Číslo 3/2001

Nové poznatky o zákrytech deskových otopných těles PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek pojednává o vlivu předřazené desky na tepelný výkon deskových otopných těles. Předkládá experimentálně zjištěné hodnoty opravných součinitelů na tepelný výkon těles při aplikace zákrytu v podobě různého bytového vybavení před deskovými otopnými tělesy.
Bašta J. , Huml J.110 - 113
Řízení kogeneračních jednotek a součinnost s nadřazeným systémem řízení PDF 243 kB

Anotace...

Autor upozorňuje na problémy vazby provozu kogenerační jednotky na elektrickou síť a odběry tepla. Velmi cenné je rozlišení paralelního provozu se sítí a ostrovního provozu a problémy vzájemných přechodů.
Pátek P.114 - 116
Sluneční kolektor s transparentní izolací PDF 255 kB

Anotace...

Článek uvádí možnosti použití transparentních tepelných izolací jako krycí vrstvy pro aperturu kolektorů slunečního záření. Autor porovnává energetické efekty různých druhů transparentních izolací na kolektorech firmy EKOSOLARIS, a.s. na základě jím sestavených programů KOLEKTOR (stacionární model tepelných toků a ztrát kolektoru) a PROVOZ SK (celoroční provoz kolektoru za podmínek slunečního záření podle referenčního roku pro pražskou oblast). Výpočtové programy byly korigovány podle výsledků měření v solární laboratoři Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Výsledky naznačují, že využitím voštinových transparentních izolací lze podstatně zvýšit celoroční účinnost kolektorů s neselektivním absorbérem tak, že předčí klasické provedení kolektoru s vysoce selektivním absorbérem.
Matuška T.117 - 119
Dimenzování potrubí vnitřní kanalizace z hlediska nových poznatků PDF 87,7 kB

Anotace...

Článek popisuje nové značení jmenovitých světlostí a dimenzování odpadního a připojovacího potrubí vnitřní kanalizace. Podrobně je popsáno dimenzování odpadního potrubí při použití odboček s úhlem 88,5°, dimenzování větraného i nevětraného plastového odpadního potrubí DN/OD 125 a členitého připojovacího potrubí. Příspěvek tematicky navazuje na článek [1] ve VVI 5/2000.
Vrána J.121 - 123
Komunikační systémy ve vytápění PDF 470 kB

Anotace...

Autor pojednává o možnostech komunikačních regulačních systémů. Rozděluje je a konstatuje jejich možnosti při technickém zabezpečení budov.
Gabriel V.124 - 125
Nová legislativa v ochraně zdraví před hlukem PDF 61,1 kB

Anotace...

Článek komentuje základní změny v legislativě, obsažené v zákoně "o ochraně veřejného zdraví" č. 258/2000 Sb. v navazujícím nařízení vlády č. 502/2000 Sb. "o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", která je platná v ČR od 1. 1. 2001. Uvádí nově používané veličiny při hodnocení hluku a současně porovnává hlukové limity podle nových a starých ustanovení.
Mikulová O.126 - 128
Znečištění klimatizačního zařízení a metody jeho odstraňování PDF 787 kB

Anotace...

Autorka obrací pozornost k možnému nebezpečí ze znečištěného klimatizačního zařízení pro zdraví. Informuje o onemocněních, která mohou být spojena se špatnou kvalitou vnitřního ovzduší, způsobenou chyběním pravidelného čištění větracího systému. Informuje o metodách, které mohou být pro čištění klimatizace použity.
Charkowska A.129 - 133
Právo na zdravé vnitřní ovzduší - prohlášení Světové zdravotnické organizace PDF 53,5 kB

Anotace...

Byla svolána pracovní skupina Světové zdravotnické organizace, aby se dohodla na souboru prohlášení o "Právu na zdravé vnitřní ovzduší", vyplývající ze základních principů v oblasti lidských práv, biomedicínské etiky a ekologické udržitelnosti. Tato prohlášení informují jednotlivce a skupiny odpovědné za zdravé vnitřní ovzduší o jejich právech a povinnostech.
Lajčíková A.134 - 136
Zkušenosti z hodnocení realizovaných staveb PDF 53,5 kB

Anotace...

-
Poledna V.139 - 140