Číslo 4/2001

Úprava vzduchu v historických objektech PDF 8,8 MB

Anotace...

Příspěvek pojednává o problematice ochrany cenných obrazů, nástěnných maleb, pozlacených povrchů a jiných součástí výzdoby vnitřních prostorů masivních historických budov. Analýza významu teploty a vlhkosti vnitřního vzduchu ukázala na význam termodynamické rovnováhy, representované sorpčními izotermami různých materiálů sledovaných děl. Uvážena byla také tepelná setrvačnost konstrukce masivní budovy. Ke sjednocení obou zásadních hledisek byla vyvinuta racionální metoda definování vhodných parametrů stavu vnitřního vzduchu. Je založena na křivce vnitřní teploty (rov. 2), kopírující průběh vyhlazené venkovní teploty, kdežto vnitřní relativní vlhkost závisí na vnitřní teplotě (rov. 3), vyhovující - pokud možno - všem materiálům sledovaných děl s vhodným intervalem kolem sorpční rovnováhy. Metoda byla použita v návrhu ochrany 129 gotických obrazů a zlacených výzdob v Kapli sv. Kříže na gotickém státním hradu Karlštejn ve střeních Čechách. Klimatizační zařízení se zvláštním programem řízení bylo dodáno a je od podzimu 1999 v provozu.
Němeček M. , Papež K.150 - 158
Historické systémy větrání PDF 4,2 MB

Anotace...

Článek se zabývá historickými systém větrání z doby před průmyslovou revolucí. Vývoj větrání je rozdělen do tří kapitol, prezentujících systémy ze starověkého Egypta, Antiky a přelomu 19. století. Samostatná část je věnována rozsáhlému systému v barokním klášteře Plasy.
Gärtnerová M. , Lain M. , Urie M.159 - 162
Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře PDF 107 kB

Anotace...

Tato informace navazuje na článek ve VVI 5/2000, ve kterém byla představena nová právní úprava na úseku požární ochrany staveb. Nová vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, řeší zcela jiným způsobem systém značení dveřních sestav, označování jejich typu vlastností a identifikace včetně a technických požadavků na jejich zabudování do stavby. Informace je doplněna ilustrativní obrazovou částí.
Hošek Z.163 - 164
Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky PDF 61,7 kB

Anotace...

Článek je zaměřen na doklady potřebné při kolaudaci pro profese vytápění a vzduchotechnika. Shrnuje základní informace o kolaudaci, zkouškách, měřeních a komplexním vyzkoušení a o protokolárním zpracování. Postihuje také nejaktuálnější novinky z oblasti legislativy.
Toman S.165 - 167
Sumarizace drobné místní ztráty při projektování plastového potrubí PDF 289 kB

Anotace...

Autor se snaží upozornit na přehlíženou místní ztrátu na vnitřním svalku do potrubí u plastových potrubních rozvodů svařovaných metodou "na tupo". Řešený případ potvrzuje, že tato ztráta při montáži dlouhých trubních soustav není zanedbatelná a že i její jednoduché vyčíslení je technicky dostačující a pro orientaci projektantů velmi důležité.
Hák V.168 - 170
Vládní nařízení č.178/2001 , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci PDF 61,7 kB

Anotace...

-
Lajčíková A.171 - 173
Zkušenosti s vyšetřování mikroorganismů v ovzduší nemocnic PDF 57,9 kB

Anotace...

Článek uvádí výsledky získané vyšetřováním koncentrací mikroorganismů v ovzduší 54 místností nemocnic s klimatizací. Průměrná koncentrace plísní byla v ovzduší nemocnic nižší než je nalézána v domácnostech; průměrná koncentrace bakterií byla přibližně stejně vysoká jako v domácnostech. Na koncentraci mikroorganismů v ovzduší nemocnic neměla vliv jejich koncentrace ve venkovním ovzduší.
Klánová K.174 - 176
Energetické simulace tradičního a adaptivního modelu tepelné pohody PDF 1,2 MB

Anotace...

Záměrem prezentované studie bylo zjistit a porovnat potřebu energie pro zajištění požadované operativní teploty, resp. teploty interiérového vzduchu podle navrhované normy založené na adaptivním modelu tepelné pohody [7] a podle nyní platných norem. Studie byla provedena pro typickou kancelář v mírném teplotním pásmu jako je Česká republika a Nizozemsko.
Centnerová L. , Hensen J.L.M.179 - 182
Základní přepočty jednotek a porovnání české, německé a EN symboliky z oboru otopných ploch PDF 56 kB

Anotace...

-
Bašta J.183 - 185
Technologie čerpání tepla pro intenzifikaci využívání geotermální energie v košické SCZT PDF 69,4 kB

Anotace...

Hlavním problémem zlepšení ekonomické efektivnosti využívání geotermální energie v košické soustavě centralizovaného zásobování teplem (SCZT) je správná volba technologie čerpání tepla a její začlenění do systému kombinované výroby elektřiny a tepla. Základní informace o analýze několika alternativ této technologie.
Böszorményi L. , Böszorményi G.186 - 188
Nízkoenergetický dům, Zkušenosti z rekonstrukce PDF 52,6 kB

Anotace...

-
Šalý J.189 - 190
Netradiční způsob řešení klimatizace velínů PDF 62,3 kB

Anotace...

-
Cuhra J.191 - 193