Číslo 4/2010

Podlahová otopná plocha a reflexní fólie PDF 3 MB

Anotace...

Autoři se zabývají vlivem reflexní a termoreflexní fólie aplikované v podlahové otopné ploše na tepelný výkon otopné plochy a úsporu energie. Článek poskytuje jak teoretický rozbor dané problematiky, tak experimentálně získané výsledky.
Bašta, J., Jančík, L.162 - 165
Problematika určovania skutočnej hodnoty súčinitela prechodu tepla stavebných konštrukcií budov metódou merania tepelného toku PDF 1,6 MB

Anotace...

Článok sa zaoberá rizikami pri určovaní skutočnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ktorý je potrebný pri výpočte energetickej hospodárnosti budovy. Opísaná je nedeštruktívna metóda merania tepelného toku a stanovená metodika pre aplikáciu metódy.
Flimel, M.166 - 169
Princip výpočtu dodané energie pro přípravu teplé vody PDF 759 kB

Anotace...

Jednou ze součástí výpočtu energetické náročnosti budov ve smyslu stanovení celkové dodané energie do budovy je stanovení dílčí hodnoty dodané energie potřebné na přípravu teplé vody. Autoři popisují princip výpočetního postupu pro stanovení dodané energie pro přípravu teplé vody ve smyslu použití pro potřeby vyhlášky 148/2007 Sb. Přínosné je přehledné uvedení měrných spotřeb teplé vody.
Urban, M., Kabele, K., Adamovský, D., Kabrhel, M.170 - 173
Předpokládaná a skutečná výtěžnost fotovoltaického systému v obci Staré Jesenčany za roky 2007, 2008, 2009 a 2010 PDF 643 kB

Anotace...

Příspěvek porovnává teoretické předpoklady výroby elektrické energie a její skutečnou výrobu v realizované fotovoltaické elektrárně. Uvedené souhrny dat mohou sloužit pro možné budoucí investory, kteří uvažují o její výstavbě, případně pro širokou odbornou veřejnost.
Hvížďala, J.174 - 177
Energetická úspora, optimalizace a snižování provozních nákladů vzduchové filtrace PDF 2,3 MB

Anotace...

Cena filtru je dnes v ČR mnoha uživateli a odběrateli vzduchových filtrů skloňována ve všech pádech a stala se rozhodujícím pro výběr dodavatele, potažmo výrobce. Tendence vnímat cenu vzduchového filtru jen jako okamžitý náklad na nákup bez dalších souvislostí je však dnes velmi krátkozraká a neekonomická. Autor si klade za cíl seznámit veřejnost s provozně ekonomickými souvislostmi vzduchové filtrace a nabídnout návod jak zajistit energetickou úsporu a celkové snížení provozních nákladů. Jinými slovy, jak efektivně provozovat vzduchovou filtraci. Pojďme tedy zahrnout pojem cena filtru do širších souvislostí a hovořme o pojmu cena filtrace vzduchu.
Černohlávek, J.178 - 181
Všeobecný penzijní ústav v Praze - 2. část PDF 56,1 kB

Anotace...

Ve druhé části článku autor popisuje rekonstrukci klimatizačních zařízení objektu po roce 1989. Uvádí provedené změny centrální úpravy vzduchu i podružných klimatizačních strojoven v jednotlivých podlažích. I když koncepce nově instalovaných zařízení se na první pohled podobá původní, negativní dopady na funkci klimatizace jsou tristní. Nedomyšlená modernizace zařízení i některé fatální projektantské chyby jsou příčinou naprosto nedostatečné funkce rekonstruované klimatizace. Nedořešený odvod kondenzačního tepla chladicích jednotek potom i s nedostatečným chladicím výkonem a s devastací zařízení. Uvedený případ by měl být varováním projektantům před nedomyšlenými rekonstrukcemi dříve funkčních zařízení.
Petlach, J.182 - 184
Způsoby návrhu zaplavovacího větrání pro administrativní prostory a jejich porovnání PDF 1,3 MB

Anotace...

