Číslo 5/2007

Využití CFD modelování při návrhu větrání dvouplášťových střech PDF 3,7 MB

Anotace...

Autor porovnává možnosti návrhu větrání dvouplášťové střechy podle ČS 73 0540-4 a s využitím modelování CFD. Výpočty a modelová řešení rizika kondenzace vodní páry ukazují, že metodika dne ČSN poskytuje u jednodušších střešních konstrukcí výsledky s bezpečnostní rezervou. Normová metodika však nezahrnuje vliv všech faktorů působících na proudění vzduchu ve větrané mezeře - při takovém hodnocení se uplatní modelování CFD.
Svoboda, Z.242 - 246
Management podélné větrání při požárech ve stavbách silničních tunelů PDF 676 kB

Anotace...

Autor se zabývá úvahami nad managementem podélného větrání ve stavbách silničních tunelů při požárech. Stručné členění tunelů s ohledem na řešenou problematiku, popis druhů větrání a filosofie návrhu jsou úvodem pro část zaměřenou na podélné větrání tunelových trub a jeho řízení při požární situaci. S ohledem na stávající návrhový standard a postupy uplatňované v praxi byl vytvořen systém logických závislostí pro rozhodovací proces řídicího systému při předpokládaném druhu mimořádné události.
Pokorný, J.247 - 251
Odvod kouře ze silničního tunelu při požáru PDF 84,9 kB

Anotace...

Příspěvek shrnuje současné mezinárodní poznatky a zkušenosti z oboru odvětrání silničních tunelů při požáru a porovnává je s různými doporučeními v České republice.
Zápařka, J.252 - 256
Odvod tepla a kouře v prostorách parkingu PDF 92,4 kB

Anotace...

Celý příspěvek je vystavěn na doslovných citacích článků tří kmenových technických norem požární bezpečnosti staveb: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810. Poskytuje základní informaci o tom, jak je českými návrhovými normami požární bezpečnosti pojímán odvod kouře a tepla ve stavbách. Úvodní část je věnována garážím, prostřední část představuje všeobecné zásady a závěrečná část seznamuje s klasifikačními požadavky na požární vlastnosti jednotlivých komponentů systémů pro odvod kouře a tepla.
Praxl, M.257 - 262
Zvýšení koncentrace škodlivin částečnou recirkulací vzduchu při větrání budovy PDF 338 kB

Anotace...

V současné době usilují politici i vědci o zlepšení životního prostředí a snížení spotřeby energie. K celkovému zlepšení podmínek prostředí, které nás obklopuje, patří i čistý vzduch na pracovištích. Běžně se větší část vzduchu odváděného z větraného prostoru recirkuluje. Nejenže je recirkulace vzduchu energeticky nehospodárná, ale zvyšuje též škodliviny v přiváděném vzduchu, což mohou být i bakterie. Tento nedostatek odstraní větrání venkovním vzduchem v krátkých intervalech bez recirkulace, přičemž se rovněž dosáhne nižší spotřeby energie.
Smolík, O.263 - 266
Projektování zařízení techniky prostředí v kulturních objektech (2. část) PDF 81 kB

Anotace...

Ve druhé části článku seznamuje autor čtenáře s problematikou klimatizace multikin. Podrobně se zabývá požadavky investorů, stavebními dispozicemi multikin, návrhy a dimenzováním zařízení auditorií. Podrobně popisuje systémy pro promítací kabiny, vstupní haly, přípravny občerstvení i hygienické zázemí diváků.
Petlach, J.267 - 271
Legislativní opatření v oblasti chladicí techniky PDF 104 kB

Anotace...

U chladicích zařízení používaných v klimatizačních systémech je dnes kladen mimořádný důraz na jejich vliv na životní prostředí. Ten se projevuje jednak přímo působením chladiva uniklého ze zařízení netěsnostmi, při poruše, opravách a na konci jeho životnosti při likvidaci, jednak nepřímo prostřednictvím spotřeby pohonné energie.
Petrák, J., Petrák, M.272 - 275
Mikrobiálně znečistenie filtrov vzdchotechnických zariadení - možný vzťah k mikrobiálnemu znečisteniu interiérov vozňov osobnej PDF 53,9 kB

Anotace...

Cieľom sledovania bolo zistiť úroveň mikrobiálneho znečistenia - výskyt mikroskopických vláknitých húb (ďalej "plesne") filtrov vzduchotechnických zariadení (ďalej len "filtre") vo vozňoch osobnej železničnej prepravy (ďalej len "vozne"), vo vnútornom prostredí rôznych typov týchto vozňov a porovnanie s nálezom vo vonkajšom prostredí. Porovnaním nálezov v troch rôznych prostrediach zvážiť prípadný vplyv vzduchotechnických zariadení na úroveň kvality vnútorného prostredia vo vozňoch z hľadiska mikrobiálnej čistoty.
Dubrovová, I., Piecková, E., Kolláriková, Z.277 - 278
Tlaková ztráta otopných těles PDF 707 kB

Anotace...

Autor se zabývá hydraulickým napojováním otopných těles ve vztahu k jejich tlakové ztrátě. V grafické podobě podává přehled o průběhu tlakové ztráty deskových otopných těles s a bez instalovaného ventilu. Porovnává i ostatní druhy otopných těles s ohledem na jejich tlakovou ztrátu, vyjádřenou součinitelem místního odporu.
Vavřička, R.279 - 281
Provoz centrální kotelny na biomasu PDF 2,2 MB

Anotace...

V článku se uvádí zkušenosti z postupu při realizaci centrálního zdroje tepla na fytomasu pro město Kašperské Hory, parametry zdroje a poznatky z jednoročního provozu
Jiroutová, M.282 - 284
Akumulace solární energie vratnými termochemickými reakcemi PDF 67,3 kB

Anotace...

V článku se uvádějí provozní zkušenosti ze sezónní akumulace sluneční energie tzv. chemickým tepelným čerpadlem. Sluneční a geotermální energie z podpovrchového horizontálního výměníku o ploše asi 450 m2 se hydratační reakcí přečerpává do akumulátoru se sorbentem (Na2S . 5 H2O) k vytápění domku s obytnou plochou 80 m2. Sorbční akumulátor má 8x menší objem, než by měl odpovídající teplovodní akumulátor.
Přibyl, E.285 - 286
Střešní protidešťová žaluzie PDF 208 kB

Anotace...

Článek pojednává o zcela novém koncovém prvku a to střešní protidešťové žaluzii, kterou lze osazovat vodorovně nebo šikmo dle sklonu střechy. Vzduchovodem, který je zakončen střešní protidešťovou žaluzií, lze vertikálně vyfukovat nebo i nasávat vzduch, aniž by do něho vnikala voda.
Jedlan, J.288 - 288
Bioplyn jako zdroj elektřiny a tepla PDF 1,2 MB

Anotace...

Autor podrobně popisuje celý proces výroby a využití bioplynu. Specifikuje jednotlivé fáze procesu, jejich technologické nároky a možnosti využívání bioplynu. Neméně důležitým je posouzení investičních a provozních nákladů bioplynových stanic.
Kramoliš, P.289 - 292