Číslo 4/2007

Ekonomie použití odvlhčovacích zařízení v evropských podmínkách PDF 1,8 MB

Anotace...

Provozní náklady komerčních a výrobních budov mohou být v mnohých případech nepříznivě ovlivněny rostoucími požadavky na větrání těchto zařízení. V takových případech použití pasivních (entalpických výměníků) a aktivních (odvlhčovacích) desikačních systémů může redukovat energetické nároky u zařízení pro úpravu vzduchu (HVAC) a tak provozní náklady snížit. Pro některé klimatické oblasti Spojených Států a jejich strukturu cen energií se použití odvlhčovacích zařízení ukázalo jako výhodné. V této studii autoři rozšířili vyhodnocení kombinovaných zařízení pro podmínky střední Evropy. Ukázalo se, že zrovna tak jako pro případy Spojených Států, ekonomické vyhodnocení musí být řešeno případ od případu a pro každou hodinu celoročního provozu. Následující zpráva taková vyhodnocení popisuje.
Wurm, J., Czarchorski, M., Hemzal, K.178 - 183
Experimentální studie tepelné pohody v administrativních budovách PDF 1,2 MB

Anotace...

Autor shrnuje předběžné výsledky hodnocení tepelné pohody v pěti amerických budovách. Studie zahrnovala dlouhodobé měření a hodnocení teploty vzduchu, relativní vlhkosti, průvanu, rychlosti proudění, vertikálního teplotního gradientu a koncentrací oxidu uhličitého. Při měření se postupovalo dle normy ASHRAE 55-04. Předběžné výsledky ukazují, že ve většině případů se výsledky měření dobře shodovaly s pociťovanou pohodou osob hodnocenou formou dotazníků. Studie v současnosti pokračuje v dalších pěti kancelářských budovách po celých Spojených státech.
Moujaes, S.184 - 187
Vyhodnocení možnosti využití systému stropního vytápění k vysokoteplotnímu chlazení PDF 3,4 MB

Anotace...

Článek rozebírá možnosti využití otopných stropů pro letní vysokoteplotní chlazení. Na příkladu velkoplošné kanceláře s použitím matematické simulace diskutuje parametry vnitřního prostředí dosahované při použití primární stropní otopné plochy pro letní chlazení.
Lácha, D., Bašta, J.188 - 191
Projektování zařízení techniky prostředí v kulturních objektech (1. část) PDF 93 kB

Anotace...

Autor seznamuje čtenáře se svými názory a zkušenostmi z dlouholeté projekční praxe. Vychází ze základních českých legislativních nařízení, které porovnává s legislativou Evropské unie. Dále uvádí popis a základní požadavky na zajišťování mikroklimatu v různých kulturních objektech. V této části článku velmi podrobně rozebírá požadavky na klimatizaci divadel včetně doporučených řešení.
Petlach, J.192 - 196
Vytápění nízkoenergetických domů interiérovými spotřebiči paliv PDF 1 MB

Anotace...

Autor se přes stručné energetické hodnocení potřeby tepla pro vytápění dostává k nosné problematice využívání uzavřených spotřebičů paliv. Vysvětluje uzavřené komínové systémy využívané u uzavřených spotřebičů paliv v nízkoenergetických domech.
Seidl, L.197 - 199
Hluk generovaný z potrubí PDF 115 kB

Anotace...

Problémy s hlukem u vytápěcích a vzduchotechnických zařízení mají řadu příčin. Jednou je hluk generovaný z povrchů potrubních systémů, ve kterých je vysoká hladina akustického tlaku způsobena především akustickým výkonem ventilátorů, nebo často u spalovacích zařízení hlukem, který souvisí s hořením plynů. Tento článek se zabývá případy, kdy je potrubí vyrobeno z relativně tenkého plechu.
Nový, R.200 - 202
Charakteristika přístrojů pro čištění a úpravu vzduchu (9. část) PDF 156 kB

Anotace...

Práce hodnotí dalších deset přístrojů, určených ke zvýšení čistoty vzduchu a ke zlepšení pohody prostředí v místnostech. Za stejných a vzájemně srovnatelných experimentálních podmínek byly stanoveny protiprašné účinnosti těchto čističů vzduchu. Měřeny byly rovněž jejich objemové průtoky vzduchu (vzduchové výkony), hladiny hluku, produkce vzdušných iontů a ozónu v ovzduší.
Lajčíková, A., Hollerová, J., Jandák, Z., Kužel, J.203 - 206
Přípustné povrchové teploty sálavých ploch na základě asymetrie radiační teploty PDF 3,6 MB

Anotace...

Povrchová teplota sálavých povrchů ovlivňuje tepelný komfort osob ve vnitřním prostředí. Autor hodnotí různé situace lokálního diskomfortu, ke kterým dochází při vytápění či chlazení vlivem sálavé asymetrie okolních ploch - stropů, stěn a podlah. Navrhuje optimální řešení.
Zmrhal, V.209 - 214
Solární soustava pro 100 % pokrytí potřeby teplo pro vytápění nízkoenergetickéh domu PDF 3,4 MB

Anotace...

Článek je věnován modelování sezónní akumulace sluneční energie do vody a do zemského polomasivu pro vytápění rodinného domu s nízkou spotřebou energie. Otopná soustava domu je extrémně nízkoteplotní a vybíjení akumulátoru je přirozené (exergetické) bez použití malého tepelného čerpadla, které by zmenšilo objem akumulátoru i plochu solárních kolektorů.
Matuška, T., Šourek, B., Krainer. R., Pechová, L.215 - 220
Hodnocení rekuperačních výměníků metodou exergií tepelných toků PDF 303 kB

Anotace...

V článku se rozlišují pojmy teplotní účinnosti a exergetické účinnosti rekuperačních výměníků tepla používaných ve vzduchotechnice. Teoretické hodnoty exergetické účinnosti jsou ověřeny laboratorními měřeními na dvou typech výměníků (plochý deskový a s gravitačními tepelnými trubicemi) pro různé tepelné kapacity přiváděného a odváděného proudu vzduchu. Dále je prezentováno provozní měření na větším deskovém výměníku v existujícím zařízení při stejných tepelných kapacitách přiváděného a odváděného vzduchu.
Adamovský, D.221 - 226
Zimní stadiony z hlediska odvodu vlhkosti PDF 4 MB

Anotace...

Autor seznamuje s obtížně řešitelným problémem kondenzace vlhkosti u malých a středních zimních stadionů. Osvětluje hlavní zdroje vlhkosti a jejich nepříznivé účinky při kondenzaci. Zároveň seznamuje čtenáře s možností vysoušení větracího vzduchu při použití adsorpčních odvlhčovačů. Závěrem upozorňuje na možnost vhodného použití adsorpčního odvlhčování v dalších průmyslových odvětvích.
Andres, P.227 - 229
Klimatizace expozic a depozitářů v Českém muzeu hudby PDF 42,2 kB

Anotace...

-
Poledna, V.230 - 231