Územní centrum Liberec

Činnost centra je zaměřena na

 • Odborný růst členů profesí technických zařízení budov prostřednictvím osvětové činnosti.
 • Poradenství pro členy a veřejnost v regionu.
 • Společenské vyžití členů.

Předseda centra

Ing. Jiří Melnikov, - Vektor, U Nisy 6a, 460 01 Liberec
vektor@volny.cz, tel. 485 102 290

STP - Územní centrum Liberec informuje

Činnost územního centra se soustředila do následujících oblastí:

stěžejní jsou pravidelná setkání, která se konají každou první středu v měsíci od 17oo h v restauraci NEPTUN na Nerudově nám. v Liberci.

Obvyklým programem setkání jsou

 • zprávy ze zasedání rady společnosti,
 • hodnocení proběhlých akcí (firemní dny, semináře a. p.),
 • příprava akcí pořádaných územním centrem (firemní dny, exkurze, výjezdní zasedání),
 • výměna informací o novinkách v odborné literatuře, legislativě, o nových normách a výměna zkušeností z praxe v oboru.

Exkurze - byla uskutečněna exkurze do úpravny vody v Bedřichově s návštěvou přívodní štoly.

Výjezdení zasedání výboru územního centra se uskutečnilo ve spojení s uvedenou exkurzí na Prezidentské chatě v Bedřichově v Jizerských horách.

Firemní den - ve spolupráci s firmami FLOW - KLIMA s. r. o. VIPA s. r. o. jsme uspořádali firemní den tématicky věnovaný kondenzační technice a měření tepla. Využití kondenzačního tepla spalin teoreticky přiblížil Ing. Vladimír Valenta a s výrobky dodávanými firmou FLOW CLIMA přítomné seznámil Robert Plecitý a Bohuslav Petráček. Měření tepla bylo předmětem přednášky Ing. Zdeňka Vitámváse, CSc a příspěvků doc. Ing. Josefa Patočky, CSc. Z počtu více než 50 účastníků a bohaté diskuze byl zřejmý enormní zájem účastníků o probíraná témata. Úspěch akce lze také přičíst tomu, že mimo vlastní představení výrobků byl firemní den doplněn o odborné přednášky.

V rámci územního centra byly založena odborná skupina pro rozúčtování. Po víceleté snaze o aktivní řešení problematiky spravedlivého rozúčtování vytápěcích nákladů domu na jednotlivé místnosti (byty), dospěli členové územního centra Liberec k závěru, že v rámci STP, rozdělené na řadu odborných sekcí, se žádná z nich k této problematice jako samostatnému technicko-ekonomickému problému nevěnuje. Skupina vznikla na základě potřeby umět i laické veřejnosti přiblížit problematiku měření a rozúčtování spotřeby tepla. Cílem činnosti skupiny je teoretické i praktické zvládnutí spravedlivého, fyzikálně zdůvodnitelného a uživatelem bytu laicky kontrolovatelného rozúčtování. Skupina chce prorazit stávající bariéry, kdy měření spotřeby tepla v bytech je odsunuto do komerční oblasti a odborná veřejnost tuto problematiku nedostatečně vnímá a v podstatě pouze nekriticky přejímá výsledky ze zemí, kde je již funkční trh z byty a kde jsou poněkud odlišné stavebně technické a ekonomické podmínky. Skupina chce oslovit a ke spolupráci přizvat nejen odborníky z řad STP, ale i ty, jimž nejsou způsoby měření a rozúčtování tepla lhostejné.

Za stěžejní úkoly si odborná skupina pro rozúčtování tepla vybrala následující témata:

 1. Analýza předností a nedostatků již existujících systémů jak po stránce technického vybavení, tak po stránce algoritmu zpracování naměřených údajů.
 2. S ohledem na existující rozúčtování a řadu stížností na fyzikálně neodůvodnitelné rozdíly v úhradách za stejně velké byty téhož domu analyzovat chyby v důsledku:
  1. posuvu místa střední teploty otopného tělesa
  2. chybné velikosti otopných těles ve vztahu k jmenovitým tepelným ztrátám
  3. nerespektování vnitřních prostupů tepla mezi byty
  4. vysoké startovací teploty elektronických indikátorů
  5. roztažnosti měrné kapaliny odpařovacích indikátorů
  6. výrazného až úplného uzavírání otopných těles
 3. Vliv dodatkových zdrojů tepla a dodatečného zateplení na algoritmus rozúčtování.
 4. Rešerše článků publikovaných v posledních pěti letech odbornými časopisy „Vytápění větrání instalace“, „Topenářství instalace“, „Energie & Peníze“, „Teplo, Technika, Teplárenství“.
 5. Ovlivnit prostřednictvím STP tvorbu nových legislativních norem v oblasti poměrového měření a rozúčtování.
 6. Poměrové měření a směrnice EU. Navázání spolupráce s odbornými pracovišti, případně vysokými školami zabývajícími se problematikou poměrového měření v ČR i zahraničí.
 7. Zajistit technickou a organizační přípravu konference zaměřené na poměrové měření a rozúčtování s ohledem na směrnice EU.

doc. Ing. Josef Patočka, CSc. Ing. Jiří Melnikov
STP - Územní centrum Liberec STP - Územní centrum Liberec
odborná skupina pro rozúčtování

Členové výboru

Ladislav Mika, e-mail: topmika@volny.cz

Ing. Jiří Tejchman, e-mail: alfaterm@mbox.vol.cz

Ing. Pavel Müller, e-mail: pm.muller@vordonline.cz

Kalendář akcí

Pravidelné schůzky členů výboru, zájemců o činnost a konzultace se konají každou první středu v měsíci od 17oo h v restauraci NEPTUN na Nerudově nám. v Liberci.

Sdělení pro členy

Informace o jednotlivých akcích, požadavky na konzultace apod. u předsedy.