému. Celkový chladicí faktor zahrnuje kromě energetických nároků zdroje chladu i energetické nároky ventilátorů a čerpadel, která jsou součástí klimatizačního systému a zajišťují odvádění tepelné zátěže z požadovaných prostorů budovy. Celkový chladicí faktor během provozu klimatizačního zařízení je jedním z důležitých ukazatelů jeho hospodárnosti. V příspěvku je kromě teoretického rozboru vyhodnocen i celkový chladicí faktor klimatizace ve dvou budovách a jsou analyzovány výsledky rozboru.
Lain, M.50 - 53
Metody návrhu zásobníku teplé vody - 2. část PDF 1,1 MB

Anotace...

První část příspěvku, "Metody návrhu zásobníku teplé vody - (1. část)" byla otištěna ve 3. čísle časopisu VVI, 2011. Byly v ní popsány návrhy zásobníku TV podle ČSN 06 0320 resp. DIN 4708. Druhá část příspěvku se věnuje podrobně návrhu zásobníku TV podle ČSN EN 15316-3. Jedná se komplexní, náročnou problematiku, která úzce souvisí s energetickou náročností budovy a nelze ji vtěsnat do náplně jednoho příspěvku. Proto byl rozdělen do tří částí. S pozorností budeme očekávat třetí, finální část příspěvku, ve které autor vyhodnotí a porovná jednotlivé metody výpočtu v aplikaci na rodinný a bytový dům.
Vavřička, R.54 - 57
Analýza solární soustavy pro centralizované zásobování teplem PDF 564 kB

Anotace...

Autoři popisují aplikaci solárních soustav do soustav CZT a úskalí, která mohou nastat při kombinaci provozu solárních soustav a soustav CZT. Dále je uvedeno několik možných kategorií solárních soustav s různým stupněm pokrytí potřeb tepla. Na příkladu je ukázáno technické řešení sídliště rodinných domů. Technické řešení je pak rozpracováno v simulačním prostředí a poté je řešení ekonomicky vyhodnoceno. Sluneční energie v soustavách CZT je využitelná, negativním faktorem je však cena tepla z tohoto zdroje.
Matuška, T., Hubka, J., Borovský, D.60 - 63
Spalování biomasy s výrobou elektrické energie v teplárně Plzeň PDF 1,8 MB

Anotace...

Autor seznamuje čtenáře s projektem výstavby teplárny na biomasu pro Plzeňskou teplárenskou, a.s., která zajistí dodávku elektrické energie min. 10 MWe.
Burgr, K.64 - 66
Závěry z vyhodnocení již realizovaných opatření ke zmenšení potřeby energie v budovách PDF 46,4 kB

Anotace...

Článek soustředil získané výsledky z vyhodnocení 38 objektů s opatřeními ke zmenšení spotřeby energie po cca 5 až 12 letech provozu. K vyhodnocení výsledků byla vypracována jednotná metodika, která umožňuje porovnat získané výsledky a jejich transformaci na normové okrajové podmínky.
Kučera, V.68 - 69
Vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníku pro zpětné získávání tepla PDF 727 kB

Anotace...

Kondenzace vodní páry není v běžných výměnících pro zpětné získávání tepla výjimečným stavem, ovšem její vliv se obvykle zanedbává. V článku je popsáno, jak může navýšení tepelného toku sdíleného mezi ochlazovaným a ohřívaným vzduchem o vázané teplo při kondenzaci vodní páry obsažené ve vzduchu teoreticky ovlivnit účinnost výměníku.
Adamovský, D., Urban, M.70 - 74
Výrobkové normy pro technické izolace - část 1 PDF 1,5 MB

Anotace...

Autor velmi srozumitelnou a přehlednou formou seznamuje čtenáře s požadavky na tepelné izolace, které byly uplatněny v celé řadě nových evropských norem. Přináší velmi užitečné informace vyplývající z EN 14303 až EN 14309, EN 14313 a EN 14314. Autor zároveň upozorňuje na skutečnost, že po uplynutí přechodného období skončí stávající praxe posuzování na základě Stavebně technických osvědčení a certifikace bude probíhat pouze na základě nových harmonizovaných norem.
Koverdynský, V.76 - 79
Výpočet hospodárné tloušťky tepelné izolace PDF 921 kB

Anotace...

Článek pojednává o výpočtu hospodárné tloušťky tepelných izolací, a to jak pro rovinné stěny, tak i pro izolace potrubí. Současně je uveden i postup stanovení vlivu zvětšení tloušťky izolace na určování její hospodárné tloušťky. Článek se nezabývá problematikou obytných budov, u kterých je izolační schopnost stěn stanovena předpisy. Výpočet hospodárné tloušťky tepelné izolace se týká technologických zařízení, chladicích boxů, akumulačních nádrží, technologického potrubí apod.
Prokop, J.80 - 85