Číslo 1/2003

Otopné období 2001/02 v Praze z hlediska klimatických podmínek PDF 9,2 MB

Anotace...

Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2001/02 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Ptáková D.2 - 9
Podlahové konvektory a jednotrubka PDF 56,6 kB

Anotace...

Článek pojednává o možnostech napojení podlahových konvektorů na jednotrubkovou horizontální otopnou soustavu jezdeckým způsobem. Autoři předkládají experimentálně zjištěné změny tepelného výkonu konvektoru napojeného různým způsobem.
Fischer P., Bašta J.10 - 11
Klimatizace administrativních budov s vysokým podílem prosklení fasád PDF 278 kB

Anotace...

Autor se zabývá nejprve všeobecnou problematikou klimatizace administrativních budov. V dalších částech se věnuje jednotlivým druhům fasád s vysokým podílem prosklení a uvádí možná řešení klimatizace.
Petlach J.12 - 16
Ekonomie dopravy dřevní hmoty PDF 57,8 kB

Anotace...

Článek přehlednou formou seznamuje čtenáře s výpočtem dostupnosti dřevní hmoty pro zdroj tepla a formou příkladu dává doporučení pro určení limitní vzdálenosti dovozu biomasy.
Trnobranský K.18 - 20
ČSN EN 12 056 (75 6760) Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - IV. část PDF 321 kB

Anotace...

-
Ondroušek K.22 - 26
Vícevrstvé plastové trubky ve vnitřním vodovodu PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek pojednává o přednostech vrstvených plastových trubek používaných v rozvodech studené vody a teplé užitkové vody. Potrubí má menší délkovou roztažnost, větší tuhost stěn a přispívá ke snížení počtu podpor. Nezanedbatelná je také vyšší průtočnost potrubím což přináší určité materiálové úspory při instalaci rozsáhlejších systémů.
Kopačková D.27 - 29
Součinitel tření při proudění tekutin - komparace vztahů PDF 1,7 MB

Anotace...

Při dimenzování potrubních sítí je nejčastěji potřebné stanovit součinitel třecích ztrát ? a to pro každý úsek třeba i vícekrát. V rozvodech vody a vzduchu zařízení techniky prostředí je proudění v oblasti přechodné, kde tento součinitel ? závisí na Reynoldsově čísle a poměrné drsnosti. Za nejpřesnější je považován implicitní vztah Colebrookův-Whiteův, který vyžaduje iterační postup. Pro technickou praxi byla proto navržena řada přibližných vztahů, které však udávají výsledky často značně rozdílné. Příspěvek přináší kritické porovnání součinitele ?, založený na stanovení odchylek od Colebrookova-Whiteova vztahu a doporučení vztahu pro explicitní stanovení ?.
Hemzal K.30 - 32
Modelování operativní teploty PDF 1 MB

Anotace...

Článek popisuje základní fyzikální principy stanovení operativní teploty ve vytápěném prostoru a nástroje, kterými lze tento parametr, popisující vnitřní prostředí, matematicky modelovat. Demonstrován je program Hefaistos určený pro statické modelování a program ESP-r pro dynamické stavy. Na závěr jsou uvedeny české i mezinárodní předpisy, v nichž se používá vyhodnocení vnitřního prostředí operativní teplotou.
Kabele K., Veverková Z.33 - 37
Nové pravidlá výpočtu šírenia tepla v technických zariadeniach budov - I. část PDF 261 kB

Anotace...

Problém izolace potrubí se dostává do popředí zájmu naší odborné veřejnosti. Není to jen v souvislosti s vyhláškou 151/2001 Sb., která klade na izolace potrubí zvýšený důraz ale i v souvislosti s trvalým tlakem na hospodaření s energií. Dvoudílný článek nás seznámí s používanými metodami a způsoby výpočtu tohoto fyzikálního jevu z teoretického i praktického hlediska s ohledem na platné evropské normy.
Peráčková J.38 - 42
Počítačové simulace pro návrh klimatizace pavilonu Indonéská džungle Zoo Praha PDF 527 kB

Anotace...

Příspěvek pojednává o počítačovém modelování a simulacích, které byly provedeny pro podporu návrhu nového pavilonu Indonéská džungle v Zoo Praha. Pavilon bude v zásadě tvořen velkoprostorovou transparentně zastřešenou halou, v níž bude udržováno teplé a vlhké prostředí podobné tropické džungli. K hlavním problémům, které byly řešeny v rámci studie, patřily velké zisky od sluneční radiace v letním období, vysoké tepelné ztráty v zimě, požadované vysoké relativní vlhkosti vnitřního vzduchu a kondenzace vlhkosti na vnitřním povrchu střešní konstrukce.
Barták M., Drkal F., Hensen M., Lain M.43 - 45
Regulace parametrů prostředí podle indexů tepelné pohody člověka PDF 85,8 kB

Anotace...

Příspěvek se zabývá řízením parametrů tepelného prostředí podle indexů PMV, PPD a DR zavedených v ČSN EN ISO 7730. Autor předkládá návrh regulačního systému pro technické zařízení umožňující úpravu teploty vzduchu i úpravu teploty stěn.
Hruška F.46 - 46