Článek obsahuje základní informace o zaplavovacím větrání. Pojednává o jeho výhodách, nevýhodách a omezeních. Dále popisuje způsoby návrhu systému. V následující části se zabývá experimentálním měřením v komoře, která má představovat kancelářský prostor. Z experimentu vyplývá, že na tepelný komfort vnitřního prostředí má největší vliv vertikální teplotní gradient. Výsledky měření jsou porovnány s jednotlivými způsoby návrhu a na jejich základě je doporučen nejpřesnější způsob návrhu. Výsledky měření jsou také porovnány s daty získanými ze simulace CFD. Ze srovnání vyplývá shoda mezi měřením a simulací.
Pospíšil, M.185 - 189
Sledování kvality vnitního prostředí v historické aule PDF 1,5 MB

Anotace...

Autoři se v příspěvku zabývají zkoumáním kvality vnitřního prostředí v historické aule během cyklu promocí. Ve sledovaném období probíhalo v aule vlastní měření parametrů vnitřního prostředí. Tyto parametry byly současně zaznamenány i čidly monitorovacího systému budovy. V simulačním programu BSim2008 byl vytvořen model auly. Cílem autorů bylo ověřit, zda je v aule během promocí zajištěna přijatelná tepelná pohoda vnitřního prostředí. Přestože teplota vzduchu splňovala projektované parametry, od 10 hodin stoupalo předpokládané procento nespokojených na hodnotu < 15 %.
Špačková, L., Hirš, J.190 - 193
Praktické zkušenosti se spalováním alternativních pelet PDF 1,2 MB

Anotace...

Autor se ve svém článku zabývá spalováním alternativní biomasy. Předkládá praktické výsledky vlastního měření při spalování alternativních pelet ve 24 kW kotli a zároveň dává i cenná doporučení pro technickou praxi.
Lyčka, Z.194 - 195
Technické normy (ČSN EN) a jejich aplikace v právním předpisu a ve správních rozhodnutích - 3. část PDF 363 kB

Anotace...

Ve třetí, závěrečné části seriálu o technických normách a právním vztahu těchto norem k české legislativě uvádí autor formy odkazů na technickou normu v právních předpisech. V článku vysvětluje, jakými základními způsoby jsou odkazy na technické normy pro účely závaznosti v českém právním prostředí využívány. Především jsou to odkazy v právních předpisech samých. V tomto případě se využívá jednak možnosti přímé citace normy v právním předpisu, odkazy na normové hodnoty, popřípadě uvedením výčtu norem v příloze. Dále jsou normy pravidelně uváděny též jako závazná podmínka ve výroku rozhodnutí správních orgánů, popřípadě v podmínkách závazného stanoviska. Zde autor upozorňuje, že tento postup je v případě konkrétních právních předpisů nejen nesprávný, ale dokonce nezákonný. Třetí formou odkazů na technické normy je odkaz uvedený některou ze smluvních stran jakožto požadavek plnění předmětu smlouvy. Na rozdíl od obou předchozích forem je smlouva projevem svobodné vůle smluvních stran a tudíž je převzetí takového závazku projektantem vědomým aktem se všemi z toho plynoucími důsledky.
Plos, J.199 - 200
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv PDF 418 kB

Anotace...

Článek je věnován důležité informaci o novém právním předpisu, který od začátku roku 2011 určí pravidla vztahující se k podmínkám požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., nahradí nejen 30 let starou (a zastaralou) vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, ale přináší moderní a komplexnější přístup k provozování spalinových cest. Nově jsou upraveny podmínky pro kontrolu a čištění spalinových cest, stanoveny lhůty kontrol a čištění spalinových cest včetně vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a nově jsou stanoveny také lhůty pro čištění spotřebičů paliv. Nařízení vlády současně předepisuje pravidla pro revize spalinových cest a jejich protokolární zpracování. K dlouho očekávanému právnímu předpisu jsou navíc iniciativně připravena podrobná technická pravidla zpracovaná Společenstvem kominíků ČR a registrovaná pod Hospodářskou komorou ČR.
Jiřík, F.201 - 202
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci novelizováno PDF 55,1 kB

Anotace...

-
Lajčíková, A.203 - 205