Číslo 3/2004

Zlepšení ekonomie větrání v komerčních budovách PDF 1,3 MB

Anotace...

Pro mnohá komerční a průmyslová zařízení mohou provozní náklady, spojené s požadovanou hladinou větrání, představovat mimořádnou finanční zátěž. Jednou z možností jak tyto náklady redukovat je kombinace běžně používaných zařízení pro úpravu dodávaného vzduchu, (tj. zařízení pro ohřev, větrání a chlazení) se zařízením pro zpětné získávání tepla i vlhkosti a zařízením odvlhčovacím. Tato zařízení, ať už pasivní (entalpické výměníky) či aktivní (odvlhčování) snižují energetickou zátěž na základní systémy pro kontrolu prostředí (HVAC zařízení), redukují tak jejich velikost a snižují celkové provozní náklady. Potenciální úspory a návratnost systému je však nutné řešit případ od případu a s přihlédnutím k hodinové charakteristice provozu. Používat prozních průměrů vede k mylným informacím.
Wurm, J.86 - 88
Tepelná zátěž od umělého osvětlení PDF 1,1 MB

Anotace...

Článek se zabývá umělým osvětlením kanceláří z pohledu projektanta klimatizace. Jsou zde shrnuty základní požadavky na umělé osvětlení kanceláří a popsány běžně v praxi k tomu účelu používané světelné zdroje a svítidla. Formou příkladů jsou prezentovány měrné tepelné zátěže kanceláří při použití různých variant umělého osvětlení.
Lain, M., Liška, P.89 - 93
Metodika měření tepelného výkonu podlahových konvektorů PDF 2,3 MB

Anotace...

Článek na základě experimentální práce stanovuje optimální metodiku měření tepelných výkonů podlahových konvektorů a porovnává tepelné výkony s ohledem na jednotlivé způsoby instalace podlahového konvektoru na měřicím místě.
Bašta, J., Červ, R.94 - 96
Další česko-evropské technické normy pro topenáře PDF 51,5 kB

Anotace...

Autor seznamuje čtenáře s ČSN EN 12171 a zároveň zaujímá k těmto normám stanovisko odborníka spojeného s každodenní projekční a provozní praxí.
Toman, S.97 - 98
Ochlazování výlisků prouděním vzduchu PDF 1,8 MB

Anotace...

Příspěvek informuje o chlazení teplých hliníkových výlisků proudícím vzduchem. Je uveden praktický příklad výpočtu včetně ověření na modelu, následné realizace i závěrečných provozních zkoušek.
Šimánek, V.99 - 101
Řešení odsávacích systémů se sběrnými komorami PDF 149 kB

Anotace...

Autor popisuje ověřenou metodu stanovení změny rychlosti proudění v hlavním odsávacím potrubí v závislosti na počtu a druhu uzavíraných odsávacích přípojek sítě a na charakteristice použitého ventilátoru. Jde o kvalitní pomůcku při kontrole návrhu odsávacího zařízení od více zdrojů znečištění vzduchu pevnými částicemi.
Cuhra, J.102 - 104
Odstránenie amoniaku z pobytových priestor PDF 57 kB

Anotace...

V niekoľkých novopostavených budovách v SR sa zistili veľmi vysoké úrovne koncentrácie amoniaku. Tie súvisia s prídavkom prísady do betónovej zmesi, zabraňujúcej jej zamŕzanie. V práci sa prezentuje prehľad metód vhodných na odstránenie amoniaku z pobytových priestorov, ako aj prípadová štúdia úspešnej aplikácie jedného spôsobu eliminácie amoniaku.
Eštoková, A., Števulová, N., Pollák, V., Chodák, I.105 - 106
Pohoda prostředí v novém klimatizovaném objektu PDF 51,5 kB

Anotace...

Autorky měřily tepelně vlhkostní a elektroiontové mikroklima v novém klimatizovaném objektu. Setkaly se se stížnostmi na nedostatečnou pohodu prostředí. Zamýšlejí se nad příčinami těchto častých stížností na nových klimatizovaných pracovištích.
Lajčíková, A., Mathauserová, Z.107 - 108
Pravidla rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění mezi konečné spotřebitele - Poznámky k platné legislativě ČR a EU PDF 73,6 kB

Anotace...

Autor srozumitelným způsobem seznamuje čtenáře s úrovní naší legislativy a stavu rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění. Upozorňuje na úskalí spojená s nesplněnou harmonizací našich předpisů s předpisy EU.
Cikhart, J.111 - 114
Jsou částice PM10 jednoznačně definovány? PDF 55,7 kB

Anotace...

Článek se zabývá definicí částice PM10 a poukazuje na skutečnost, že ve dvou právních předpisech z r. 2002 a sice v Nařízení vlády č. 350 a ve Vyhlášce MŽP č. 356 jsou uvedeny dvě zcela různé definice. Je poukázáno na rozdílnost výsledků, dosažených na zařízeních konstruovaných podle obou definic.
Hejma, J.115 - 116
Termovizní zobrazovací systémy PDF 892 kB

Anotace...

Článek pojednává o principu termografického zobrazování. V úvodu popisuje základní pojmy a zákony související se sdílením tepla sáláním, seznamuje s konstrukcí termovizní zobrazovací techniky a přibližuje současné možnosti využití termovize v praxi.
Vavřička, R.120 - 124