Číslo 4/2005

Proč se snažíme o nízkoenergetické stavění, pasivní domy nebo ekodomy? PDF 8,5 MB

Anotace...

Článek informuje o možnostech úspor energie při provozu budov (vytápění, větrání, klimatizace, teplá užitková voda), na který se v ČR spotřebuje zhruba 50 % celkové roční palivoenergetické bilance. Uvádí význam staveb s nízkou spotřebou energie pro udržitelný rozvoj a kritiku současného způsobu přidělování podpor a dotací v oboru úspor energie ve stavbách, který nazývá "ekologickým plýtváním".
Brotánek, A.162 - 167
Regulace jednotlivých místností - s komunikací nebo bez ní? PDF 63,4 kB

Anotace...

Příspěvek popisuje vlastnosti autonomní a komunikativní regulace jednotlivých místností, hodnotí technologické trendy posledních let a jejich vliv na volbu typu regulace. Upozorňuje na některá rizika při výběru regulačního systému a nabízí pravidla, jak se těchto rizik vyvarovat. U komunikativní regulace seznamuje s typy sběrnic, které se dnes nejčastěji používají, a předkládá jejich srovnání. Ukazuje, jaké možnosti má komunikativní regulace při úsporách energie a zvyšování komfortu v budově; na závěr pak popisuje integrace dalších systémů do systému řízení jednotlivých místností a hodnotí jejich praktický přínos z hlediska systému řízení budovy.
Vidim, J.168 - 170
Metodika návrhu plynových zářičů PDF 1,5 MB

Anotace...

Článek se věnuje metodice návrhu světlých a tmavých plynových zářičů. Metodika je objasněna na příkladu instalace a podložena teoretickou zjednodušenou simulací vytvořenou v simulačním softwaru Fluent 6.1.
Hojer, O.171 - 172
Zkušenosti ze zkoušek podlahových konvektorů PDF 130 kB

Anotace...

Pro zkoušky tepelného výkonu podlahových konvektorů neexistují jednotné předepsané okrajové podmínky. Autor na základě svých dlouholetých zkušeností ve zkušebnictví ukazuje cestu, kterou by se zkoušky podlahových konvektorů měly ubírat.
Chyba, A.175 - 177
Měření elektrického a megnetického pole v budově pod vysokonapěťovým vedením 400 kW PDF 1,7 MB

Anotace...

V práci jsou uvedeny výsledky měření nízkofrekvenčního elektromagnetického pole (NF EMP) v interiéru klasické cihlové obytné budovy nacházející se pod vysokonapěťovým (VN) energetickým rozvodem 400 kV. Jsou separátně detekované velikosti magnetické indukce a velikosti intenzity elektrického pole. Experimentálně získané hodnoty v interiéru budovy nedosahují referenčních hodnot uváděných v nařízení vlády č. 480/2000 Sb.[1]
Čermáková, E., Foltýn, D.178 - 179
Hodnocení umělého osvětlení ve vnitřních prostorech v EU a ČR PDF 82,2 kB

Anotace...

Vstup České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004 se stal milníkem pro daleko širší harmonizaci evropských norem. Úkolem bylo zjistit sjednocení limitů a principů vyhodnocování umělého osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech v České Republice a ve vyspělých zemích Evropské Unie.
Foltýn, D.180 - 181
Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles PDF 4,7 MB

Anotace...

Článek přibližuje problematiku napojování otopných těles. Autoři mapovali termovizní kamerou teplotní pole na několika typech deskových otopných těles v závislosti na jejich napojení na otopnou soustavu. Na základě získaných výsledků doporučují optimální způsob napojení deskových otopných těles.
Vavřička, R., Bašta, J., Šourek, B.186 - 188
Čerpadla a ventilátory bez regulace pracují nehospodárně PDF 244 kB

Anotace...

Při provozu čerpadel a ventilátorů lze dosáhnout úspor energie řízením otáček motorů, nejvýhodnější je řízení otáček frekvenčními měniči.
Černý, V.189 - 190
Lineární Fresnelovy čočky ze skla a jiné optické rastry šetřící energii II PDF 4,4 MB

Anotace...

Popis dvou typů prosvětlovacích fasádních a střešních rastrových systémů, které snižují tepelnou zátěž interiéru od slunečního záření. Oba systémy využívají ploché válcované sklo - optický rastr, který se chová jako separátor přímé a difusní složky dopadajícího slunečního záření. Rastrem je pouze ovlivňována složka přímá, která při slunečním svitu tvoří významný energetický podíl, zatímco rozptýlené světlo proniká do vnitřních prostor bez podstatných změn.
Jirka, V., Šourek, B., Korečko, J, Řehoř, E.191 - 193