Číslo 4/2014

Vibro-akustické aspekty inštalácie tepelných čerpadiel v etape projektového riešenia PDF 2,5 MB

Anotace...

Energetická úspornosť stavieb počas ich prevádzky je ich kvalitatívne významnou vlastnosťou. Táto sa zabezpečuje aj prostredníctvom optimálnej výroby tepla a teplej úžitkovej vody z obnoviteľných zdrojov, kde významnú úlohu zohrávajú i tepelné čerpadlá. Pri použití tepelných čerpadiel je potrebné zvažovať nielen ich primárny energetický význam, ale aj ich sekundárne - environmentálne účinky. Uvedený príspevok sa zaoberá potrebou riešenia produkovaného hluku a vibrácií z tepelných čerpadiel v rámci celého životného cyklu ich pôsobenia. Dôležitú úlohu zohráva práve etapa projektového riešenia (hluková štúdia a simulácia šírenia hladín hluku), ktorá často absentuje v dôsledku čoho sú zdroje tohto pridaného hluku predmetom sťažností užívateľov obytných domov. V článku sú uvedené optimálne manažérske postupy pre lokalizáciu tepelných čerpadiel a možné technické úpravy, tak aby boli dosiahnuté prípustné hodnoty hladín hluku a vibrácií v životnom prostredí.
FLIMEL M.154 - 157
Hydraulická stabilita soustav s čerpadly s řízenými otáčkami oběžného kola PDF 1,4 MB

Anotace...

Článek upozorňuje na možná úskalí hydraulické stability soustav, ve kterých jsou nainstalována čerpadla s řízenými otáčkami oběžného kola a nabízí doporučená a vyzkoušená funkční zapojení s těmito čerpadly.
MATĚJÍČEK K.158 - 161
Tlakové ztráty kapilárních rohoží – Analytický model (část 3) PDF 2,5 MB

Anotace...

Třetí díl seriálu článků popisuje sestavení analytického modelu pro výpočet tlakových ztrát kapilárních rohoží na základě iteračního a přibližného řešení. Na příkladu jsou znázorněny rozdíly mezi různými přístupy řešení. Výsledky prezentovaného modelu jsou porovnány s údaji zjištěnými experimentálně. V článku je prezentován podíl dílčích složek na celkové tlakové ztrátě rohoží.
ZMRHAL V.162 - 165
Směrnice EP a Rady EU pro určení požadavků na energetickou efektivnost ve vzduchotechnice a klimatizaci PDF 3 MB

Anotace...

Cílem článku je přiblížit čtenářům specifické požadavky na výrobky pro technická zařízení budov v rámci Směrnice EP o Ecodesignu, pro které již byly vydány Evropskou komisí konkrétní regulační opatření. Jedná se o tyto spotřebiče: elektrické motory (Nařízení EK č.640/2009), čerpadla (Nařízení EK č.641/2009), ventilátory (Nařízení EK č. 327/2011) a klimatizační zařízení (schváleno výborem EK 31. 5. 2011, Nařízení EU č.626/2011 o štítkování). Tato přehledná informace by měla posloužit k orientaci v probíhajícím procesu zvyšování energetické účinnosti výrobků spotřebovávajících nebo ovlivňujících spotřebu elektrické energie. Článek je určen zejména pro projektanty vzduchotechniky, vytápění, klimatizace a chlazení, pro dodavatelské firmy i pro samotné investory v oboru.
ŠOUREK R.166 - 169
Model vířivého anemostatu PDF 1,9 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá modelem vířivého anemostatu v CFD, který byl vyvinut pro urychlení výpočtu a zjednodušení zadávání okrajových podmínek při numerické simulaci proudění vzduchu ve větraných a klimatizovaných prostorech. Autoři doplnili své předchozí publikace (z roku 2009 a 2011) o převedení místních rychlostí a vzdáleností od stropu na bezrozměrné veličiny a jejich využití pro matematické vyjádření vzájemného vztahu. Model vířivého anemostatu byl experimentálně ověřen vlastním měřením i porovnáním s podklady jeho výrobce.
TÓTH L., SCHWARZER J.170 - 175
Větrání garáží (2. část) PDF 1,1 MB

Anotace...

Publikovaný článek shrnuje podstatné informace k aktuální tematice - větrání garáží v České republice. Pro rozsáhlost problematiky je příspěvek rozdělen do tří částí. První část [14] pojednávala všeobecně o předpisech a metodice návrhu provozního větrání. Tato druhá část se věnuje havarijnímu větrání. Všechny tři články vycházejí z právních a normativních předpisů, které pro větrání garáží platí. Zabývají se také novou situací ohledně možnosti parkování vozidel na plynná paliva. Jsou popsány návrhové zásady všech větracích systémů, které se mohou v garážích vyskytovat, včetně jejich ovládání, provozních režimů, detekce a monitoringu škodlivin. Rovněž je zmíněna analýza rizika vzniku výbušné atmosféry v případě parkování vozidel na plynná paliva a protokol o určení vnějších vlivů. Příspěvek je určen nejen projektantům vzduchotechniky, ale směřuje rovněž k architektům a projektantům všech souvisejících stavebních oborů. Cenné informace zde naleznou také zástupci dalších zájmových skupin, jako jsou investoři, developeři, dodavatelé, provozovatelé, stavební úřady, dotčené orgány státní správy, apod.
TOMAN S.176 - 179
Větrání učebny základní školy PDF 3,8 MB

Anotace...

Článek prezentuje měření kvality vnitřního ovzduší v učebně základní školy v podobě analýzy koncentrace oxidu uhličitého CO2 během výuky. Měření byla realizována jednak v učebně s přirozeným větráním a posléze s nuceným, rovnotlakým, větracím systémem. Vzhledem k instalaci větrací jednotky do prostoru učebny bylo přistoupeno k měření hladiny akustického tlaku ve třech kontrolních bodech učebny, pro všechny výkonové stupně jednotky.
BEGENI M., ZMRHAL V.180 - 183
Revize TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních tepelných soustav PDF 1,3 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá revizí, technické normalizační informace TNI 73 0302 pro zjednodušené hodnocení solárních soustav v oblasti přípravy teplé vody. Cílem revize bylo přiblížit výsledky zjednodušeného výpočtu výsledkům pokročilých počítačových simulací v TRNSYS a zavést klimatické údaje, uvedené v TNI 73 0331 určené pro hodnocení budov. Výsledky výpočtu podle původní a revidované TNI jsou porovnány s výsledky počítačových simulací a také s výsledky výpočtu podle ČSN EN 15316-4-3 při uvažování stejných vstupních podmínek. Upravená metoda TNI 73 0302 vykazuje odchylku v rozsahu ± 8 %, což je výrazně nižší odchylka než v případě původní metody TNI a ČSN EN 15316-4-3.
MATUŠKA T., ŠOUREK B.184 - 188