Číslo 5/2002

Návod k ochraně vnitřního prostředí klimatizovaných budov před chemickým, biologickým a radiačním útokem PDF 1,5 MB

Anotace...

Dokument ukazuje, co mohou majitelé a správci udělat neodkladně pro ochranu uživatelů budov před teroristickým útokem. Příručka není určena pro rodinné domy a obytné budovy s méně než pěti bytovými jednotkami. Obrací se na management úřadů, vládních budov, nemocnic, laboratoří, velkých obchodů a objektů pro veřejnost, jako jsou např. sportovní haly, divadla a kulturní domy. Budovy průmyslové, vojenské, rozvody plynu, vody, elektřiny a další podzemní instalace podléhají zvláštnímu režimu ochrany mimo tento návod.
Mead K.R., Gressel M.G.190 - 192
Doporučené zásady pro zprovoznění vzduchotechnických a klimatizačních (VZT) zařízení kontaminovaných záplavovou vodou PDF 64,8 kB

Anotace...

VZT zařízení, která byla znečištěna kontaminovanou vodou a bahnem při letošních záplavách, mohou být při jejich znovuuvedení do provozu zdrojem a cestou šíření mikrobiální kontaminace vzduchu ve vnitřním prostředí. Důsledkem je možné zdravotní ohrožení osob v tomto prostředí pobývajících.
Mathauserová Z.193 - 195
Vnitřní ovzduší nemocnice - vyšetření mikroorganismů a prachových částic PDF 64 kB

Anotace...

Článek uvádí výsledky získané vyšetřováním koncentrací mikroorganismů v ovzduší a na pevných površích a měřením prachových částic v ovzduší nemocnice. Sledováno bylo pět místností s různými požadavky na kvalitu prostředí a venkovní ovzduší. Byla zjištěna korelace mezi počtem částic a počtem bakterií v ovzduší. Korelace nebyla zjištěna mezi počtem pevných částic a počtem plísní v ovzduší.
Klánová K., Hollerová J.196 - 198
Snížení spotřeby energie - zlepšení kvality osvětlení PDF 57,7 kB

Anotace...

V článku je popisováno snížení spotřeby elektrické energie při osvětlování kanceláří a výroben. Hlavní důraz je kladen na možnost proměnného osvětlení v závislosti na době využití pracoviš a na vlivu denního světla. Dokonalým regulačním zařízením lze dosáhnout více než 70 % úspor spotřeby elektrické energie při současném zlepšení pracovního prostředí z hlediska osvětlení.
Kubíček,L.199 - 200
Příspěvek k výpočtu přirozeného větrání plynových kotelen PDF 10,1 MB

Anotace...

Technická pravidla ukládají projektantovi doložit funkci přirozeného větrání výpočtem. Příspěvek přináší postup výpočtu, založený na rozboru podmínek proudění vzduchu kotelnou a algoritmus výpočtu s využitím tabulkového programu Microsoft Excel.
Hemzal K.201 - 206
Vytápění zavěšenými sálavými panely - II. část - příklad řešení PDF 378 kB

Anotace...

Článek podává praktický postup při navrhování vytápění zavěšenými sálavými panely (tmavými zářiči). Je pokračováním obecného výpočtového postupu, publikovaného ve VVI č. 4/2002, s. 134-138.
Kotrbatý M., Kovářová Z.207 - 211
Nabíhání otopných těles v obtoku PDF 534 kB

Anotace...

Článek výstižně a jednoznačně dokumentuje dynamické chování deskových otopných těles a porovnává způsoby napojení oboustranně; shora dolů a zdola nahoru. Výsledky experimentu však nemusí být vázány pouze na jezdecké napojení u jednotrubkové horizontální otopné soustavy (JHOS), ale může se jednat i o vertikální či horizontální dvoutrubkové soustavy. Poznatky získané na JHOS bude možno zobecnit i na tyto dvoutrubkové soustavy pouze se zřetelem k napojení přívodní a vratné trubky na těleso.
Bašta J., Šourek B.212 - 214
Požární větrání staveb PDF 81,9 kB

Anotace...

Autor podává ucelený pohled na problematiku požárního větrání staveb. Seznamuje čtenáře s terminologií užívanou v právních předpisech a nejnovější legislativou. Důraz klade na hlavní principy při návrhu a projektování požárního větrání pro všechny typy požárních úseků.
Toman S.217 - 221
ČSN EN 12 056 (75 6760) Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - III. část PDF 1,1 MB

Anotace...

-
Ondroušek K.222 - 225
Bezbariérové řešení zdravotně technických instalací PDF 131 kB

Anotace...

Součástí našeho stavebního práva se postupně stala povinnost zabezpečit bezbariérovost staveb pro zdravotně postižené osoby. Jsou uvedeny a komentovány požadavky na bezbariérové řešené zdravotně technických instalací (ZTI) v jednotlivých druzích staveb.
Strach L.227 - 229
Příklady použití kouřové vizualizace proudění v experimentální mechanice tekutin PDF 6 MB

Anotace...

Kouřová visualizace proudění je relativně jednoduchá a levná metoda, která poskytuje výsledky převážně kvalitativního rázu. Může významně přispívat k pochopení dějů probíhajících v proudovém poli. Navíc může výrazně ulehčit plánování následujících experimentů, neboť může usnadnit výběr měřících míst i volbu parametrů měření. Obzvláštní význam má visualizace pro nastavení požadovaného typu proudového pole. Typickými příklady jsou nestabilita, bistabilita a hystereze v komplexních proudových polích, kdy okrajové podmínky nejsou postačující pro jednoznačné určení proudového pole. Kouřová visualizace je doporučeníhodným počátečním krokem mnohých experimentů. V článku je předvedeno deset vybraných příkladů použití metody "kouřícího drátu", které se zabývají proudy a impaktními proudy (včetně jejich fluidického a akustického řízení), a dále neisotermickými případy úplavů za vyhřívaným nebo chlazeným válcem.
Trávníček Z.230 - 233